fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderportaal & Parro

Inzien van resultaten

U ontvangt een activatielink (let op spambox) voor toegang tot het Ouderportaal van ParnasSys. Mocht u niet kunnen inloggen, neem dan contact op met Sylvia s.nelemans@csgdewaard.nl. Vanaf het moment dat u kunt inloggen krijgt u inzicht in absenties, welke leerlingen er in de basisgroep zitten, medisch, methoden toetsen, niet methoden toetsen (Cito) en rapporten.

Voor meer informatie klik hier

Communicatie met de leerkrachten

U ontvangt een e-mail (let op spambox) voor toegang tot Parro van ParnasSys. Vanaf dat moment communiceren wij met u via deze app. U ontvangt om de week het Schoolnieuws. Daarnaast ontvangt u berichten uit de basisgroep/ unit. De leerkracht(en) van uw kind maken een 1 op 1 gesprek aan (vergelijkbaar met een chatgesprek in Whatsapp) tussen de lesgevende leerkrachten en de ouder(-s), verzorger(-s). Hierin kunnen over en weer bericht worden verstuurd. 

Groepsgesprekken tussen ouders

Per basisgroep is er een groepsgesprek in parro. De leerkrachten nemen zlef geen deel aan deze groep. De klassenouder kan, in geval van onduidelijkheden, contact opnemen met de leerkracht(en). U kunt als ouder(-s), verzorger(-s) via Parro andere ouder(-s), verzorger(-s) contact voor bijvoorbeeld het maken van speelafspraken tussen de kinderen. 

Absent melden

U kunt via Parro uw kind ziekmelden, maar ook absent melden voor het bezoek aan een arts. Als uw kind weer is opgeknapt dan kunt u uw kind weer betermelden. Ook is in de app een link beschikbaar om verlof aan te vragen. 

Privacyvoorkeuren

Via Parro kunt u ook de privacyvoorkeuren van uw kind(eren) inzien/aanpassen. Deze kunnen elk jaar van 1 tot en met 30 september worden aangepast. Hierna blijven de privacyvoorkeuren gedurende het schooljaar vaststaan. Hierdoor is het voor de leerkracht duidelijk welke privacyafspraken er voor de kinderen is gemaakt.

Leerlingrapport

Kleuters hebben sinds maart 2023 een nieuw rapport. Dit rapport is gebaseerd op een nieuw kleutervolgsysteem genaamd: Leerlijnen Jonge Kind. 

De leerlijnen Jonge Kind gebruiken de leerkrachten om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen, te volgen en het onderwijs te plannen in een beredeneerd aanbod. De leerkrachten kijken door middel van observaties wat de groep of een leerling nodig heeft, daarop passen zij hun handelen en aanbod aan en wordt dit geplaatst in een betekenisvolle context. 

Door middel van kleurtjes ziet u hoe uw kind zich ontwikkelt op de leerlijnen. De leerlijnen zijn verdeeld in de vier leergebieden: taal, rekenen, motoriek en spel. Elke leerlijn is opgedeeld in leerdoelen met een opbouwende moeilijkheidsgraad. Deze moeilijkheidsgraad wordt gescoord op beheersingsniveau. In onderstaande tabel ziet u wanneer aan welke beheersingsniveaus wordt gewerkt. 

In de kleutergroepen doorlopen alle kinderen gedurende 2 jaar vier fases. Een leerling kan over naar unit 3 als hij/zij er sociaal - emotioneel aan toe is en hij/zij de doelen van fase 4 beheerst. Een leerling kan ook voor of achterlopen op de leerlijn en dus de fases. Dit maakt dat alle leerlingen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. 

 

Fase 

0

1a

1b

2a

2b

3a

Periode

/groep

voorschoolse ontwikkeling

 

1e helft 

groep 1

2e helft 

groep 1

1e helft 

groep 2

2e helft 

groep 2

(extra doelen)

Begin groep 3

 

Zie hieronder een voorbeeld van het leerlingrapport