fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Het schoolondersteuningsprofiel

“Onthoud altijd dat je ertoe doet, jij bent belangrijk en er wordt van jou gehouden, en jij verrijkt deze wereld zoals niemand anders dat kan.”

Uit: De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin.

Beste ouders/verzorgers,

De basisscholen in de Hoeksche Waard werken vanuit de gedachte: “Samen op ons eiland". We zien verschillen tussen kinderen als kans om van en met elkaar te leren en we gunnen het kinderen om op de school in het eigen dorp onderwijs te volgen. Op die manier leren kinderen dat verschillen er mogen zijn en dat school een plek is waar leerkrachten hun best doen om aan die verschillen tegemoet te komen. Dat laatste noemen we passend onderwijs. School kijkt naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen en stemt het onderwijs daarop af.  

In de schoolgids van de school van uw kind kunt u nalezen waar de school voor staat, wat ze bieden en hoe ze werken. In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe passend onderwijs in de Hoeksche Waard is georganiseerd en wat voor extra ondersteuning de school van uw kind biedt. 

Passend onderwijs in de Hoeksche Waard

Alle openbare en Protestants-Christelijke basisscholen, de Leeuwenhartschool (onderdeel van Stichting Samenwerkende Vrije Scholen Zuid-Holland) en de Katholieke Willibrordusschool hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard, kortweg: Samenwerkingsverband (SWV) 2804. We helpen elkaar en we helpen u, als het nodig is, bij het vinden van de juiste onderwijsplek voor uw kind.

In de volgende tabel is te lezen hoe we in de Hoeksche Waard passend onderwijs vormgeven. We maken daarbij onderscheid in niveaus. Onder de naam van elk niveau staat een toelichting. 

Tabel 1. De niveaus van ondersteuning in beeld.

 

Niveau 0 en 0’

Missie en visie van de school en de basisondersteuning.

Wat is de visie van de school op passend onderwijs en welke afspraken zijn er op school over passend onderwijs gemaakt? Welke expertise heeft de school? Denk aan kennis van rekenproblemen, hoogbegaafdheid of kennis van kinderen die weinig prikkels kunnen hebben. 

Groepsleerkrachten bieden passend onderwijs in de klas. Voorbeelden zijn: het geven van individuele instructie, extra of eigen werk geven, extra aandacht voor het bieden van structuur of helpen om te gaan met druk gedrag. Kortom, het gaat in dit niveau om de vraag: Wat wordt er in de groep aan passend onderwijs geboden en wat doet de leerkracht? 

Niveau 1

Interne ondersteuning.

De intern begeleider wordt ingeschakeld als de leerkracht onvoldoende ondersteuning kan bieden. Kortom, niveau 0’ voldoet niet meer. Er wordt een plan van aanpak (handelingsplan) opgesteld waarbij leerling, ouders/verzorgers en leerkracht worden betrokken. Daarin worden duidelijke doelen gesteld en er worden afspraken gemaakt over het evalueren van de voortgang. 

Niveau 2

Externe ondersteuning

Als de interne ondersteuning op niveau 1 niet tot de gewenste ontwikkeling heeft geleid, kan een externe deskundige op school komen om te bekijken wat uw kind nodig heeft en wat de leerkracht daarvoor moet doen in de klas. De leerkracht, intern begeleider, uw kind en u als ouders/verzorgers worden altijd betrokken bij dit traject. Ook hier wordt een handelingsplan opgesteld met duidelijke doelen en afspraken over het evalueren van de voortgang. Dit traject noemen we een CLB-traject en dat duurt minimaal 3 maanden. 

Niveau 3

Uw kind wordt aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband.

Soms komt het voor dat ondanks de inzet van een externe deskundige, een leerling onvoldoende tot ontwikkeling komt. School meldt een leerling dan aan bij onze OC. 

Het komt ook voor dat u als ouders/verzorgers zelf uw kind aanmeldt bij de Ondersteuningscommissie (OC), omdat u zelf merkt dat het op school niet goed gaat. Ook als u als ouders/verzorgers aanmeldt, is de school verplicht om niveau 1 en 2 te doorlopen voordat we de aanmelding in behandeling nemen.

 

Zowel in de stappen die de basisschool doorloopt, als in het traject van de OC staat de vraag centraal: “Wat heeft uw kind nodig om optimaal te kunnen leren en/of te komen tot gewenst gedrag of goed welbevinden?” Uitgangspunt is het optimaliseren van het handelen van de leerkracht, zodat er beter tegemoet kan worden gekomen aan wat uw kind nodig heeft. We noemen dit de onderwijsbehoeften van uw kind.  

 

Mag een basisschool uw kind weigeren?

Scholen mogen weigeren 

 1. als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wenst te respecteren. 
 2. als er geen plaats is. De groepen zijn vol. De maximale groepsgrootte dient dan te zijn vermeld in een schoolgids of op de website.
 3. als uw kind nog niet zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.

 

Soms komt het bij aanmelding op een basisschool voor, dat school op dat moment al aangeeft niet te kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. De betreffende school is dan handelingsbezorgd. De school moet dan kunnen aantonen waarom ze de ondersteuning niet kan bieden en heeft de wettelijke verplichting om samen met ouders/verzorgers te zoeken naar een meer geschikte school. Mocht dit niet lukken, dan kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie van ons Samenwerkingsverband. In de toelichting voor ouders/verzorgers van leerlingen die nog niet op de basisschool zitten, is te lezen hoe onze OC dan te werk gaat. Deze toelichting vindt u op onze website: www.swv2804.nl.  

 

Stel dat u zich niet kunt vinden in het besluit van de school dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de school:

Jan Winters (interim) Voorzitter college van bestuur

Masaratilaan 14

3261NA Oud-Beijerland

0186-624061/ bestuur @csgdewaard.nl 

Het schoolbestuur legt u dan per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. Het is dan mogelijk om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen de weigering. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of uw kind alsnog toegelaten wordt of niet.

Schoolondersteuningsprofiel van CBS Sabina van Egmond

Naast een zogeheten basisondersteuning, die voor alle basisscholen in ons Samenwerkingsverband hetzelfde is, biedt elke school extra ondersteuning. 

 

Op onze school bieden wij op de eerder beschreven niveaus ondersteuning.

Missie en visie

Het onderwijs op de Sabina is gebaseerd op drie werkwoorden: ontdekken, ontwikkelen en verantwoordelijk zijn.

 • Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen leren hoe de wereld in elkaar zit. Daarvoor is het nodig dat zij zelf op ontdekking gaan, keuzes mogen maken en leren van fouten. De Sabina helpt hen hierbij door ze eigenaar te maken van hun eigen leerproces: terugkijken, samen reflecteren en bedenken hoe het beter kan. In een rijke leeromgeving, waarin kinderen in groeiende mate letterlijk en figuurlijk steeds meer bewegingsruimte krijgen, wordt dit proces optimaal begeleid. De uitstekende organisatie van het onderwijs draagt hier in hoge mate aan bij.
 • Kinderen ontwikkelen zich het beste in een klimaat van hoge verwachtingen, die passend zijn. Dit houdt in dat de vakbekwame leerkrachten van de Sabina elk kind heel goed in het vizier hebben. Wij willen dat kinderen hun talenten, op welk gebied dan ook, optimaal ontwikkelen, dat zij zichzelf uitdagen om elke dag een beetje beter te worden. Hier hoort oefening, discipline, inslijping en doorzetten bij. De Sabina stelt zich hierbij als coachende school op, waarbij nu eens wordt vastgehouden, dan weer wordt losgelaten, naargelang het individuele kind daarom vraagt.
 • Verantwoordelijk zijn betekent steeds meer zorg dragen voor je eigen leven. Wat leren betreft, komt het neer op het zelf beantwoorden van de open vraag ‘hoe en waarom’ dingen zijn zoals ze zijn. In een snel veranderende maatschappij is het belangrijk dat kinderen zich staande weten te houden en daarvoor de juiste 21e eeuwse tools aangereikt krijgen. Verstandige keuzes leren maken om gezond te leven en duurzaam met deze aarde om te gaan, hoort hier ook bij.

 

Ouderbetrokkenheid

Naast deze drie pijlers op onderwijsgebied is het contact met ouders van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière van uw kind. Wij werken vanuit de visie dat ouders en leerkrachten samen sterk staan voor het welzijn van het kind. Uw inbreng is daarbij essentieel. De communicatie met de leerkracht is open en constructief. In geval van parttimers vindt dagelijks overdracht plaats, zodat iedereen goed op de hoogte is van de actuele zaken.

 

Identiteit

CBS Sabina van Egmond is een christelijke school. Dit betekent dat ons handelen wordt gedreven door een diepere motivatie. Het antwoord op de vragen ‘waarom’ en ‘waartoe’ is leidend voor onze grondhouding en benadering van kinderen en mensen. Deze christelijke cultuur op school is voelbaar en merkbaar in gemeenschappelijk gedragen waarden en normen. Op de Sabina geven we dagelijks godsdienstles en besteden we aandacht en tijd aan de christelijke feesten. We verwachten van alle leerlingen dat zij de lessen en de vieringen bijwonen, ook als die buiten lestijd plaatsvinden. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich het beste, als zij zich veilig en verbonden voelen. Onze eerste prioriteit ligt dan ook bij het opbouwen en bevorderen van een klassenklimaat waarin het voor iedereen prettig werken en leren is. We baseren ons hierbij op de werkwijze van Jelly Bijlsma: Klasse(n)kracht. Klasse(n)kracht is een aanpak om het groepsvormingsproces in de klas actief te begeleiden. Het is een groepsvormingsprogramma om regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school. Centraal hierbij staan de volgende pijlers (RESPECT):

 • R: regels, routines en rituelen
 • E: erbij horen
 • S: samenwerken en samenspelen
 • P: persoonlijk meesterschap
 • E: energie
 • C: contact en communicatie
 • T: trainen van vaardigheden

Met ieder kind gaan we in gesprek over wat hij of zij nodig heeft of zelf kan bijdragen om te komen tot een goede werksfeer. Dit houdt in dat we regelmatig terugkijken op allerlei situaties, lessen en leerdoelen, zowel individueel als klassikaal. Deze voortdurende reflectie op het eigen leerproces leidt tot verbetering en inzicht en motiveert kinderen intrinsiek om hun werk goed te doen. Door met elkaar na te denken ontstaat een sfeer van wederzijds respect voor zowel ieders mogelijkheden en talenten als ieders grenzen. Discriminatie en pesten krijgen op deze manier weinig voet aan de grond. 

 

Organisatie van het onderwijs

Groepsgrootte

We hanteren een basisgroepsgrootte van 30 leerlingen. Bij het samenstellen van de basisgroepen kijken we naar de groepsdynamiek en de individuele- en groepshulpvragen. Als uitgangspunt beogen wij dat de leerkracht in iedere groep voldoende aandacht kan besteden aan de individuele hulpvraag. De basisgroepen maken deel uit van units, waarin twee leerjaren met elkaar samenwerken.

 

Units

Een unit bestaat uit twee groepen die samenwerken. Deze samenwerking bestaat uit groepsoverstijgend werken in niveaugroepen. De kinderen werken zowel in hun lokaal als op de leerpleinen. We hebben units voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. In de onderbouw wordt deels in de eigen klas en in de middag deels in de unit gewerkt, zodat kinderen vaardigheden voor het unitonderwijs kunnen ontwikkelen en hier alvast aan kunnen wennen. Vanaf unit 5-6 wordt volledig unitonderwijs geboden. 

 

Werkplekken

Het klaslokaal is ingericht met een instructieplek en individuele werkplekken. Op het leerplein bieden we de kinderen keuze uit verschillende werk- en doe plekken. Kinderen kunnen alleen, in tweetallen of in een groepje werken. Daarbij kunnen de kinderen ook kiezen of zij zittend of staand willen werken. 

 

Inzet leerkrachten

De leerkrachten in de units zijn samen verantwoordelijk voor de leerlingen. Op deze manier komen de talenten van de leerkrachten en de individuele expertise meer tot zijn recht. Hiermee beogen we de leerlingen beter te kunnen begeleiden, dan in een klassikale organisatievorm. 

 

Werken op niveau

Kinderen ontwikkelen zich van nature en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren wij de kinderen en dagen ze daartoe uit. Ieder kind volgt daarin zijn/haar eigen ontwikkeling. Om ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op het niveau van het kind, geven we in iedere groep op de Sabina les op verschillende niveaus. Dit doen we tijdens een les door de stappen van het expliciet directe instructiemodel (EDI) te gebruiken. Wanneer de leerkracht instructie geeft, stemt hij/zij deze instructie af op het gemiddelde niveau van de groep (wij noemen dit aanpak 2). Voor sommige kinderen is deze instructie veel te uitgebreid of te makkelijk. Deze kinderen mogen aan het begin van de les (al dan niet na een korte instructie) al zelfstandig aan het werk. Als zij klaar zijn, is er extra materiaal (verdiepend of uitdagend) waarmee zij verder aan de slag kunnen. Deze kinderen zitten in aanpak 3.

Sommige kinderen hebben meer uitleg en begeleiding nodig om zich de leerstof eigen te maken. De leerkracht neemt deze kinderen apart en helpt hen extra bij het maken van het werk. Deze hulp kan bestaan uit het geven van extra uitleg, herhaling, stap-voor-stap-plannen en extra oefenstof. Deze kinderen noemen wij ‘aanpak 1’.  

 

Benutten van talenten: meer- en hoogbegaafde leerlingen

Meer- en hoogbegaafde kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Wanneer een leerling in de reguliere groep onvoldoende uitdaging heeft aan het verdiepende en uitdagende programma van “aanpak 3”, kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing in onze “plusklas”.

De “plusklas” wordt gevormd door een groep leerlingen uit verschillende groepen. 

Tijdens deze plusmomenten doen de leerlingen activiteiten waar in de eigen klas geen gelegenheid voor is. Ook krijgen zij naar behoefte werk mee om in de eigen groep verder aan te werken.

De activiteiten, die de kinderen tijdens de plusmomenten aangeboden krijgen zijn:

 • filosofie
 • opdrachten die het creatief denkvermogen stimuleren
 • opdrachten, gesprekjes en oefeningen m.b.t. sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling
 • opdrachten, die de ontwikkeling van een “groeimindset” bevorderen en de leerkuil tegenkomen

Activiteiten voor meer- en hoogbegaafden, die (naast de ‘aanpak 3-leerstof’) in de weekplanning van de eigen groep kunnen worden ingepast:

 • ‘gewone’ verrijkingsopdrachten (methode-opdrachten, KIEN, breinbrekers, smartgames enz.)
 • programmeren
 • schaken
 • maken van een werkstuk of presentatie
 • techniek
 • leren van een vreemde taal

Benutten van talenten: creatieve ontwikkeling

We vinden het belangrijk om naast het aanbieden van cognitieve vakken, kinderen de gelegenheid te bieden hun talenten te ontdekken op het gebied van creatieve vakken. Wij werken met een wekelijkse carrousel van creatieve vakken. Binnen deze carrousel zijn er opdrachten die de kinderen moeten uitvoeren en daarnaast zijn er keuzemogelijkheden. De creatieve vakken worden gegeven door de leerkrachten vanuit hun eigen interessegebied en talent. Op verschillende momenten in het jaar zullen ook externen bijdragen aan de carrousel. Ook heeft het vak muziek speciale aandacht gekregen het afgelopen schooljaar. 

Als team vinden we het belangrijk om creatieve vakken op een uitdagend en hoog niveau te verzorgen. Dit begint bij het ontwikkelen van visie en het borgen hiervan. Een van onze collega’s heeft hiervoor de opleiding voor Interne cultuur coördinator gevolgd (ICC).

De leerkrachten die op onze school werkzaam zijn stellen zich aan u voor:

 

Mijn naam is Ineke Berends. Ik sta sinds 2009 voor de klas en ik werk sinds januari 2014 op de Sabina. Mijn voorkeur ligt bij het werken met jonge kinderen, liefst kleuters, maar in de afgelopen jaren heb ik ook ervaring opgedaan in het werken in de hogere groepen. Wat mij zo aanspreekt in het werken met jonge kinderen, is dat ze nog zo puur, open en eerlijk zijn. Daar kan ik echt van genieten.

Ik vind het belangrijk dat in de groep een goede sfeer hangt, dat ik als leerkracht open en benaderbaar ben en dat er grapjes gemaakt kunnen worden, maar ook verdrietige dingen kunnen worden gedeeld. Ik vind het belangrijk dat de kinderen dat ook durven doen en dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Zo'n klimaat wil ik altijd proberen te scheppen. Want in een veilig klimaat kunnen kinderen zich het beste ontwikkelen.

 

Ik ben Gerda Stok. Toen ik jong was wilde ik werken met kinderen die ‘andere, extra’ hulp nodig hadden. Ik ben toen de oude opleiding voor kleuterleidster gaan volgen. Na deze opleiding heb ik jaren alleen in groep 1 en 2 gewerkt met nog steeds extra aandacht voor ‘bijzondere’ kinderen. Jonge kinderen zijn mijn passie. Erg leuk om het jaar na de kleutertijd ook mee te maken. Sinds een aantal jaar ben ik ook als adjunct werkzaam. Ik overleg met de directeur over alles wat in en om de school plaatsvindt. Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en voor de financiën. Veel verschillende taken, met veel afwisseling. Hier geniet ik van. Maar bovenal geniet ik van: het openstaan voor kinderen en ouders. Ik hoop dat de kinderen mij zullen herinneren als een juf die hen liet zien waar te kijken, maar niet vertelt wat te zien.

 

Ik ben Agaath van Bennekom en sta voor de klas sinds 1991. Mijn hart ligt bij ‘het jonge kind’, maar ik heb ook in de middenbouw voor de klas gestaan. Vertellen en voorlezen zijn mijn passie, ik vind het heerlijk om kinderen zó te motiveren en te laten ‘verdrinken’ in het verhaal. De gesprekken die je erna voert zijn zeer waardevol en leerzaam. Zo leren de kinderen weer een beetje meer over de wereld om hen heen. 

 

Ik ben Jurrian Quist en sinds 2015 werkzaam in het onderwijs. Oorspronkelijk ben ik begonnen als kleutermeester, maar mijn hart ligt bij de kinderen van de middenbouw! Nu ben ik alweer een aantal jaren de trotse meester van unit 5/6. Ik geniet er enorm van om kinderen nieuwe kennis te geven. Ik stel daarom hoge eisen aan het werk van de kinderen en vier samen met de kinderen de persoonlijke overwinningen. Ik ben een echte teamspeler en in de klas vind ik het erg belangrijk dat er een gevoel van saamhorigheid hangt. Iedereen is belangrijk en iedereen telt mee. Door gesprekjes en grapjes leren we elkaar kennen en dat geeft mij voldoening, oftewel: Meesterschap is vakmanschap! 

 

Ik ben Lieke Stierman en al in het onderwijs werkzaam vanaf 1981. Ik heb heel bewust gekozen voor het onderwijs, omdat de ontwikkeling van kinderen mij boeide. En nog altijd boeit. Officieel ben ik kleuterjuf. Ik heb dan ook jarenlang met veel plezier in kleutergroepen gewerkt. 

Door de jaren heen heb ik alle groepen van de basisschool gehad. Met veel plezier werk in nu vooral in de midden/ bovenbouw. Ik probeer een zo veilig mogelijke leeromgeving te bieden aan de leerlingen door consequent te handelen en met veel humor een goede sfeer te creëren. Op deze manier kunnen de leerlingen het beste uit zichzelf halen. Dit kan ik doen door gebruik te maken van  alle vernieuwingen, ict en  coöperatieve werkvormen.

 

Ik ben Jorinde van Reeven. In 2004  studeerde ik af aan de PABO.  Er was toen een vacature voor een instroomgroep op de Sabina. Met heel veel plezier heb ik een aantal jaar in de kleutergroepen gewerkt. Toen er een plekje vrij kwam als leerkracht van groep 3 kwam mijn meisjesdroom echt uit. Het leren lezen en schrijven vind ik (nog steeds) echt geweldig en ik heb heel veel plezier gehad als juf van groep 3. Een beetje variatie is echter ook leuk, dus Langzaam aan ben ik steeds een groep hoger gegaan en inmiddels sta ik met veel plezier voor unit 5/6! Ik vind het geweldig om kinderen te motiveren en het leren leuk te maken. Als leerkracht ben je een belangrijk persoon in het leven van de kinderen. Ik vind het belangrijk dat ze zich fijn voelen bij mij en op school het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook vind ik het leuk om met de kinderen creatief bezig te zijn.

 

Ik ben Esther van Middelkoop. Na mijn LIO stage kon ik op de Sabina van Egmond blijven en daar werk ik al sinds 2005 met heel veel plezier. In mijn begintijd werkte ik vooral in de middenbouw, later werd dat de bovenbouw. In de eerste 4 jaren ben ik ook juf van de plusklas geweest. Mijn hart ligt bij het lesgeven van de kinderen en hen een mooie, leerzame tijd op de basisschool te geven. Elke werkdag haal ik daar weer heel veel voldoening uit. Ik vind een goede band met kinderen, ouders en collega’s belangrijk. Elk kind heeft zijn of haar eigen talenten en het is een eer een steentje bij te mogen dragen aan hun ontwikkeling.

 

Ik ben Trea Hubregtse. Op de lagere school wist ik al dat ik juf wilde worden. Na de PA ben ik in 1986 begonnen met werken in groep 1,2,3  in Spijkenisse. Daar heb ik 23 jaar gewerkt. In 2009 heb ik de overstap gemaakt naar de Sabina in Oud Beijerland en wie weet hou ik het daar ook 23 jaar vol. Het onderwijs is echt mijn passie.  Al heel wat jaren ben ik juf van unit 7/8. Ik vind het geweldig om aan deze leeftijdsgroep les te geven. Ze “klaar te stomen” voor de volgende stap.  Ik kan elke dag weer van de kinderen genieten. Ik wil een voorbeeld voor de kinderen zijn, maar ze juist ook bij het onderwijs betrekken. Samen het onderwijs passender, sterker en innovatiever maken. Ik wil de kinderen hun eigen talenten zien ontwikkelen, maar ook mijn eigen ontwikkeling vind ik belangrijk. Juf zijn is een beroep waar ik energie van krijg!

 

Ik ben Corine van der Steen. In mijn kinderjaren wilde ik al juf worden en dat is me gelukt. Ik ben in 1984 begonnen als leerkracht. Ik heb altijd met kleuters gewerkt totdat in 1993 mijn oudste zoon is geboren. Ik ben toen heel bewust gestopt met werken om voor mijn kinderen te zorgen. Vanaf 2000 ging ik de school toch missen en heb toen jaren op invalbasis gewerkt. Door het invalwerk ben ik op de Sabina in vaste dienst gekomen. Ik werk hier al jaren met veel plezier in de middenbouw in een fijn en warm team. Ik ben een gedreven juf en vind het belangrijk, dat kinderen zich veilig voelen in de groep. Ik stel hoge eisen aan de inzet van de kinderen en hanteer een consequente aanpak. Ik vind het belangrijk dat er een open sfeer heerst, zowel in het contact met de kinderen als met de ouders. 

 

Ik ben Anneke Broeders, sinds jaar en dag een juf die met kleuters werkt, een echte kleuterjuf dus. Dagelijks geïnspireerd door een groep kinderen die willen ontdekken, ontwikkelen, spelen en leren. Ik hou van het organiseren van allerlei activiteiten in de klas, zoek daarin verbinding in lessen met alles en iedereen om mij/ons heen. Ik hou van mooie dingen maken in de zin van creativiteit. Daarbij gebruik makend van technieken, ervaringen en ideeën van alle mensen om ons heen van toen en nu, ver weg en dichtbij, groot(s) en klein. Ik houd enorm van zingen en muziek maar ben er niet zo goed in. Ben gek op taal, met name in prentenboeken, beeldspraak, grapjes en spelletjes. Door met de kinderen mee te bewegen en in te spelen op behoeften, probeer ik een sfeer te creëren waarin kinderen zichzelf durven zijn en openstaan om dingen uit te proberen. Waarin ze ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en leren zorg dragen voor zichzelf en de ander. Bij dit alles maak ik gebruik van mensen, die door hun kijk op de wereld, mij uitdagen om te blijven nadenken, relativeren en vernieuwen.

 

Ik ben Agatha Evers. In 1981 ben ik afgestudeerd aan de Pedagogische Academie in Apeldoorn. De eerste jaren daarna heb ik op verschillende basisscholen in Apeldoorn gewerkt. In die jaren heb ik in alle groepen lesgegeven, op de kleutergroepen na. Na mijn verhuizing in 1984 naar Oud-Beijerland ben ik de eerste jaren op vrijwillige basis bezig geweest met het geven van nederlandse les aan anderstaligen. Toen mijn jongste kind in groep 2 van de Keucheniusschool zat, ben ik weer gaan “proeven” aan het werken in het onderwijs. Op de Kriekenhof startte ik met het dagelijks geven van taallessen aan anderstalige kinderen. Al gauw werkte ik ook in groepen 3 en 4. In 2000 kwam ik op de Sabina van Egmond terecht. We zaten toen nog aan de Strienemonde. Daar  mocht ik voor het eerst een kleutergroep gaan draaien. Die droom heb ik vóór die tijd altijd gehad. Ik vond het superleuk om te werken met deze jonge kinderen die nog helemaal aan de basis van het leerproces staan! Vanaf die tijd heb ik afwisselend met kleuters gewerkt en in groep 3. Hierdoor heb ik een goed inzicht gekregen om kinderen, die de overstap van groep 2 naar groep 3 gaan maken, voor te bereiden op de voorwaarden die ze nodig hebben om in groep 3 te leren lezen, schrijven en rekenen.

 

Ik ben Heleen van Dalen en ik ben in 1991 op de Sabina begonnen.(Toen nog de Sabina van Beijeren-school). Ik ben daarna tien jaar thuis geweest om voor onze kinderen te zorgen. Toen ik in 2004 een van onze kinderen op school bracht en er op dat moment vanwege een zieke leerkracht  kinderen naar huis gestuurd werden, ben ik gaan invallen. De jongste was toen 3 jaar en kon gewoon mee naar school. Eigenlijk ben ik er zo weer een beetje ingerold, want ik ben daarna niet meer weggegaan. Het liefst werk ik met kleuters, daar ligt mijn hart. Kleuters leren spelenderwijs, dat spreekt mij enorm aan. Ze zijn nieuwsgierig, spontaan en staan open voor alles wat er geleerd kan worden. Het is mooi om te zien hoe kinderen zich in korte tijd ontwikkelen. Bij de kleutergroepen kan ik ook een stukje van mijn eigen creativiteit kwijt. Ik vind het leuk om voor te lezen of met mijn gitaar te zingen met de kleuters, dat zijn gezellige momenten.

 

Ik ben Nicole van Vliet en sinds 2016 werkzaam in het onderwijs. Als klein meisje zei ik al: ‘Ik word later juffrouw’. Ik vond het toen al geweldig om dingen uit te leggen aan anderen. Gedurende de jaren kreeg ik een passie om kinderwerk te doen en ontdekte ik opnieuw dat ik leerkracht wilde worden. Zo ben ik terecht gekomen in het onderwijs. Binnen mijn werk vind ik het prachtig als kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces, nieuwe dingen willen ontdekken, nieuwsgierige vragen stellen en antwoorden vinden. Als leerkracht daag ik de leerlingen dan ook graag uit om nieuwe vaardigheden te ontdekken en te leren. Elk kind is uniek en heeft zijn / haar eigen talenten die het mag ontdekken en waar het trots op mag zijn. Samen met de kinderen wil ik die talenten ontdekken en inzetten om met hen een stukje van de wereld, dichtbij en verweg, te ontdekken.

 

Mijn naam is Danique Weij. In het jaar 2018 ben ik afgestudeerd aan de pabo en kon ik na mijn LIO stage op de Sabina van Egmond blijven werken. Met veel enthousiasme werk ik nu in de onderbouw. Mijn hart ligt bij het lesgeven aan ‘het jonge kind’. Het spelenderwijs en van elkaar leren spreekt mij erg aan. Het is mooi om te zien hoe spontaan, eerlijk en nieuwsgierig de kinderen zijn om nieuwe dingen te leren. Ook vind ik het erg leuk om mijn eigen creativiteit te gebruiken bij de verschillende vakken en thema’s waar wij mee werken. Ik vind het belangrijk dat ik als leerkracht een klimaat kan creëren waarbij elk kind zich veilig en gezien voelt in de klas. Daarnaast vind ik het van belang dat ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Een inspirerend motto is voor mij: ‘Mijn juf rent me niet voorbij, ze kent mijn tempo en neemt me mee.’ 

 

Mijn naam is Ruben Jansen, getrouwd en trotse vader van drie kinderen. In januari 2021 zijn wij in Oud-Beijerland komen wonen, maar ben ik bij mijn huidige basisschool in Rozenburg blijven werken. Nu zich de gelegenheid voordeed om op een uitdagende school als de Sabina te kunnen gaan werken, welke ook nog eens dichter bij huis is, heb ik deze kans aangegrepen om de overstap te maken. Ik ben sinds 2007 basisschoolleerkracht, waarbij ik de laatste jaren voor de groepen 7 en 8 heb gestaan. Ook heb ik bijna 7 jaar in de onderwijs detachering gezeten, waarbij ik zowel op het praktijkonderwijs, het VMBO en het MBO ervaring heb opgedaan.

Met veel plezier kijk ik ernaar uit dat ik komend schooljaar het team op de Sabina van Egmond mag komen versterken in unit 4/5.

 

Mijn naam is Jenny  Witteveen, na het behalen van mijn diploma in 1995  heb ik even gewerkt, maar al snel ben ik bewust thuis gebleven om voor onze  kinderen te zorgen. Gedurende die jaren heb ik diverse keren invalwerk gedaan. Vanaf 2018 ben ik als invalleerkracht gaan werken bij o.a. de CSG scholen. Bij het soms langer invallen kwam ik steeds weer terecht bij de kleuters. Het is heerlijk om  met deze groep jonge kinderen te mogen werken. Ze blijven je verwonderen. Ze komen binnen, sommige onbevangen, anderen afwachtend. Samen met andere leerkrachten mag je ze door het onderwijs geven, helpen en begeleiden in het spelend leren en ontwikkelen. Wat is het dan fijn als elk kind in de groep zijn plekje vindt en er steeds meer samenspel ontstaat tussen de kinderen. Zelf geniet ik ervan veel te zingen, te lezen en te luisteren naar wat ze elkaar en mij te vertellen hebben. Zo wil ik graag elk kind helpen groeien op zijn of haar eigen manier. Door de thema’s ontdekken we samen steeds meer van de wereld dichtbij en soms verder weg.

 

Onderwijs ondersteunend personeel

Op de Sabina van Egmond zijn niet alleen maar leerkrachten werkzaam. De leerkrachten worden in hun werkzaamheden ondersteund door onze conciërges, administratief medewerkster en onderwijsassistenten, zij stellen zich hieronder aan u voor:

 

Mijn naam is Pascale Groenendijk. Na het behalen van mijn Pabo diploma in 1995 ben ik 6 jaar werkzaam geweest op een basisschool voor asielzoekerskinderen. Dat was een fantastische ervaring. Toen mijn drie  dochters klein waren ben ik tijdelijk het onderwijs uitgegaan. In 2010 ben ik het onderwijs echter weer ingerold, toen ik op de Sabina kwam werken als rugzakbegeleidster van een leerling met een taalontwikkelingsstoornis. Daardoor heb ik ontdekt dat mijn hart echt ligt bij het werken met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Inmiddels zijn mijn werkzaamheden behoorlijk uitgebreid. Ik geef ondersteuning bij lezen, spelling en rekenen aan kinderen binnen de units  3 t/m 8. Daarnaast komt ook mijn ervaring met anderstalige kinderen weer van pas nu ik ook NT2 lessen geef aan kinderen uit groep 1 en 2. Mijn werk is zeer afwisselend en ik doe het iedere dag met veel plezier!

 

Ik ben Minke Tuk. Toen mijn opleiding klaar was (KLOS), was er geen werk en ben ik gaan werken bij de post achter het loket. In 1999 ben ik begonnen te werken als invalkracht toen mijn oudste kind naar de basisschool ging. Er was toen een tekort aan leerkrachten. Kleuters boeien mij enorm, ze zijn eerlijk en fijn om mee om te gaan. Vijf jaar geleden mocht ik voor groep 4 staan, wat ook erg fijn was.

Met hen kan je weer meer diepliggende gesprekken voeren. Toch ligt mijn hart bij de kleuters en hoop ik dit nog lang te kunnen doen. Ik vind het fijn om de kinderen te laten voelen dat ze welkom zijn, dat ze het fijn vinden op school en vrienden krijgen. Dat ze niet gemist kunnen worden en dat iedereen er toe doet. Ik hou niet van streng zijn. Ik ben consequent en hou van een grapje op zijn tijd. Ik onderhoud altijd goed contact met ouders, de communicatie is altijd prettig, zelfs als ouders de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen.

 

Mijn naam is Cynthia Rolloos-Klepke, sinds ik zelf kinderen heb die naar school gaan, is het steeds meer gaan kriebelen om met kinderen te werken. Meer en meer ging ik doen op de school van mijn kinderen, om betrokken te kunnen zijn. Ik kan er mijn enthousiasme en gedrevenheid in kwijt. Voor mij is nu de tijd aangebroken er wat mee te gaan doen; de opleiding onderwijsassistent gestart en gesolliciteerd naar een baan in het onderwijs. Iedere dag ga ik met veel plezier naar de Sabina, werken in de bovenbouw geeft mij veel energie. Graag help ik de kinderen daar waar kan. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat je krijgt van de leerlingen en hoop dit nog vele jaren te kunnen doen.

 

Mijn naam is Anita Schipper, moeder van twee inmiddels volwassen kinderen en ik ben 22  jaar werkzaam geweest op verschillende peuterspeelzalen in de Hoeksche Waard. Ik werk als onderwijsassistent op de Sabina van Egmondschool. Mijn eigen kinderen hebben een fijne tijd op deze school gehad. Ik heb ook fijne herinneringen aan de school. Ik ben bijvoorbeeld twee keer meegegaan op kamp met groep 8. En heb me als hulpmoeder verschillende jaren ingezet. Het is fantastisch dat ik de mogelijkheid krijg om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen en te begeleiden op de basisschool. Hier geniet ik van. 

 

Contact met ouders

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het problemen op het gebied van:

 • De leerstof: deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 • De instructie: deze is te snel, te langzaam, te weinig, te veel, te makkelijk of te moeilijk voor uw kind.
 • Welbevinden: uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of ervaart geen succes.
 • Gedrag: uw kind verstoort de les, is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid.

 

De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de problemen te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever. U kent uw kind het beste. De leerkrachten willen graag van uw kennis en ervaring gebruik maken. Dit doen ze o.a. door aan het begin van het schooljaar een startgesprek met u te plannen. Gedurende het jaar willen ze samen met u optrekken, met het welzijn van uw kind als gemeenschappelijk doel. Hiervoor is in februari een spreekavond gepland, waarvoor u wordt uitgenodigd. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u hen ook altijd mailen of na schooltijd even binnenlopen om een afspraak te maken. 
Interne begeleiding

Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de problemen te verhelpen, gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u als ouder(s) aan de slag. Op CBS Sabina van Egmond zijn twee intern begeleiders werkzaam. Zij zijn speciaal opgeleid om leerkrachten te adviseren en ondersteunen als er zorgen zijn omtrent een kind. Zij coördineren de zorgbreedte, geven adviezen aan leerkrachten, ondersteunen hen bij het maken van hulpplannen, voeren gesprekken met ouders en instanties. Tijdens de toetsperiodes analyseren zij de gegevens en houden alle leerlingdossiers bij. Zij zijn betrokken bij de totale onderwijsontwikkeling van de kinderen.

 

Ik ben Carine Schelling- van Schaijk, sinds maart 2021 ben ik Intern Begeleider van de onder-middenbouw (units 1 t/m 4). De Sabina van Egmond heeft voor mij een speciaal plekje. Als kind heb ik op deze school gezeten, ik heb er stage gelopen en nu werk ik er als intern begeleider van de units 1 tot en met 4. Na het afronden van de PABO heb ik 5 jaar gewerkt in Rotterdam-Delfshaven op een multiculturele school, voornamelijk als juf van groep 3. Leren lezen is in groep 3 heel belangrijk. Het bijzonder om hier als juf aan bij te mogen dragen. Als juf merkte ik al snel dat ik me graag wilde verdiepen in het bieden van de juiste zorg voor kinderen. Ik heb toen de opleiding IB/RT gedaan en daarna ben ik als intern begeleider gaan werken in Barendrecht voor de groepen 3,4,5. Als intern begeleider volg ik het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Ik wil kinderen de zorg bieden die zij nodig hebben, maar ook klaarstaan voor de leerkrachten en ouders als zij hulpvragen hebben. Het is mooi om met elkaar te zorgen voor passend onderwijs, zodat het kind met plezier naar school gaat en tot leren komt. 

 

Ik ben Esther Baars, Intern Begeleider van de bovenbouw (units 5 t/m 8). Ik ben werkzaam op de Sabina van Egmond sinds augustus 2021. Ik ben in 1992 begonnen op een SBO school in Rotterdam Centrum en later in het oude westen. In 2008 heb ik de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs, vmbo basis/kader leerlingen. Hier werkte ik met kinderen die in het bezit waren van een LWOO indicatie. Tijdens mijn jaren op het voortgezet onderwijs heb ik mij ontwikkeld als dyslexiespecialist, coaching van leerkrachten en zorgcoördinator. In de zomer van 2022 heb ik de overstap gemaakt naar het basisonderwijs om mij nog meer toe te leggen op alles wat met de ontwikkeling en zorg voor kinderen te maken heeft. Ik vind het fijn om het gehele proces van ontwikkeling en zorg te volgen, waarbij altijd voorop staat de verbinding tussen leerkrachten en leerlingen. Vanuit vertrouwen en veiligheid kun je tot bloei en ontwikkeling komen.

 

Taalcoördinator: vacant

De taalcoördinator is van toegevoegde waarde voor CBS Sabina van Egmond, omdat hij/zij:

 • taalonderwijs kan analyseren en verbetertrajecten kan opzetten
 • hiervoor de juiste bagage in huis heb wat betreft opleiding, kennis en algemene ontwikkeling
 • heb onderzocht waar de hiaten voor onze school liggen
 • deze hiaten kan vertalen naar gezamenlijk gedragen ambities
 • intrinsiek gemotiveerd en geïnteresseerd ben in taal.Trea Hubregtse, rekencoördinator:

Ik heb de opleiding rekenspecialist gedaan om zowel voor mezelf als voor de school meer inzicht te krijgen in het rekenonderwijs. Ik wil bewust bezig zijn met goed didactisch onderwijs. De kwaliteit van het rekenen bewaken binnen de school. Mijn collega’s wil ik ondersteunen bij dit vak dmv klassenconsultatie, nabespreking en ondersteunen mbt zorgleerlingen. Ik wil blijven bijscholen op het gebied van reken-wiskundeonderwijs om dit te blijven verbeteren. 

 

Hanneke van Heuvelen, gedragscoördinator:

Na het afronden van mijn PABO- opleiding heb ik de master SEN (Special Educational Needs) gevolgd. Deze master heeft mij kennis en vaardigheden opgeleverd omtrent specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van leren en gedrag. Als gedragscoördinator ondersteun ik mijn collega’s bij het vormen van een positief groepsklimaat en ben ik bereikbaar voor vragen. Bij incidenten begeleid ik collega’s bij het inzetten van het gedragsprotocol. Daarnaast blijf ik mij graag verdiepen in actuele en relevante literatuur op het gebied van gedrag.

 

Janina Lodder, hoogbegaafdheidscoördinator: 

Geloof erin, dat is het begin! In 2008 heb ik mijn PABO diploma gehaald. Daarna heb ik tien jaar lang in Rotterdam-Zuid gewerkt. Hier heb ik de opleiding motorische remedial teaching behaald. De wens om dichterbij te gaan werken groeide en ik vond een fijne plek in Barendrecht. In deze tijd heb ik mijn diploma specialist differentiatie en hoogbegaafdheid behaald. Ik wilde natuurlijk graag met deze nieuwe kennis aan de slag! Sinds maart 2022 ben ik plusklasleerkracht van de unit 1-2 tot 7-8. In de plusklas komen ontwikkelingsgelijken elkaar tegen. We filosoferen, zoeken de leerkuil op en ontwikkelen onze executieve functies. Ik vind het belangrijk dat deze doelgroep goed onderwijs krijgt, zodat ze ook goed leren leren en een fijne, leerzame tijd hebben op de Sabina van Egmond.

Naast deze ondersteuning- op school, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband. Het gaat om begeleiding op de volgende thema’s:

 1. Visio. Er is sprake van ernstige visuele problematiek.
 2. Auris. Er is sprake van ernstige spraak en taalproblematiek, auditieve problematiek.
 3. Een extern expert bij medische problematiek zoals hersenletsel, enz. De ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht en wordt gedaan door een expert betaald door het SWV. 
 4. Een extern expert voor buitenlandse kinderen. Er is bijvoorbeeld sprake van problematische taalontwikkeling. De ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht en wordt gedaan door een expert betaald door het SWV. 
 5. Pre-ambulante begeleiding door een lid van de Ondersteuningscommissie, gericht op het handelen van de leerkracht. De leerling kan ook kortdurend worden begeleid, indien nodig. Deze vorm van ondersteuning wordt betaald door het Samenwerkingsverband en vindt alleen plaats na aanmelding bij de Ondersteuningscommissie. 

 

De duur en invulling van de extra ondersteuning verschilt per school en per leerling. Het is van belang om hierover duidelijke afspraken te maken met school. Als er sprake is van langdurige ondersteuning, dan stelt de school samen met u een plan van aanpak op. Dit heet een Ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP staat informatie over de intelligentie, het verwachte leerrendement en uitstroomperspectief. Voor de vakgebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen wordt de huidige en de te verwachte DLE-score opgenomen. Er wordt daarnaast vermeld welke factoren de ontwikkeling en het leren van een leerling bevorderen of belemmeren. Ten slotte worden ook de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften beschreven. Er worden duidelijke doelen opgenomen, die tussentijds en aan het eind van een traject worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De school gebruikt hiervoor het OPP-format van het Samenwerkingsverband. De IB-ers en de leerkrachten worden hierin ondersteunt door de orthopedagoog van het samenwerkingsverband. Ouders zijn middels overleg bij alle stappen betrokken.

 

Wanneer de interventies op niveau 2 niet hebben geleid tot gewenst resultaat en het bereiken van de gestelde doelen, is de school handelingsverlegen. Dit houdt in dat de school geen mogelijkheden meer ziet om uw kind de begeleiding te bieden, die het nodig heeft. Wij melden uw kind dan aan bij de Ondersteuningscommissie. Hiervoor vult de school het OKR in en voegt de schriftelijke onderbouwing van niveau 0, 1 en 2 toe (niet ouder dan twee jaar). Ook verslaggeving van gesprekken met ouders en eventueel het kind zijn van belang. Voorts, indien aanwezig, relevante onderzoeksgegevens, zoals het CLB/HGW verslag van de externe expert. De ouders ontvangen van de school het aanmeldingsformulier, wat toegevoegd wordt als het ingediend wordt bij de ondersteuningscommissie (OC).

 

Daarnaast werkt de Sabina ook samen met een zorgteam. In dit zorgteam wordt de expertise ingezet van de schoolmaatschappelijk werker, een teamlid van Jong JGZ en de intern begeleiders. Zij komen ca 3 keer per jaar samen en bespreken met elkaar de leerlingen met extra zorg. Hieronder stellen zij zich voor:

 

Sara Ramzani, Schoolmaatschappelijk wer: 

 Ik ben als schoolmaatschappelijk werker werkzaam bij Kwadraad Maatschappelijk Werk verbonden aan de Sabina van Egmond. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen.Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg en met toestemming van u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de intern begeleider van de school en indien nodig met de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden is. Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van Jeugdteam Oud-Beijerland.

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk werk thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school. U kunt mij uiteraard ook mailen mailen op s.ramzani@kwadraad.nl of bellen via 06-40716473. Samen kunnen we dan kijken welke hulp het beste bij u en uw kind past.

 

Muriël Holtes, jeugdverpleegkundige:

Muriël werkt vanuit Jong JGZ en stelt zich ook graag aan u voor:

Jong JGZ (jeugdgezondheidszorg)  zet zich dagelijks in voor het screenen en begeleiden van de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van alle kinderen in onze regio. Op de school van uw kind voeren we gezondheidsonderzoeken uit, in groep 2 en in groep 7.  

Zit uw kind dit schooljaar in groep 2 of in groep 7? Dan krijgt u vanzelf een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek met een beschrijving van het onderzoek. Aan elke school waar wij werken is een vast JGZ-team verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een assistente. Je kunt altijd bij het JGZ-team op school terecht voor vragen en advies. Over bijvoorbeeld het gedrag, de gezondheid of ontwikkeling van je kind. Denk aan onderwerpen als: voeding, slapen, zindelijkheid, de thuissituatie, pesten, mediagebruik, puberteit. Of bij onzekerheden over het ouderschap, de opvoeding of verzorging.

Mocht het nodig zijn, neem gerust contact op! www.jongjgz.nl. Of mail naar m.holtes@jongjgz.nl.

 

Wietske Noordam-Stout, logopedie:

Werkzaam bij Logopediepraktijk Oud-Beijerland. Op donderdagochtend ben ik aanwezig voor logopedische behandeling op onze nevenvestiging de Sabina van Egmondschool locatie Sportlaan. Hier behandel ik kinderen uit zowel de onderbouw als de bovenbouw bij problemen op het gebied van taalontwikkeling, articulatie, auditieve vaardigheden, afwijkende mondgewoonten, adem/stem en begrijpend lezen. Voor de behandeling is een verwijzing van een arts nodig. De praktijk is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

 

Logopediepraktijk Oud-Beijerland

0186-625312

info@logopedieoudbeijerland.nl

www.logopedieoudbeijerland.nl

 

 

Op het gebied van dyslexie worden we ondersteunt door Ghislaine Guillaume van leestalent. 

Ik werk voor leestalent. De leerlingen komen bij mij terecht als ze het hele traject van aanmelding voor dyslexie doorlopen hebben. Allereerst voert Leestalent diagnostisch onderzoek uit. Blijkt hieruit dat uw kind inderdaad Ernstige Dyslexie heeft, dan biedt Leestalent specialistische behandeling die wordt vergoed door de gemeente onder de Jeugdwet. Namens leestalent behandel ik de leerlingen onder schooltijd. Via een beveiligde omgeving worden u en school op de hoogte gehouden van het huiswerk en de vorderingen die worden gemaakt  U kunt mij via de mail bereiken op: ghislaine.guillaume@outlook.com

 

De Ondersteuningscommissie

De Ondersteuningscommissie bestaat uit een voorzitter, die psycholoog is en uit twee intake medewerkers. De ene intake medewerker is orthopedagoog met ervaring in het speciaal basisonderwijs en de andere intakemedewerker is jarenlang als intern begeleider verbonden geweest aan een basisschool. Beiden zijn deskundig in het kaart brengen van onderwijsbehoeften van leerlingen en ze kunnen goed inschatten wat er van de leerkracht nodig is om daarin te voorzien. Zij zullen nauwkeurig in kaart brengen waar uw kind tegenaan loopt, wat de onderwijsbehoeften, ontwikkelingsmogelijkheden zijn en wat dat vraagt van het handelen van de leerkracht. Op basis daarvan volgt er een advies voor de meest passende onderwijsplek. Het kan zijn dat het mogelijk is om op de reguliere basisschool te blijven. Ook kan de OC een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) adviseren of een school voor speciaal onderwijs. Het komt een enkele keer ook voor dat een andere reguliere basisschool de benodigde ondersteuning bieden. Binnen de Hoeksche Waard hebben we twee scholen voor speciaal basisonderwijs: SBO-school Het Pluspunt (Stichting de Hoeksche School, Home - SBO Het Pluspunt (pluspunthw.nl) en SBO de Willem Alexanderschool (CSG de Waard, Home - Willem Alexanderschool (csgdewaard.nl). 

Speciaal onderwijs valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC). Deze onderwijsinstellingen zijn ondergebracht in zogeheten clusters. 

 Er zijn 4 clusters:

Cluster 1

Speciaal onderwijs voor visueel gehandicapte leerlingen.

Cluster 2

Speciaal onderwijs voor auditief gehandicapte leerlingen en leerlingen met taal/spraakproblemen.

Cluster 3

Speciaal onderwijs voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte leerlingen.

Cluster 4

Speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen.  

 

Binnen de Hoeksche Waard hebben we alleen een cluster 3-school, SO de Ark in Oud-Beijerland (CSG de Waard, Home - De Ark (csgdewaard.nl).  In omringende gemeenten liggen de andere cluster-scholen. 

Werkwijze Ondersteuningscommissie

De intakemedewerker plant een schoolbezoek in, zodat uw kind in de klas gezien wordt tijdens een instructiemoment. Er wordt gesproken met de leerkracht en de intern begeleider, er is een gesprek met uw kind en er vindt een gesprek met u als ouders/verzorgers plaats. Dit zijn afzonderlijke gesprekken, omdat we daarmee een completer beeld krijgen van het probleem, doordat zowel school, uw kind en u als ouders/verzorgers vrij kunnen spreken. 

De door school en u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, conform de wet op de privacy (AVG). 

Het advies 

Als alle benodigde informatie is verzameld, wordt een eerste en tweede deskundigheidsadvies opgesteld. De voorzitter van de OC schrijft het eerste
deskundigheidsadvies. De intakemedewerker die de betreffende casus heeft behandeld, schrijft het tweede deskundigheidsadvies. Beide adviezen worden
altijd met alle drie de collega’s van de OC besproken, voordat het gedeeld wordt met ouders/verzorgers en met school. Indien de deskundigheidsadviezen
van elkaar verschillen, dan wordt binnen het OC-overleg overeenstemming bereikt. We zijn wettelijk verplicht om dit binnen 6 weken te regelen.

De school heeft vervolgens 4 weken om uw kind te plaatsen… moet worden:
De school waar u uw kind aanmeldt, heeft de plicht om binnen 6 weken na aanmelding, een beslissing te nemen tot aanname of afwijzing. Een school mag
deze besluitperiode met 4 weken verlengen, als blijkt dat ze meer tijd nodig hebben om te beoordelen of ze uw kind de benodigde ondersteuning kunnen
bieden. De volledige procedure van aanmelding, gerekend vanaf de ontvangst van een volledig dossier tot en met de beslissing of uw kind kan worden
geplaatst op de school waar u uw kind heeft aangemeld, duurt in principe maximaal 12 weken. Er geldt een maximum van 20 weken indien er sprake is van
zowel een verlengde intake bij het Samenwerkingsverband, als een verlengde besluitprocedure op de school.

Klachtenprocedure

Verschil van mening met een school aangesloten bij SWV PPO

Ouders kunnen zich bij een verschil van mening met school aangaande passend onderwijs voor advies wenden tot de voorzitter van de Ondersteuningscommissie. Mocht dit onvoldoende soelaas bieden dan kunnen de ouders zich voor advies wenden tot de directie van het Samenwerkingsverband. Zie voor contact met onze voorzitter van de Ondersteuningscommissie of de directie van het Samenwerkingsverband,

Contact - Primair Passend Onderwijs Hoeksche Waard. SWV 28.04. (swv2804.nl).

Als bovenstaande niet tot overeenstemming leidt, dan kan de zaak mogelijk worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs. Meer informatie over de voorwaarden, is te vinden op: www.geschillenpassendonderwijs.nl.


Contactgegevens:
Geschillen passend onderwijs
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Tel. 030-2809590

Niet eens met het advies van de OC
Indien ouders/verzorgers het niet eens zijn met het advies van de Ondersteuningscommissie, dan kunnen zij bezwaar maken bij de directie van ons Samenwerkingsverband.

Niet eens met het advies van de TLC
Indien ouders/verzorgers het niet eens zijn met het besluit van de Toelaatbaarheidscommissie, dan dienen ze binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuur van het Samenwerkingsverband via info@swv2804.nl.

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring
Als bovenstaande niet tot overeenstemming leidt, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de Landelijke bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Meer informatie is te vinden op: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) - Onderwijsgeschillen De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so.

Passend onderwijs en geld.
Om passend onderwijs vorm te geven ontvangt het samenwerkingsverband geld van de overheid. Van dit geld gaat schooljaar 2020-2021 een bedrag van €375 per kind naar het bestuur van de school.
Het team maakt ieder schooljaar opnieuw met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad een jaarplan voor het besteden van het passend onderwijs geld. Om onduidelijkheden te voorkomen willen we expliciet aangeven dat we als school hierin keuzes maken en dat ouders op basis van de bovenstaande bedragen geen aanspraak kunnen doen om het bedrag per kind te claimen. U kunt van ons verwachten dat wij hierin zorgvuldige keuzes maken.

Mocht de uitleg niet voldoende zijn dan kunt u de directeur van de school vragen om uitleg of kijkt u eens op de website van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk.