fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gedragsprotocol

Op CBS Sabina van Egmond verwachten we dat leerlingen, leerkrachten en ouders op een prettige manier met elkaar omgaan. Om gewenst gedrag te stimuleren, geven we het goede voorbeeld aan de leerlingen.

We streven naar een veilig en gezond schoolklimaat voor leerlingen, leerkrachten en ouders, waarin iedereen daadwerkelijk de vrijheid en ruimte ervaart om ongewenst gedrag te melden.

Om zichtbaar te maken dat we een veilige school willen zijn, is hier een duidelijke, inzichtelijke aanpak voor opgesteld in de vorm van dit gedragsprotocol. Hierin worden de omgangsregels en gedragsregels, waar de hele school zich aan houdt, duidelijk en helder beschreven. In dit protocol staat tevens beschreven wat de grenzen van gewenst en ongewenst gedrag zijn.

Bij overschrijding van de grenzen staat beschreven welke stappen genomen worden en wat er van leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers wordt verwacht. Het protocol geeft de directie handvatten bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. De directie vindt het belangrijk, dat de dialoog centraal blijft staan in situaties waarin sprake is van ongewenst gedrag.

Dit protocol wordt onderschreven door de directie en alle leerkrachten van de school. De MR heeft het protocol goedgekeurd. Het gedragsprotocol sluit aan op het protocol “Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen” van Christelijke Scholengroep De Waard.