fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

De medezeggenschapsraad (MR) is er voor ouders en leerkrachten. De raad komt op voor de belangen van alle kinderen, ouders en leerkrachten van de Sabina van Egmond. De MR geeft adviezen aan de directie inzake het beleid op school, toetst de gang van zaken op school aan het eerder bepaalde beleid en heeft instemmingsbevoegdheid bij onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school of van het schoolbestuur. De MR op onze school bestaat uit leerkrachten en ouders, die allemaal gekozen zijn. Om ervoor te zorgen dat alle scholen binnen de CSG De Waard op hoofdlijnen eenzelfde beleid hanteren, bestaat er ook een bovenschoolse gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

U kunt de (P)MR bereiken via het e-mailadres: mr.sabvanegmond@csgdewaard.nl