fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

Elk schooljaar vraagt de Activiteiten Commissie (AC) om een (vrijwillige) bijdrage voor uw kind(-eren). Van deze bijdrage worden activiteiten georganiseerd, die niet door school bekostigd worden. U kunt hierbij denken aan o.a. vieringen van Sinterklaas, Kerst en Pasen.

De bijdrage is vastgesteld op € 28,50 per kind, met instemming van de medezeggenschapsraad (MR). Wanneer uw kind na 1 januari op school komt, is dit € 2,85 per volledige kalendermaand.

De bijdrage is vrijwillig, maar noodzakelijk om de activiteiten te bekostigen.
Zonder deze bijdrage is het niet mogelijk activiteiten te organiseren.

Wij vragen u de bijdrage van € 28,50 over te maken, op IBAN nummer NL50 RABO 011 15 73 017 t.n.v. CSG de Waard onder vermelding van naam en groepsnummer van uw kind(-eren).

Indien het voor u niet mogelijk of deels mogelijk is om de ouderbijdrage te betalen, dan kunt u dit aangeven bij de directeur Jeffrey van der Veeken. U stuurt een mail via j.vanderveeken@csgdewaard.nl of u loopt even binnen.

Helaas komt het wel eens voor dat we geen reactie ontvangen. In dat geval volgen we de volgende procedure.
In december ontvangt u een herinneringsbericht van de activiteitencommissie.
In april neemt de directeur persoonlijk contact met u op.

Voor vragen over de bijdrage kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Louise Blijleven, e-mail louiseblijleven@hotmail.com

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Marsja van Hoorn,
Voorzitter Activiteiten Commissie (AC) CBS Sabina van Egmond