fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Het schoolondersteuningsprofiel

Het is een bijzonder kind en dat is-tie.                                    Uit: Dik Trom.

Beste ouders,

Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten. Helaas hebben niet alle basisscholen een passend antwoord op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind. Dat kan al duidelijk zijn bij de aanmelding van uw kind bij een school maar dat kan ook duidelijk worden tijdens het verblijf van uw kind op school. En wat dan? Waar vinden we dan passend onderwijs?

Hieronder leggen we u uit wat passend onderwijs in de Hoeksche Waard inhoudt en wat het voor u kan betekenen. Mocht de uitleg niet voldoende zijn dan kunt u de directeur van deze school vragen om uitleg of kijkt u eens op de website van Passend onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk van Passend onderwijs Hoeksche Waard.

Ieder kind gunnen wij onderwijs in de buurt van huis, in het dorp. Ieder kind is welkom en u kunt uw kind altijd bij de door u gewenste school aanmelden. Doe dit het liefst schriftelijk. Belangrijke vragen daarbij zijn: Is de school geschikt voor uw kind? Kan de school bieden wat u wenst? Wat vindt u belangrijk bij het opvoeden van uw kind? Deelt u de waarden, de levensovertuiging? Wat betekent het om samen op te voeden? Wat mag u van de school verwachten en de school van u?

Onderwijs en opvoeden doen ouders en de school gezamenlijk. We hebben daarin een gedeelde taak waarin we partners zijn. Wij noemen deze taak onze pedagogische opdracht. Onze gezamenlijke pedagogische opdracht is een kwalitatief goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kinderen tot autonome, sociale en zelfverantwoordelijk deelnemers van een nog onbekende samenleving.

We richten ons daarbij op drie gebieden zowel thuis als op school:

 1. Vaardigheden zoals rekenen en taal, maar ook muziek en sport.
 2. Vaardigheden in het met elkaar omgaan. Zo zijn onze manieren.
 3. Vaardigheden in het omgaan met jezelf, persoonsvorming.

Wij beschouwen de volgende drie waarden als de basis bij het ontwikkelen van bovenstaande vaardigheden.

 • Vaardig
 • Waardig
 • Aardig

We vinden het belangrijk dat onze school leerlingen begeleidt in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en hun omgeving. Vanuit onze identiteit reflecteren we op en geven we inhoud aan deze begrippen: we willen de leerlingen kennis en vaardigheden meegeven, hen hun persoonlijkheid laten vormen en leren om op een waardige manier om te gaan met anderen en op een verantwoorde manier bij te dragen aan de maatschappij.

Mag een basisschool uw kind weigeren?

Scholen mogen kinderen weigeren,

 1. als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wenst te respecteren.
 2. als er geen plaats is. De groepen zijn vol. De maximale groepsgrootte dient dan te zijn vermeld in een schoolgids of op de website.
 3. als uw kind nog niet zindelijk is. Het is belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is. Wanneer dit niet het geval is, willen we samen met u en in overleg met de huisarts en/of het jeugdteam een oplossing zoeken.

Het kan zijn dat de school bij de aanmelding voorziet dat zij, na overleg met u en eventuele deskundigen, niet kan voldoen aan hetgeen uw kind nodig heeft, dan heeft de school de wettelijke verplichting samen met de ouders te zoeken naar een meer geschikte school. Mocht dit niet lukken, kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat u op dat moment verder helpen. Dit leggen we hieronder verder uit.

Stel dat u zich niet kunt vinden in het besluit van de school dan kunt u zich wenden tot het bestuur:

B. Tuk (Bert), voorzitter College van Bestuur

Masaratilaan 14

3261NA Oud-Beijerland

0186-624061/ bestuur @csgdewaard.nl

Het schoolbestuur legt u per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. Het is vervolgens mogelijk om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen de weigering. Daarna beslist het schoolbestuur binnen vier weken of het kind alsnog toegelaten wordt of niet.

Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel staat wat wij u kunnen bieden. Dit profiel bestaat uit basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle scholen verbonden aan SWV 2804 hebben in hun onderwijsaanbod zowel basisondersteuning als extra ondersteuning.
De basisondersteuning is op alle scholen in de Hoeksche Waard hetzelfde. In de bijlage Basisondersteuning 2804 kunt u lezen wat alle scholen in de Hoeksche waard als basis in huis hebben. Voorts bieden alle scholen ook extra ondersteuning. Dit kan per school sterk verschillend zijn. De ene school biedt meer op het gebied van hoogbegaafdheid en de andere school meer op het gebied van kinderen, die een meer dan gemiddelde behoefte hebben aan rust, veiligheid en voorspelbaarheid.

Wat bieden wij op CBS Sabina van Egmond? Hoe ziet ons ondersteuningsprofiel eruit? Hoe ziet het aanbod op onze school eruit? We onderscheiden vier niveaus ins ons ondersteuningstraject:

 • Niveau 0  de school
 • Niveau 0’ de leerkracht
 • Niveau 1  interne ondersteuning
 • Niveau 2  externe ondersteuning

In het kort:

 • De leerkracht die zich zorgen maakt en niet meer weet wat te doen kan hulp vragen aan de intern begeleider op de school (niveau 1).
 • De intern begeleider  kan vervolgens hulp vragen bij de externe experts zoals een orthopedagoog, de  schoolbegeleidingsdienst enz. (niveau 2).
 • Als de ondersteuning van de basisschool en de hulp van externe experts niet voldoende blijken te zijn, wordt uw  kind door de school aangemeld bij de Ondersteuningscommissie (niveau 3).

Let wel: scholen zijn verplicht stap 1 en stap 2 te doen voor de aanmelding. Dan pas kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. Centraal in dit traject staat wat uw kind nodig heeft om optimaal te presteren en/of te komen tot gewenst gedrag of goed mate van welbevinden. Alle ondersteuning is gericht op het optimaliseren van het handelen van de leerkracht. U wordt van de stappen op de hoogte gehouden door de school.

Niveaus 1 en 2 duren minimaal 6 maanden waarbij niveau 2 minimaal 3 maanden duurt. Bij zeer ernstige situaties kan de school hiervan afwijken. We noemen dit een beredeneerde afwijking.

Een toelichting op bovenstaande niveaus.

Missie en visie
Het onderwijs op de Sabina is gebaseerd op drie werkwoorden: ontdekken, ontwikkelen en verantwoordelijk zijn.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen leren hoe de wereld in elkaar zit. Daarvoor is het nodig dat zij zelf op ontdekking gaan, keuzes mogen maken en leren van fouten. De Sabina helpt hen hierbij door ze eigenaar te maken van hun eigen leerproces: terugkijken, samen reflecteren en bedenken hoe het beter kan. In een rijke leeromgeving, waarin kinderen in groeiende mate letterlijk en figuurlijk steeds meer bewegingsruimte krijgen, wordt dit proces optimaal begeleid. De uitstekende organisatie van het onderwijs draagt hier in hoge mate aan bij.

 • Kinderen ontwikkelen zich het beste in een klimaat van hoge verwachtingen, die passend zijn. Dit houdt in dat de vakbekwame leerkrachten van de Sabina elk kind heel goed in het vizier hebben. Wij willen dat kinderen hun talenten, op welk gebied dan ook, optimaal ontwikkelen, dat zij zichzelf uitdagen om elke dag een beetje beter te worden. Hier hoort oefening, discipline, inslijping en doorzetten bij. De Sabina stelt zich hierbij als coachende school op, waarbij nu eens wordt vastgehouden, dan weer wordt losgelaten, naargelang het individuele kind daarom vraagt.
 • Verantwoordelijk zijn betekent steeds meer zorg dragen voor je eigen leven. Wat leren betreft komt het neer op het zelf beantwoorden van de open vraag ‘hoe en waarom’ dingen zijn zoals ze zijn. In een snel veranderende maatschappij is het belangrijk dat kinderen zich staande weten te houden en daarvoor de juiste 21e eeuwse tools aangereikt krijgen. Verstandige keuzes leren maken om gezond te leven en duurzaam met deze aarde om te gaan, hoort hier ook bij.

Ouderbetrokkenheid
Naast deze drie pijlers op onderwijsgebied is het contact met ouders van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière van uw kind. Wij werken vanuit de visie dat ouders en leerkrachten samen sterk staan voor het welzijn van het kind. Uw inbreng is daarbij essentieel. De communicatie met de leerkracht is open en constructief. In geval van parttimers vindt dagelijks overdracht plaats, zodat iedereen goed op de hoogte is van de actuele zaken.
Identiteit
CBS Sabina van Egmond is een christelijke school. Dit betekent dat ons handelen wordt gedreven door een diepere motivatie. Het antwoord op de vragen ‘waarom’ en ‘waartoe’ is leidend voor onze grondhouding en benadering van kinderen en mensen. Deze christelijke cultuur op school is voelbaar en merkbaar in gemeenschappelijk gedragen waarden en normen. Op de Sabina geven we dagelijks godsdienstles en besteden we aandacht en tijd aan de christelijke feesten. We verwachten van alle leerlingen dat zij de lessen en de vieringen bijwonen, ook als de buiten lestijd plaatsvinden.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Kinderen ontwikkelen zich het beste, als zij zich veilig en verbonden voelen. Onze eerste prioriteit ligt dan ook bij het opbouwen en bevorderen van een klassenklimaat waarin het voor iedereen prettig werken en leren is. We baseren ons hierbij op de werkwijze van Jelly Bijlsma: Klasse(n)kracht. Klasse(n)kracht is een aanpak om het groepsvormingsproces in de klas actief te begeleiden. Het is een groepsvormingsprogramma om regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school. Centraal hierbij staan de volgende pijlers (RESPECT):

 • R: regels, routines en rituelen
 • E: erbij horen
 • S: samenwerken en samenspelen
 • P: persoonlijk meesterschap
 • E: energie
 • C: contact en communicatie
 • T: trainen van vaardigheden

Met ieder kind gaan we in gesprek over wat hij of zij nodig heeft of zelf kan bijdragen om te komen tot een goede werksfeer. Dit houdt in dat we regelmatig terugkijken op allerlei situaties, lessen en leerdoelen, zowel individueel als klassikaal. Deze voortdurende reflectie op het eigen leerproces leidt tot verbetering en inzicht en motiveert kinderen intrinsiek om hun werk goed te doen. Door met elkaar na te denken ontstaat een sfeer van wederzijds respect voor zowel ieders mogelijkheden en talenten als ieders grenzen. Discriminatie en pesten krijgen op deze manier weinig voet aan de grond.
Organisatie van het onderwijs
Groepsgrootte
We hanteren geen vaste afspraken voor de basisgroepsgrootte. Bij het samenstellen van de basisgroepen kijken we naar de groepsdynamiek en de individuele- en groepshulpvragen. Als uitgangspunt beogen wij dat de leerkracht in iedere groep voldoende aandacht kan besteden aan de individuele hulpvraag. De basisgroepen maken deel uit van units, waarin twee leerjaren met elkaar samenwerken.
Units
Een unit bestaat uit twee of meer groepen die samenwerken. Deze samenwerking bestaat uit groepsoverstijgend werken in niveaugroepen. De kinderen werken zowel in hun lokaal als op de leerpleinen.
Werkplekken
Het klaslokaal is ingericht met een instructieplek en individuele werkplekken. Op het leerplein bieden we de kinderen keuze uit verschillende werk- en doe plekken.  Kinderen kunnen alleen, in tweetallen of in een groepje werken. Daarbij kunnen de kinderen ook kiezen of zij zittend of staand willen werken.
Inzet leerkrachten
De leerkrachten in de units zijn samen verantwoordelijk voor de leerlingen. Op deze manier komen de talenten van de leerkrachten en de individuele expertise meer tot zijn recht. Hiermee beogen we de leerlingen beter te kunnen begeleiden, dan in een klassikale organisatievorm.

Werken op niveau
Kinderen ontwikkelen zich van nature en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren wij de kinderen en dagen ze daartoe uit. Ieder kind volgt daarin zijn/haar eigen ontwikkeling. Om ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op het niveau van het kind, geven we in iedere groep op de Sabina les op 3 niveaus. Wanneer de leerkracht instructie geeft, stemt hij/zij deze instructie af op het gemiddelde niveau van de groep (wij noemen dit aanpak 2). Voor sommige kinderen is deze instructie veel te uitgebreid of te makkelijk. Deze kinderen mogen aan het begin van de les (al dan niet na een korte instructie) al zelfstandig aan het werk. Als zij klaar zijn, is er extra materiaal (verdiepend of uitdagend) waarmee zij verder aan de slag kunnen. Deze kinderen zitten in aanpak 3.
Wanneer de leerkracht klaar is met het geven van de (basis-)instructie, gaan de meeste kinderen zelfstandig aan het werk. Sommige kinderen hebben meer uitleg en begeleiding nodig om zich de leerstof eigen te maken. De leerkracht neemt deze kinderen apart en helpt hen extra bij het maken van het werk. Deze hulp kan bestaan uit het geven van extra uitleg, herhaling, stap-voor-stap-plannen en extra oefenstof. Deze kinderen noemen wij ‘aanpak 1’.  

Benutten van talenten: meer- en hoogbegaafde leerlingen
Meer- en hoogbegaafde kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Wanneer een leerling in de reguliere groep onvoldoende uitdaging heeft aan het verdiepende en uitdagende programma van “aanpak 3”, kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing in onze “plusklas”.
De “plusklas” wordt gevormd door een groep leerlingen uit verschillende groepen. Deze leerlingen komen een aantal (plus-)momenten per week bij elkaar en krijgen speciale activiteiten aangeboden.
Tijdens deze plusmomenten doen de leerlingen activiteiten waar in de eigen klas geen gelegenheid voor is. Ook krijgen zij naar behoefte werk mee om in de eigen groep verder aan te werken.
De activiteiten, die de kinderen tijdens de plusmomenten aangeboden krijgen zijn:         

 • filosofie
  opdrachten die het creatief denkvermogen stimuleren
 • opdrachten, gesprekjes en oefeningen m.b.t. sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling
 • opdrachten, die de ontwikkeling van een “groeimindset” bevorderen

Daarnaast is er ruimte voor maatwerk: individuele coaching, leerlinggesprekjes, afstemmen welke begeleiding nodig is, afstemmen welke activiteiten het kind nodig heeft om verder te komen in zijn/haar ontwikkeling.
Activiteiten voor meer- en hoogbegaafden, die (naast de ‘aanpak 3-leerstof’) in de weekplanning van de eigen groep kunnen worden ingepast:

 • ‘gewone’ verrijkingsopdrachten (methode-opdrachten, KIEN, breinbrekers, smartgames enz.)
 • programmeren
 • schaken
 • maken van een werkstuk of presentatie
 • techniek
 • leren van een vreemde taal

Benutten van talenten: creatieve ontwikkeling
We vinden het belangrijk om naast het aanbieden van cognitieve vakken kinderen de gelegenheid te bieden hun talenten te ontdekken op het gebied van creatieve vakken. Daarom krijgen alle kinderen de gelegenheid om zes keer per jaar onder de bezielende leiding van een kookjuf in de schoolkeuken bezig te zijn, waar ze de basisvaardigheden van het koken en bakken kunnen leren.
Dit schooljaar starten we met een wekelijkse carrousel van creatieve vakken. Binnen deze carrousel zijn er opdrachten die de kinderen moeten uitvoeren en daarnaast zijn er keuzemogelijkheden. De creatieve vakken worden gegeven door de leerkrachten vanuit hun eigen interessegebied en talent. Op verschillende momenten in het jaar zullen ook externen bijdragen aan de carrousel. Aankomende jaar zal het vak muziek speciale aandacht krijgen.
Als team vinden we het belangrijk om creatieve vakken op een uitdagend en hoog niveau te verzorgen. Dit begint bij het ontwikkelen van visie en het borgen hiervan. Daarom gaat in schooljaar 2018/2019 een teamlid de opleiding voor Interne cultuur coördinator volgen (ICC).

De leerkrachten die op onze school werkzaam zijn stellen zich aan u voor:

Mijn naam is Ineke Berends. Ik sta sinds 2009 voor de klas en ik werk sinds januari 2014 op de Sabina. Mijn voorkeur ligt bij het werken met jonge kinderen, liefst kleuters, maar in de afgelopen jaren heb ik ook ervaring opgedaan in het werken in de hogere groepen.Wat mij zo aanspreekt in het werken met jonge kinderen is dat ze nog zo puur, open en eerlijk zijn. Daar kan ik echt van genieten. Ik vind het belangrijk dat in de groep een goede sfeer hangt, dat ik als leerkracht open en benaderbaar ben en dat er grapjes gemaakt kunnen worden, maar ook verdrietige dingen kunnen worden gedeeld. En dat de kinderen dat ook dúrven doen en dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Zo'n klimaat wil altijd scheppen. Want in een veilig klimaat kunnen kinderen zich het beste ontwikkelen.

Ik ben Roosmarijn van der Biezen en sinds 2010 werkzaam in het onderwijs. Ik ben een bevlogen leerkracht die veel voldoening haalt uit zowel de vakinhoudelijke en didactische kant van het lesgeven als de sociale kant ervan. Ik ben dol op de Nederlandse taal, kan goed schrijven en heb een universitair werk- en denkniveau. Meedenken over optimale leeromstandigheden en vernieuwende onderwijsvormen enthousiasmeert mij enorm. Mijn christelijke levensvisie probeer ik vooral in de relatie met leerlingen, ouders en collega’s vorm te geven. Wanneer ieder helemaal tot zijn recht komt, ervaar ik ‘een gouden moment’, bouwsteen voor Zijn rijk op aarde.

Ik ben Gerda Stok. Toen ik jong was wilde ik werken met kinderen die ‘andere, extra’ hulp nodig hadden. Ik ben toen de oude opleiding voor kleuterleidster gaan volgen. Na deze opleiding heb ik jaren alleen in groep 1 en 2 gewerkt met nog steeds extra aandacht voor ‘bijzondere’ kinderen. Jonge kinderen zijn mijn passie. Nu werk ik ook 1 dag in groep 3. Erg leuk om het jaar na de kleutertijd ook mee te maken. Sinds een aantal jaar ben ik ook als adjunct werkzaam. Ik overleg met de directeur over alles wat in en om de school plaatsvindt. Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en voor de financiën. Veel verschillende taken, met veel afwisseling. Hier geniet ik van. Maar bovenal geniet ik van: het openstaan voor kinderen en ouders. Ik hoop dat de kinderen mij zullen herinneren als een juf die hen liet zien waar te kijken, maar niet vertelt wat te zien.

Ik ben Agaath van Bennekom en sta voor de klas sinds 1991. Mijn hart ligt bij ‘het jonge kind’, maar ik heb ook in de middenbouw voor de klas gestaan. Vertellen en voorlezen zijn mijn passie, ik vind het heerlijk om kinderen zó te motiveren en te laten ‘verdrinken’ in het verhaal. De gesprekken die je erna voert zijn zeer waardevol en leerzaam. Zo leren de kinderen weer een beetje meer over de wereld om hen heen. 

Ik ben Jurrian Quist en sinds 2015 werkzaam in het onderwijs. Oorspronkelijk ben ik begonnen als kleutermeester, maar mijn hart ligt bij de kinderen van de middenbouw! Nu ben ik alweer 3 jaar de trotse meester van groep 4. Ik geniet er enorm van om kinderen nieuwe kennis te geven. Ik stel daarom hoge eisen aan het werk van de kinderen en vier samen met de kinderen de persoonlijke overwinningen. Ik ben een echte teamspeler en in de klas vind ik het erg belangrijk dat er een gevoel van saamhorigheid hangt. Iedereen is belangrijk en iedereen telt mee. Door gesprekjes en grapjes leren we elkaar kennen en dat geeft mij voldoening, oftewel: Meesterschap is Vakmanschap ! 

Ik ben Lieke Stierman en al in het onderwijs werkzaam vanaf 1981. Ik heb heel bewust gekozen voor het onderwijs, omdat de ontwikkeling van kinderen  mij boeide. En nog altijd boeit. Officieel ben ik kleuterjuf. Ik heb dan ook jarenlang met veel plezier in kleutergroepen gewerkt. Door de jaren heen heb ik alle groepen van de basisschool gehad. Met veel plezier werk in nu vooral in de midden/ bovenbouw. Ik probeer een zo veilig mogelijke leeromgeving te bieden aan de leerlingen door consequent te handelen en met veel humor een goede sfeer te creëren. Zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit kan ik doen door gebruik te maken van  alle vernieuwingen, ict en coöperatieve werkvormen.

Ik ben Jorinde van Reeven. In 2004  studeerde ik af aan de PABO.  Er was toen een vacature voor een instroomgroep op de Sabina. Met heel veel plezier heb ik een aantal jaar in de kleutergroepen gewerkt. Toen er een plekje vrij kwam als leerkracht van groep 3 kwam mijn meisjesdroom echt uit. Het leren lezen en schrijven vind ik (nog steeds) echt geweldig en ik heb heel veel plezier gehad als juf van groep 3. Een beetje variatie is echter ook leuk dus Langzaam aan ben ik steeds een groep hoger gegaan en inmiddels sta ik met veel plezier voor groep 6! Ik vind het geweldig om kinderen te motiveren en het leren leuk te maken. Als leerkracht ben je een belangrijk persoon in het leven van de kinderen. Ik vind het belangrijk dat ze zich fijn voelen bij mij en op school en het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook vind ik het leuk om met de kinderen creatief bezig te zijn.

Ik ben Esther van Middelkoop. Na mijn LIO stage kon ik op de Sabina van Egmond blijven en daar werk ik al sinds 2005 met heel veel plezier. In mijn begintijd werkte ik vooral in de middenbouw, later werd dat de bovenbouw. Ook ben ik de eerste 4 jaren de juf van de plusklas geweest. Mijn hart ligt bij het lesgeven van de kinderen en hen een mooie leerzame tijd op de basisschool te geven. Elke werkdag haal ik daar weer heel veel voldoening uit. Ik vind een goede band met kinderen, ouders en collega’s belangrijk. Elk kind heeft zijn of haar eigen talenten en het is een eer een steentje bij te mogen dragen aan hun ontwikkeling.

Ik ben Jovanka de Jong en al een aantal jaar leerkracht van groep 7. Ik sta 18 jaar voor de klas en heb in deze periode alle groepen van de basisschool gehad. Het gedrag van kinderen heeft altijd mijn interesse gehad en daarom heb ik mij hierin gespecialiseerd. Mijn focus ligt niet op de belemmeringen, maar juist op de mogelijkheden bij kinderen. 

Ik ben Inez van Loo en sinds vorig jaar leerkracht in de bovenbouw van de Sabina. Mensen maken scholen en daarom ben ik blij dat ik deel mag uitmaken van het enthousiaste team van de Sabina. Na een succesvolle loopbaan in het bedrijfsleven, heb ik een paar jaar geleden besloten het roer om te gooien om alsnog mijn meisjesdroom te verwezenlijken. Inmiddels sta ik alweer bijna 7 jaar voor de klas en daar heb ik geen spijt van. Het is geweldig om een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Je krijgt er zoveel voor terug! Ik ben een gedreven juf en stel hoge eisen aan de inzet en het werk van de kinderen. Maar ik ben ook trots op ze en vind het leuk om successen met ze te vieren. Weinig is zo mooi als een klas vol blije, trotse kinderen. En daarom is het  meesterlijk om juf te zijn! 

Ik ben Irene Naaktgeboren. Ik ben nu ruim 10 jaar werkzaam in het onderwijs met een voorliefde voor de bovenbouw. Ik vind het heerlijk om met de klas een ‘mini-maatschappij’ te zijn en kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat, hoe je zorg draagt voor elkaar en de wereld en hoe we dit op een positieve manier naar buiten kunnen uitdragen. De christelijke identiteit van onze school neem ik hierin als leidraad. Liefde, respect en verwondering zijn daarbij sleutelwoorden. Ik vind het een voorrecht om deel uit te maken van een stukje in de opvoeding van de kinderen. Zowel pedagogisch als didactisch. Als school kijken we samen met de ouders hoe we het kind het beste tot zijn of haar recht kunnen laten komen in de maatschappij, waarbij het kind een waardevolle bijdrage mag zijn aan de maatschappij. 

Ik ben Trea Hubregtse. Op de lagere school wist ik al dat ik juf wilde worden. Na de PA ben ik in 1986 begonnen met werken in groep 1,2,3  in Spijkenisse. Daar heb ik 23 jaar gewerkt. In 2009 heb ik de overstap gemaakt naar de Sabina in Oud Beijerland en wie weet hou ik het daar ook 23 jaar vol. Het onderwijs is echt mijn passie.  Al heel wat jaren ben ik juf van groep 8. Ik vind het geweldig om aan deze leeftijdsgroep les te geven. Ze “klaar te stomen” voor de volgende stap. Ik kan elke dag weer van de kinderen genieten. Ik wil een voorbeeld voor de kinderen zijn, maar ze juist ook bij het onderwijs betrekken. Samen het onderwijs passender, sterker en innovatiever maken. Ik wil de kinderen hun talenten zien ontwikkelen maar ook mijn eigen ontwikkeling vind ik belangrijk. Juf zijn is een beroep waar ik energie van krijg!

Ik ben Corine van der Steen. In mijn kinderjaren wilde ik al juf worden en dat is me gelukt. Ik ben in 1984 begonnen als leerkracht. Ik heb altijd met kleuters gewerkt totdat in 1993 mijn oudste zoon is geboren. Ik ben toen heel bewust gestopt met werken om voor mijn kinderen te zorgen. Vanaf 2000 ging ik de school toch missen en heb toen jaren op invalbasis gewerkt. Door het invalwerk ben ik op de Sabina in vaste dienst gekomen. Ik werk hier al jaren met veel plezier in de middenbouw in een fijn en warm team. Ik ben een gedreven juf en vind het belangrijk, dat kinderen zich veilig voelen in de groep. Ik stel hoge eisen aan de inzet van de kinderen en hanteer een consequente aanpak. Ik vind het belangrijk dat er een open sfeer heerst, zowel in het contact met de kinderen als met de ouders. 

Ik ben Anneke Broeders, sinds jaar en dag een juf die met kleuters werkt , een echte  kleuterjuf dus. Dagelijks geïnspireerd door een groep kinderen die willen ontdekken, ontwikkelen, spelen en leren.Ik hou van het organiseren van allerlei activiteiten in de klas, zoek daarin verbinding  in lessen met alles en iedereen om mij/ons heen. Hou van mooie dingen maken in de zin van creativiteit. Daarbij gebruik makend van technieken, ervaringen en ideeën van alle mensen om ons heen van toen en nu, ver weg en dichtbij, groot(s) en klein. Houd enorm van zingen en muziek maar ben er niet zo goed in. Ben gek op taal, met name in prentenboeken, beeldspraak, grapjes en spelletjes. Door met de kinderen mee te bewegen en in te spelen op behoeften probeer ik een sfeer te creëren waarin kinderen zichzelf durven zijn en openstaan om dingen uit te proberen. Waarin ze ontdekken wie ze zijn wat ze kunnen  en leren zorg dragen voor zichzelf en de ander. Bij dit alles maak ik gebruik van mensen, die door hun kijk op de wereld, mij uitdagen om te blijven nadenken, relativeren en vernieuwen.

Ik ben Agatha Evers. In 1981 ben ik afgestudeerd aan de Pedagogische Academie in Apeldoorn. De eerste jaren daarna heb ik op verschillende basisscholen in Apeldoorn gewerkt. In die jaren heb ik in alle groepen lesgegeven, op de kleutergroepen na. Na mijn verhuizing in 1984 naar Oud-Beijerland ben ik de eerste jaren op vrijwillige basis bezig geweest met het geven van nederlandse les aan anderstaligen. Toen mijn jongste kind in groep 2 van de Keucheniusschool zat, ben ik weer gaan “proeven” aan het werken in het onderwijs. Op de Kriekenhof startte ik met het dagelijks geven van taallessen aan anderstalige kinderen. Al gauw werkte ik ook in groepen 3 en 4. In 2000 kwam ik op de Sabina van Egmond terecht. We zaten toen nog aan de Strienemonde. Daar  mocht ik voor het eerst een kleutergroep gaan draaien. Die droom heb ik vóór die tijd altijd gehad. Ik vond het superleuk om te werken met deze jonge kinderen die nog helemaal aan de basis van het leerproces staan! Vanaf die tijd heb ik afwisselend met kleuters gewerkt en in groep 3. Hierdoor heb ik een goed inzicht gekregen om kinderen die de overstap van groep 2 naar groep 3 gaan maken voor te bereiden op de voorwaarden die ze nodig hebben om in groep 3 te leren lezen, schrijven en rekenen.

Ik ben Heleen van Dalen en ik ben in 1991 op de Sabina begonnen.(Toen nog de Sabina van Beijeren-school). Ik ben daarna tien jaar thuis geweest om voor onze kinderen te zorgen. Toen ik in 2004 een van onze kinderen op school bracht en er op dat moment vanwege een zieke leerkracht  kinderen naar huis gestuurd werden, ben ik gaan invallen. De jongste was toen 3 jaar en kon gewoon mee naar school. Eigenlijk ben ik er zo weer een beetje ingerold, want ik ben daarna niet meer weggegaan. Het liefst werk ik met kleuters, daar ligt mijn hart. Kleuters leren spelenderwijs, dat spreekt mij enorm aan.. Ze zijn nieuwsgierig, spontaan en staan open voor alles wat er geleerd kan worden. Het is mooi om te zien hoe kinderen zich in korte tijd ontwikkelen. Bij de kleutergroepen kan ik ook een stukje van mijn eigen creativiteit kwijt. Ik vind het leuk om voor te lezen of met mijn gitaar te zingen met de kleuters, dat zijn gezellige momenten!

Ik ben Wilna Reemst en sinds 1979 werkzaam in het onderwijs. Na de PA ben ik gaan werken in het speciaal basisonderwijs, vorig jaar heb ik de overstap gemaakt naar het basisonderwijs. Ik ben gewend om met kinderen met leer- en gedragsproblemen te werken, ik merk dat ik dat nog steeds fantastisch vind. Ik vind het een uitdaging om kinderen die moeite hebben met leren verder te helpen en ze succes te laten ervaren. Ook kinderen met bijzonder of opvallend gedrag sluit ik al snel in mijn hart, ik  kijk naar wat het kind nodig heeft om goed te kunnen functioneren in de klas en probeer daarnaar te handelen. Een goed pedagogisch klimaat vind ik heel belangrijk, een omgeving creëren waarin ieder kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Ik ben Barbara van Bokhoven en sinds 1993 werkzaam in het onderwijs. Ik heb de eerste 10 jaar met veel plezier gewerkt in een achterstandswijk in Rotterdam. Het werken met kinderen uit verschillende culturen gaf mij veel voldoening. Ik heb altijd veel dankbaarheid ervaren voor het werk dat we deden. Daarna ben ik verhuisd naar de Hoeksche Waard en ben ik voor CSG De Waard gaan werken. Op de kleuters na heb ik alle groepen wel een keer gedaan. Het lesgeven aan kinderen blijft fantastisch.

Ik ben Nicole van Vliet en sinds 2016 werkzaam in het onderwijs. Als klein meisje zei ik al: ‘Ik word later juffrouw’. Ik vond het toen al geweldig om dingen uit te leggen aan anderen. Gedurende de jaren kreeg ik een passie om kinderwerk te doen en ontdekte ik opnieuw dat ik leerkracht wilde worden. Zo ben ik terecht gekomen in het onderwijs. Binnen mijn werk vind ik het prachtig als kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces, nieuwe dingen willen ontdekken, nieuwsgierige vragen stellen en antwoorden vinden. Als leerkracht daag ik de leerlingen dan ook graag uit om nieuwe vaardigheden te ontdekken en te leren. Elk kind is uniek en heeft zijn / haar eigen talenten die het mag ontdekken en waar het trots op mag zijn. Samen met de kinderen wil ik die talenten ontdekken en inzetten om met hen een stukje van de wereld, dichtbij en verweg, te ontdekken.

Ik ben Ingrid Timmerman-Klein. Sinds 1987 sta ik voor de klas. De eerste jaren heb ik in Spijkenisse gewerkt maar in 2002 heb ik de overstap naar CSG De Waard gemaakt. De eerste jaren heb ik in de onderbouw met kleuters gewerkt, en daarna vele jaren met veel plezier groep 3 gedraaid. Het volgen van het leesproces en het leren schrijven bij jonge kinderen, vind ik boeiend. Ik kan dan ook wel zeggen dat werken in groep 3 wel een speciaal plekje in mijn hart heeft. Momenteel werk ik in de middenbouw. Ook deze leeftijd heeft zo zijn charme. Ik ga iedere dag met veel plezier naar school. Ik vind het belangrijk dat ieder kind op school gezien wordt, met plezier naar school gaat en zich veilig voelt in de klas. Ieder kind is mag er zijn!

Ik ben Marienke Bijkerk en sinds 2009 sta ik voor de klas. Ik ben begonnen op de Vlinderboom en toen deze werd samengevoegd met de Sabina ben ik daar komen te werken. Op groep 8 na heb ik alle groepen al gehad. Elke leeftijd heeft een andere charme en daarom vind ik het moeilijk te zeggen waar mijn voorkeur naar uitgaat. Elk kind is uniek en heeft recht op een veilige en uitdagende (leer)omgeving, waarin hij/zij zich op eigen niveau kan ontwikkelen. Ik vind het bijzonder dat ik daar een jaar een rol in mag spelen. Daarbij vind ik het belangrijk dat een kind zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Want dan komt eruit wat erin zit.

Mijn naam is Danique Weij. In het jaar 2018 ben ik afgestudeerd aan de pabo en kon ik na mijn LIO stage op de Sabina van Egmond blijven werken. Met veel enthousiasme werk ik nu in de onderbouw, mijn hart ligt dan ook bij het lesgeven aan ‘het jonge kind’. Het spelenderwijs en van elkaar leren in unit 1-2-3 spreekt mij erg aan. Het is mooi om te zien hoe spontaan, eerlijk en nieuwsgierig de kinderen zijn om nieuwe dingen te leren. Ook vind ik het erg leuk om mijn eigen creativiteit te gebruiken bij de verschillende vakken en thema’s waar wij mee werken. Ik vind het belangrijk dat ik als leerkracht een klimaat kan creëren waarbij elk kind zich veilig en gezien voelt in de klas. Daarnaast vind ik het van belang dat ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Een inspirerend motto is voor mij: ‘Mijn juf rent me niet voorbij, ze kent mijn tempo en neemt me mee.’ Daarnaast ben ik bezig met het behalen van mijn diploma voor de gymopleiding. Ook tijdens de gymles vind ik het belangrijk dat kinderen kunnen sporten en bewegen op hun eigen niveau, dat ze succeservaringen opdoen en bovenal plezier in bewegen hebben.

Mijn naam is Evelien van de Geer. Samen met mijn man heb ik een dochter en een zoon en sinds kort ook een schoonzoon. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te lezen, wandelen, fietsen en met familie en vrienden  uitstapjes te maken en daarnaast heb ik ook een aantal taken in de kerk waar ik ook veel voldoening uit haal. Ik werk sinds 2018 bij de Sabina en ik ben door een heel enthousiast team ontvangen. Al sinds mijn 4e jaar wilde ik juf worden en ik merk dat dit nog steeds mijn passie is. Elke dag word ik weer blij als de kinderen binnen komen en heb ik zin in de dag. Wat is het werk afwisselend, les geven, verhalen vertellen, de 1 op 1 gesprekjes, zingen, knutselen, de uitstapjes. Kortom de mooiste baan die je maar kan wensen! Onderwijs ondersteunend personeel
Op de Sabina van Egmond zijn niet alleen maar leerkrachten werkzaam. De leerkrachten worden in hun werkzaamheden ondersteund door onze conciërges en administratief medewerker.

Ik ben Sylvia Nelemans en ik ben sinds augustus 2018 werkzaam als onderwijsassistent op De Sabina van Egmond. Vanaf 2019 ben ik tevens werkzaam als administratief medewerker en conciërge. In 1999 heb ik mijn pedagogisch diploma behaald maar in die tijd kwam de functie van onderwijsassistent niet zo veel voor of was vaak op oproepbasis. Daarom ben ik een heel andere sector ingerold. De pedagogische richting en het werken met kinderen heb ik altijd leuk gevonden en nu kwam deze kans op mijn pad om te gaan werken als onderwijsassistent. Ik vind het een goede ontwikkeling dat er in het onderwijs meer geïnvesteerd gaat worden om de leraren te ondersteunen. Ieder kind verdient extra aandacht, of dit nu een kind is met een wat lager niveau of een kind dat juist uitmuntend goed presteert. Een aanpak die is afgestemd naar de behoefte van een kind vind ik belangrijk. Als onderwijsassistent is het mijn doel om de leerkracht op een manier te ondersteunen zodat er meer ruimte overblijft om als team het beste in een kind naar boven te halen!

Ik ben Amarja van Vliet en werk al 9 jaar op de Sabina. 10 jaar geleden heb ik de opleiding onderwijsassistent gevolgd en vervolgens stage gelopen op de Sabina. Toen ik klaar was kwam er een functie vrij als begeleider van een leerling. Dat heb ik met veel plezier gedaan, maar toen er na bijna 3 jaar plaats was voor een conciërge leek me dat nog leuker en veelzijdiger. Elke dag is anders en het is leuk om met en voor zowel de leerlingen als de leerkrachten bezig te zijn.

Op de Sabina van Egmondschool zijn tevens een aantal onderwijsassistenten werkzaam. Zij begeleiden de leerlingen tijdens het werken op de leerpleinen en in enkele gevallen kunnen zij individuele begeleiding bieden op het gebied van lezen, spelling, rekenen of gedrag.

Mijn naam is Pascale Groenendijk. Na het behalen van mijn Pabo diploma in 1995 ben ik 6 jaar werkzaam geweest op een basisschool voor asielzoekerskinderen. Dat was een fantastische ervaring. Toen mijn 3 dochters klein waren ben ik tijdelijk het onderwijs uitgegaan. In 2010 ben ik het onderwijs echter weer ingerold toen ik op de Sabina kwam werken als rugzakbegeleidster van een leerling met een taalontwikkelingsstoornis. Daardoor heb ik ontdekt dat mijn hart echt ligt bij het werken met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Inmiddels zijn mijn werkzaamheden behoorlijk uitgebreid. Ik geef ondersteuning bij lezen, spelling en rekenen aan kinderen van groep 3 t/m 8 en ook mijn ervaring met anderstalige kinderen komt weer van pas nu ik ook NT2 lessen geef aan kinderen uit groep 1 en 2. Mijn werk is zeer afwisselend en ik doe het iedere dag met veel plezier!

Ik ben Nanda Hoogendorp. Sinds voorjaar 2019 werk ik 2 dagen per week als onderwijsassistent voor de Sabina, locatie Sportlaan. Mijn collega’s hebben mij vanaf de eerste dag een zeer welkom gevoel gegeven. De mooiste momenten echter, worden mij bezorgd door de leerlingen. Waar nodig bied ik hulp, zowel aan de leerlingen als aan de leerkrachten. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich overal binnen de school veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en dat er plezier is!

Ik ben Albijana Krasniqi en sinds 2019 werk ik als onderwijsassistent op de Sabina van Egmond. In 2018 ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent en ik wilde gelijk beginnen met werken in het onderwijs. Momenteel werk ik als onderwijsassistent in unit 1-2-3 en ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich op hun gemak voelen bij mij en op school zodat er een leuke sfeer is in de klas en de kinderen ook met plezier naar school gaan. 

Mijn naam is Annelore Metz geboren op 11 december 1990 te Rotterdam. Vanaf mijn 14e jaar woon ik in Mijnsheerenland en sinds 4 jaar heb ik een eigen appartement. De opleiding onderwijsassistent heb ik gevolgd, omdat ik het leuk vind om een helpende hand te zijn. Op dinsdag, donderdag en vrijdag werk ik als Onderwijsassistent op CBS Sabina van Egmondschool in unit 4,5,6. Ik ben een lieve, strenge maar rechtvaardige juf, de leerlingen kunnen altijd bij mij terecht met vragen en problemen. Zelf vind ik het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school komen en het leuk vinden om te leren, zodat ze een goede basis krijgen voor de toekomst. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te wandelen over het strand en vooral in Ouddorp, omdat ik hier zelf vroeger al kwam. Mijn verdere hobby's zijn tekenen, knutselen, haken en doe ik aan Hiitit Boxing.

Ik ben Minke Tuk. Toen mijn opleiding klaar was (KLOS) was er geen werk en ben ik gaan werken bij de post achter het loket. In 1999 ben ik begonnen te werken als invalkracht toen mijn oudste kind naar de basisschool ging. Er was toen een tekort aan leerkrachten. Kleuters boeien mij enorm, ze zijn eerlijk en fijn om mee om te gaan. 4 jaar geleden mocht ik voor groep 4 staan, wat ook erg fijn was.Met hen kan je weer meer diepliggende gesprekken voeren. Toch ligt mijn hart bij de kleuters en hoop dit nog lang te kunnen doen. Ik vind het fijn om de kinderen te laten voelen dat ze welkom zijn, dat ze het fijn vinden op school en vrienden krijgen. Dat ze niet gemist kunnen worden en dat iedereen er toe doet. Ik hou niet van streng zijn, ben wel consequent en hou van een grapje op zijn tijd. Ik onderhoud altijd goed contact met ouders, de communicatie is altijd prettig, zelfs als ouders de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen

Mijn naam is Cynthia Rolloos-Klepke, sinds ik zelf kinderen heb en die naar school gaan is het steeds meer gaan kriebelen om met kinderen te werken. Meer en meer ging ik doen op de school van mijn kinderen, om betrokken te kunnen zijn. Ik kan er mijn enthousiasme en gedrevenheid in kwijt. Voor mij was nu de tijd aangebroken om er wat mee te gaan doen; de opleiding onderwijsassistent gestart en gesolliciteerd naar een baan in het onderwijs. Iedere dag ga ik met veel plezier naar de Sabina, werken in de bovenbouw geeft mij veel energie. Graag help ik de kinderen daar waar kan. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen die je krijgt van de leerlingen en hoop dit nog vele jaren te kunnen doen.

Contact met ouders
Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het problemen op het gebied van:

 • De leerstof: deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 • De instructie: deze is te snel, te langzaam, te weinig, te veel, te makkelijk of te moeilijk voor uw kind.
 • Welbevinden: uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of ervaart geen succes.
 • Gedrag: uw kind verstoort de les, is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid.

De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de problemen te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever. U kent uw kind het beste. De leerkrachten willen graag van uw kennis en ervaring gebruik maken. Dit doen ze o.a. door aan het begin van het schooljaar een startgesprek met u te plannen. Gedurende het jaar willen ze samen met u optrekken met het welzijn van uw kind als gemeenschappelijk doel. Hiervoor is in februari een spreekavond gepland, waarvoor u wordt uitgenodigd. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u hen ook altijd mailen of na schooltijd even binnenlopen om een afspraak te maken.

 

Interne begeleiding
Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de problemen te verhelpen, gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u als ouder(s) aan de slag. Op CBS Sabina van Egmond zijn twee intern begeleiders werkzaam. Zij zijn speciaal opgeleid om leerkrachten te adviseren en ondersteunen als er zorgen zijn omtrent een kind. Zij coördineren de zorgbreedte, geven adviezen aan leerkrachten, ondersteunen hen bij het maken van hulpplannen, voeren gesprekken met ouders en instanties. Tijdens de toetsperiodes analyseren zij de gegevens en houden alle leerlingdossiers bij. Zij zijn betrokken bij de totale onderwijsontwikkeling van de kinderen.

Ik ben Bianca Vermaat, intern begeleider van de groepen 1 t/m 4. In mijn loopbaan voor de klas heb ik vrijwel alle groepen van de basisschool gehad. Ik ervaarde tijdens het werken voor de klas, dat ik niet alle kinderen op een goede manier kon begeleiden. Ik wilde graag leren wat ik nog meer kon doen om kinderen te helpen voor wie het leren niet vanzelfsprekend is. Ik ben daarom gestart met een cursus IB/RT (Ichthus hogeschool) en vervolgens met de Master SEN (Seminarium voor orthopedagogiek). In mijn werk wil ik graag iets betekenen voor kinderen (en ouders van kinderen) die niet de gebaande wegen lopen in hun ontwikkeling. Of dit komt door gedrag, leermoeilijkheden, begaafdheid, iets in de thuissituatie of iets anders, samen met de ouders en het kind probeer ik te kijken wat het kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daarna kijk ik met hen en met mijn collega’s op welke manier wij hier op CBS Sabina van Egmond aan tegemoet kunnen komen.

Ik ben Conny Plugge, Intern Begeleider (Master SEN) van de bovenbouw (groepen 5 t/m 8).
Ik ben mijn onderwijscarrière begonnen in 1979 in een groep 4 in Rotterdam Crooswijk. Na 5 jaar heb ik de overstap gemaakt naar Oud-Beijerland. Op CBS Keuchenius ben ik 22,5 jaar werkzaam geweest als leerkracht en heb alle groepen gedraaid. Ik ben daar tevens 17 jaar adjunct-directeur geweest en een aantal keer een periode plaatsvervangend directeur. In 2007 heb ik de overstap gemaakt naar CBS Sabina van Egmond en bewust gekozen om te werken als Intern Begeleider (IB-er). Door deze keuze binnen mijn beroepsveld  kan ik heel specifiek werken op het gebied waar mijn hart ligt: de “zorg” voor kinderen: de begeleiding van zorgleerlingen (zowel op leer- als gedragsgebied) en tevens begeleiding/coaching van de collega’s die leerlingen met specifieke zorgbehoeften in hun groep hebben. Een mooie combinatie van werken met kinderen en managen. Eén van mijn eerste uitdagingen als IB-er op de Sabina was het opzetten van een Plusklas vanuit de behoefte daaraan voor enkele meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast hoogbegaafdheid ligt mijn interesse vooral op het gebied van gedrag, maar ook op het gebied van reken- en leesproblemen. Goed onderwijs is voor mij onderwijs waarin de drie basisbehoeften van kinderen tot hun recht komen: competentie (geloof en plezier in eigen kunnen), relatie (de ervaring dat mensen je waarderen zoals je bent en graag met je om willen gaan) en autonomie (zelfstandigheid, maar ook verantwoordelijkheid) (Stevens, 1997). Kinderen ontwikkelen zich met name in een omgeving die ze als veilig ervaren: in de zin van geaccepteerd en gewaardeerd worden, het gevoel erbij te horen en met plezier en succes te kunnen leren. Kinderen die zich welbevinden op school, staan open voor nieuwe dingen, zijn nieuwsgierig, zijn flexibel en nemen initiatieven. Kortom, ze kunnen zich ontwikkelen. Een veilig pedagogisch klimaat en uitdaging voor elk kind zijn voor mij twee sleutelbegrippen. Daaraan wil ik op CBS Sabina van Egmond, specifiek vanuit mijn rol als IB-er, een bijdrage leveren.

Naast deze intern begeleiders is er een aantal gespecialiseerde leerkrachten werkzaam op de Sabina van Egmond:

Roosmarijn van der Biezen, taalcoördinator:
Ik ben als taalcoördinator van toegevoegde waarde voor CBS Sabina van Egmond, omdat ik

 • taalonderwijs kan analyseren en verbetertrajecten kan opzetten
 • hiervoor de juiste bagage in huis heb wat betreft opleiding, kennis en algemene ontwikkeling
 • heb onderzocht waar de hiaten voor ónze school liggen
 • deze hiaten kan vertalen naar gezamenlijk gedragen ambities
 • intrinsiek gemotiveerd en geïnteresseerd ben in taal

Trea Hubregtse, rekencoördinator:
Ik heb de opleiding rekenspecialist gedaan om zowel voor mezelf als voor de school meer inzicht te krijgen in het rekenonderwijs.  Ik wil bewust bezig zijn met goed didactisch onderwijs. De kwaliteit van het rekenen bewaken binnen de school. Mijn collega’s wil ik ondersteunen bij dit vak dmv klassenconsultatie en nabespreking en ondersteunen mbt zorgleerlingen. Ik wil blijven nascholen op het gebied van reken-wiskundeonderwijs om dit te blijven verbeteren.

Jovanka de Jong,  gedragscoördinator:
Een aantal jaar geleden heb ik de Master-SEN (specialisatie gedrag) opleiding aan de Hogeschool Utrecht afgerond. Het gedrag van kinderen heeft altijd mijn interesse gehad. Tijdens deze opleiding heb ik veel gelezen en geleerd over groepsvormingsprocessen. Afgelopen schooljaar heb ik hier nog extra trainingen over gevolgd. Een groep wordt niet zomaar een groep. Het is belangrijk om als leerkracht regie te voeren op het groepsvormingsproces. In groepen met een positief groepsklimaat wordt minder gepest, dan in groepen waar dit proces moeizamer verloopt. Hier ligt een mooie uitdaging voor elke leerkracht!!

Bianca Vermaat, hoogbegaafdheidscoördinator:
In het schooljaar 2018-2019 ga ik voor het eerst, naast mijn IB-functie, als hoogbegaafdheids coördinator aan de slag. De afgelopen jaren heb ik me als moeder en IB-er al in dit onderwerp verdiept. Ik heb ervaren dat “HET” (hoog)begaafde kind niet bestaat. Ieder kind is anders en heeft een andere ondersteunings- en ontwikkelingsbehoefte. (Hoog-)begaafdheid kan een veelzijdig en gecompliceerd plaatje zijn. Het ziet er bij ieder kind anders uit, waardoor goed onderwijs aan deze kinderen vaak maatwerk is. Ik vind het een uitdaging om samen met de leerlingen te ontdekken wat zij nodig hebben. “Ieder kind heeft het recht op verwondering”; “Ieder kind heeft het recht om elke dag iets nieuws te leren”. Hiervoor wil ik mij als hoogbegaafdheidscoördinator op CBS Sabina van Egmond inzetten.

Externe ondersteuning
Als voorgaande  stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Binnen CSG de Waard is er een orthopedagoog aangesteld om de school en de leerkracht te ondersteunen indien dit nodig is. Deze orthopedagoog stelt samen met de leerkracht doelen op m.b.t. het gedrag of de leerontwikkeling van de leerling. Tevens adviseert de orthopedagoog de leerkracht hoe hij/zij bij deze leerling de gestelde doelen het beste kan bereiken.
Indien de orthopedagoog niet over de benodigde specialistische kennis beschikt, kan de school een andere expert inschakelen vanuit de gelden van het Passend Onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker kan worden benaderd wanneer de klacht ook met de thuissituatie te maken heeft.
Wanneer de interventies op niveau 2 niet hebben geleid tot gewenst resultaat en het bereiken van de gestelde doelen, is de school handelingsverlegen. Dit houdt in dat de school geen mogelijkheden meer ziet om uw kind de begeleiding te bieden, die het nodig heeft. Wij melden uw kind dan aan bij de Ondersteuningscommissie (zie p.11).

SMW
Binnen CBS Sabina van Egmond is Sarah Ramzani werkzaam als schoolmaatschappelijk werkster. Zij stelt zich aan u voor:
Mijn naam is Sara Ramzani. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker vanuit Kwadraad Maatschappelijk Werk verbonden aan de basisschool waar uw kind(eren) naar school gaat. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen.
Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is. Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van Jeugdteam Oud-Beijerland.
Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk werk thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school. U kunt mij uiteraard ook direct bellen of mailen. Samen kunnen we dan kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past.

Passend onderwijs
Passend onderwijs wil zeggen dat we op school bij het uitvoeren van onze pedagogische opdracht zoveel mogelijk rekening houden met de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind. Kinderen verschillen in hun ontwikkeling. Het ene kind vraagt aanmoediging en bevestiging, vraagt om een hand of soms om twee handen. Het andere kind gaat graag zijn of haar eigen gang en weet dit prima alleen te doen. Het ene kind leert spelenderwijs, een ander kind moet blokken en vraagt om extra uitleg. Op onze school proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen van onze kinderen maar dat lukt ons helaas niet altijd. En wat dan?

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard
Om dan toch tot (passend) onderwijs te komen hebben alle openbare en protestant-christelijke scholen, de Leeuwenhartschool en de Willibrordusschool zich verenigd in het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard, kortweg: Samenwerkingsverband (SWV) 2804. We helpen elkaar en we helpen u, als het nodig is, bij het vinden van de juiste plek voor uw kind. Hiervoor heeft het Samenwerkingsverband de Ondersteuningscommissie in het leven geroepen. Deze commissie zal u adviseren en ondersteunen tot de juiste plek. De Ondersteuningscommissie bestaat uit een psycholoog en een orthopedagoog en - indien nodig - deskundigen uit het speciaal basisonderwijs en/of een externe expert.

Wat doet de Ondersteuningscommissie?
Het kan voorkomen dat de school aangeeft uw kind niet te kunnen plaatsen omdat de school van mening is niet te kunnen voldoen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind. Of de school geeft aan dat het verder op school niet gaat. In die gevallen zal de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. Daartoe vult de school een Onderwijskundig rapport zo volledig mogelijk in. U heeft recht op inzage en u ontvangt een kopie van het Onderwijskundig rapport.

In het Aanmeldingsformulier voor ouders kunt u uw verhaal kwijt. U kunt uw kind ook zelf aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. U kunt daarvoor de Helpdesk bellen: 078-6295997.
De Ondersteuningscommissie zal door middel van een intake met u de problemen nauwkeurig in kaart brengen. De intakemedewerker biedt u het gehele traject ondersteuning tot het moment dat uw kind een plekje heeft. Mochten zaken niet duidelijk zijn, heeft u vragen dan is de intakemedewerker uw aanspreekpunt. Aarzel niet bij vragen, het is een spannende tijd voor u en uw kind.

Belangrijke vragen bij de intake zijn:

 • Welke problemen heeft uw kind?
 • Wat is er al aan gedaan, welke extra hulp heeft uw kind gekregen?
 • Hoe kan de basisschool gesteund worden om uw kind verder te helpen?
 • Is uw zoon of dochter misschien beter af op een andere school?
 • Wat vindt u leuk aan uw kind?
 • Waar is uw kind goed in?
 • Waaruit verklaart u de problematiek?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden hebben de intakemedewerkers van de Ondersteuningscommissie zoveel mogelijk gegevens van uw kind nodig. Veel gegevens staan al in  het onderwijskundig rapport dat school heeft ingevuld en in het Aanmeldingsformulier voor ouders dat u heeft ingevuld.
De intakemedewerker van de Ondersteuningscommissie zal:

 1. een observatie in de klas doen.
 2. spreken met de leerkracht en de intern begeleider.
 3. spreken met het kind.
 4. bij u thuis met u in gesprek.

De door school en u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Vragen? Bel de Helpdesk van de Ondersteuningscommissie: 078-6295997.
Het advies
Na de aanmelding bij de Ondersteuningscommissie en de ontvangst van het volledige dossier geeft de Ondersteuningscommissie binnen 6 weken een advies. Hiervan wordt een eindverslag gemaakt, dat met u en de school wordt besproken.

Er zijn vier adviezen mogelijk:

 1. Op de huidige basisschool blijven of toch naar de school van aanmelding, eventueel met hulp vanuit de Ondersteuningscommissie.  
 2. We noemen deze hulp preventieve ambulante begeleiding (PAB) dwz ter voorkoming dat het kind naar het speciaal (basis) onderwijs moet. De hulp is gericht op adviezen voor de leerkracht.
 3. Verwijzing naar een andere basisschool.
 4. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO).
 5. Verwijzing naar een andere instantie (Medisch Kinder Dagverblijf) of Speciaal onderwijs (SO).

Ad 1. Op de huidige basisschool blijven of toch naar de school van aanmelding
Als uw kind op de huidige basisschool blijft of op de door u gewenste basisschool start, kan de school rekenen op preventieve ambulante begeleiding (PAB). Dit wordt vanuit de Ondersteuningscommissie georganiseerd, echter alleen als de leerkrachten, de school, daaraan mee willen werken. De begeleiding wordt uitgevoerd door leden van de Ondersteuningscommissie, die hebben gewerkt in het speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs. Samen met de leerkracht en de intern begeleider wordt geprobeerd om de onderwijsleersituatie af te stemmen op de behoeften van uw kind. De begeleiding is altijd tijdelijk. De PAB’er zal bij de start van de begeleiding kennis met u maken. De school zal een Ontwikkelingsperspectief opstellen waarin de doelen beschreven staan die men met uw kind wenst te bereiken. De school houdt u op de hoogte over het verdere verloop van het Ontwikkelingsperspectief en ook de begeleiding. Het doel van PAB is om te voorkomen (preventief) dat een leerling verwezen zal worden naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. We streven immers naar onderwijs vlakbij huis.

Ad 2. Verwijzing naar een andere basisschool
Dit advies geeft de Ondersteuningscommissie als bijv. een andere school meer biedt dan de huidige of gewenste school en de verwachting is, dat deze andere school antwoord weet op de onderwijs- en voedingsbehoeften van uw kind. U zoekt in overleg met de intakemedewerker een andere basisschool. De intakemedewerker geeft ondersteuning bij de schoolkeuze als een van de betrokken partijen daarom vraagt en indien wenselijk kan enige tijd preventieve ambulante begeleiding (PAB) – zie hierboven- plaatsvinden.

Ad 3. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs
U kunt dan kiezen uit ’t Pluspunt of de Willem-Alexanderschool in Oud-Beijerland. De huidige school en u ontvangen een eindverslag van de Ondersteuningscommissie waarin het advies wordt onderbouwd. Uw kind wordt vervolgens aangemeld bij de Toelaatbaarheidscommissie. Deze verstrekt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze verklaring is uw toegangsbewijs. U wordt tijdens  de procedure geholpen door de intakemedewerker van de Ondersteuningscommissie.

Ad 4. Verwijzing naar speciaal onderwijs
Let wel: dit is geen speciaal basisonderwijs (SBO) dus geen Willem-Alexanderschool of ‘t Pluspunt. De ontwikkelingsbelemmering is dan zodanig specifiek dat ook het SBO geen passend onderwijs kan leveren. Uw kind lijkt dan te zijn aangewezen op speciaal onderwijs. U ontvangt een eindverslag van de Ondersteuningscommissie waarin het advies is onderbouwd. Vervolgens meldt de Ondersteuningscommissie uw kind aan bij de Toelaatbaarheidscommissie. Deze verstrekt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze verklaring is uw toegangsbewijs. U wordt tijdens  de procedure geholpen door de intakemedewerker van de Ondersteuningscommissie.

Een instelling voor speciaal onderwijs is ondergebracht in een cluster. Er zijn vier clusters:
Cluster 1: speciaal onderwijs voor visueel gehandicapte leerlingen.
Cluster 2: speciaal onderwijs voor auditief gehandicapte leerlingen en leerlingen met taal- en spraakproblemen.
Cluster 3: speciaal onderwijs voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte leerlingen.
Cluster 4: speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of kinderpsychiatrische stoornissen.  

U hebt een toelaatbaarheidsverklaring en dan?
U kunt uw kind aanmelden bij de speciale school of speciale basisschool. Ook hierbij wordt u geholpen door de intakemedewerker. De procedure van aanmelding en met ontvangst van een volledig dossier tot plaatsing mag wettelijk maximaal 10 weken duren. Zes weken maximaal voor de Ondersteuningscommissie en vier weken maximaal voor plaatsing op het SBO.

Heeft u vragen? Kijk eens op de website www.swv2804.nl of bel de Helpdesk van de Ondersteuningscommissie: 078-6295997.

Passend onderwijs en geld.
Om passend onderwijs vorm te geven ontvangt het samenwerkingsverband geld van de overheid. Van dit geld gaat schooljaar 2020-2021 een bedrag van €375 per kind naar het bestuur van de school.
Het team maakt ieder schooljaar opnieuw met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad een jaarplan voor het besteden van het passend onderwijs geld. Om onduidelijkheden te voorkomen willen we expliciet aangeven dat we als school hierin keuzes maken en dat ouders op basis van de bovenstaande bedragen geen aanspraak kunnen doen om het bedrag per kind te claimen. U kunt van ons verwachten dat wij hierin zorgvuldige keuzes maken.

Mocht de uitleg niet voldoende zijn dan kunt u de directeur van de school vragen om uitleg of kijkt u eens op de website van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk.