fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2023 - 2024

1. Voorwoord

Geachte ouder(-s), verzorger(-s),

 

U hebt een keuze gemaakt, of gaat dit binnenkort doen, voor de basisschool van uw kind(eren). In deze schoolgids leest u hoe het onderwijs op CBS Sabina van Egmond wordt georganiseerd. Ook leest u er informatie over praktische zaken.

De keuze voor een school is iets dat u als ouder weloverwogen doet. De school is een plek waar uw kind zich op sociaal-emotioneel, maar ook op cognitief gebied zal ontwikkelen. Een veilige leeromgeving is daarvoor heel belangrijk!  

Wat maakt dan dat u kiest voor CBS Sabina van Egmond? Belangrijke uitgangspunten van onze school worden hieronder kort genoemd. 

 

Identiteit

Onze christelijke identiteit is het meest merkbaar door de manier hoe we met elkaar, met de kinderen en met u omgaan. Vanuit onze christelijke identiteit, geven we vorm en inhoud aan het onderwijs. We laten ons inspireren door de bijbel, in het bijzonder de woorden en daden van Jezus. Ieder kind is uniek door God geschapen. We vinden het daarom belangrijk dat ieder kind zichzelf kan ontwikkelen tot een zelfbewust en zelfstandig individu. We bidden, zingen en vieren de christelijke feesten.
Alle kinderen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zijn welkom waarbij ieder onze christelijke identiteit respecteert.   

 

Veilige leeromgeving

Wij willen graag dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt. Dat lukt het beste in een groepsklimaat, waarin kinderen zich veilig en verbonden voelen. Aan het begin van ieder schooljaar maken de leerkrachten een groepmissie met de leerlingen. In deze missie staat wat de leerlingen en leerkrachten belangrijk vinden. Vervolgens werken de leerlingen en leerkrachten heel het jaar aan het realiseren van deze groepsmissie. Dit gebeurt door spel, klassikale en individuele gesprekken waarin de kinderen en leerkrachten reflecteren op de doelen uit de groepsmissie. Door deze gerichte werkwijze ontstaat er een gezonde werksfeer en een houding van respect voor ieders eigenheid.
Dankzij onze intensieve samenwerking met Kivido en SDK voor kinderopvang en peutergroepen is er de mogelijkheid dat uw kind, al voordat hij/zij naar school gaat, zijn/haar juffen en meesters leert kennen.


Breed onderwijsaanbod

We zorgen voor een rijke leeromgeving. Dit is zichtbaar als u door onze school loopt. Alle ruimtes nodigen uit om te ontdekken en te leren. Wij gebruiken de nieuwste en meest moderne methoden. We besteden niet alleen aandacht aan de basisvakken rekenen, (begrijpend) lezen en taal. De leerlingen krijgen Engelse lessen vanaf de kleuters. We hebben een geëntegreerde methode voor wereldoriëntatie en burgerschap. In alle units werken we met een creatief circuit waarin de leerkrachten, op basis van hun talenten, de kinderen uitdagen. 


Unitonderwijs
                    

Sinds schooljaar 2019/20 werkt de Sabina van Egmond met unitonderwijs. Het is de afgelopen vijf jaar gefaseerd geïmplementeerd. Unitonderwijs is een vernieuwend onderwijssysteem welke beter tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van de huidige generatie kinderen. Onderwerpen zoals kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken krijgen meer ruimte op de Sabina van Egmond dan op scholen met een traditioneel jaarklassensysteem. De leerlingen worden daardoor beter voorbereid op het vervolgonderwijs.

Bent u benieuwd naar het unitonderwijs op CBS Sabina van Egmond?
Kijk dan in ons Handboek unitonderwijs (klik op Handboek unitonderwijs)

                                                                                   
Samen                                                                                                                                                      

U als ouder(s)/opvoeder(s) kent uw eigen kind het beste. Daar willen we als school graag op aansluiten. Naast de afgesproken contactmomenten die in de jaarplanning staan nemen de leerkrachten gedurende het schooljaar contact met u op als er bijzonderheden zijn. Mocht u een vraag hebben, dan kunt u altijd contact opnemen de leerkracht.

 
Belangrijke waarden van onze school     

Ontdekken, groeien en verantwoordelijk zijn zijn de drie kernwaarden die passen bij ons onderwijs. Vanuit deze overtuiging stimuleren wij uw kind de wereld te ontdekken. We bieden het mooiste onderwijs!


Als bovenstaande uitgangspunten aansluiten bij uw opvoedingsvisie dan hoop ik u binnenkort te ontmoeten op de Sabina van Egmond! 

 

Tot ziens, met hartelijke groeten,

Kamal Assou

Directeur

2. Sabina van Egmond een eerste indruk

De Sabina van Egmond is een christelijke basisschool en maakt deel uit van christelijke scholengroep ‘De Waard’. De Sabina heeft twee vestigingen, aan de Sportlaan en in Poortwijk. Het gebouw aan de Sportlaan is de hoofdvestiging. Het is een zeer ruim gebouw waarin het moderne onderwijs tot zijn recht komt. De locatie Poortwijk wordt ook wel ‘de school met de glijbaan’ genoemd en is gevestigd aan de Polderlaan. Het multifunctionele gebouw in Poortwijk is toekomstgericht en voorziet in vele onderwijskundige mogelijkheden. Als u door de school loopt dan ziet u dat alle ruimtes ingericht zijn om het voor de leerlingen aantrekkelijk te maken om te leren. 

 

 

2.1. Christelijke identiteit

Op de Sabina van Egmond werken wij vanuit een christelijke identiteit. We laten ons inspireren door de bijbel, in het bijzonder de woorden en daden van Jezus. Ieder kind is uniek door God geschapen. We vinden het daarom belangrijk dat ieder kind zichzelf kan ontwikkelen tot een zelfbewust en zelfstandig individu. We leren de kinderen zichzelf en elkaar te respecteren en om te gaan met de verschillen. Respect, geborgenheid, hulpvaardigheid en rechtvaardigheid zijn begrippen die we de kinderen bijbrengen. 

 

Wat merkt u van de christelijke identiteit op onze school? 

We beginnen en eindigen de dag met gebed. Dit doen we vaak met een lied, zodat alle kinderen mee kunnen doen. We bidden en danken voor onderwerpen die bij de kinderen leven. We bidden ook voor de lunch als de kinderen op school blijven. We vieren de christelijke feesten met veel aandacht. Dit doen we enerzijds, omdat het ontzettend gezellig is om het feest met elkaar te vieren. De christelijke identiteit komt het meest naar voren in de manier hoe we met elkaar en met de kinderen omgaan. We nemen een voorbeeld aan de zorgvuldigheid en liefdevolle manier waarmee Jezus met zijn discipelen en de mensen omging. We krijgen van ouders terug, kerkelijk of niet kerkelijk, dat zij de sfeer in de school erg prettig vinden. We hopen dat u dit ook ervaart als u een bezoek brengt aan één van onze locaties. 

 

2.2. Missie en visie

Missie 

CBS Sabina van Egmond biedt uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Wij doen er alles aan, om samen met u, uw kind op te laten groeien tot een gelukkig en evenwichtig mens. 

Het unitonderwijs daagt het team uit zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van uw kind. Wij bieden onderwijs waarbij de leerkrachten in een unit veel samenwerken. Hierdoor ontstaat er een breder beeld op de ontwikkeling van uw kind. Door de intensieve samenwerking binnen het team creëren we een veilige en voorspelbare omgeving waardoor uw kind met plezier naar school komt om te leren en met leeftijdsgenoten samen te zijn.

De bouwstenen om deze missie te laten slagen  - ontdekken, groeien, verantwoordelijk zijn - vormen een stevig fundament voor het onderwijs dat wij bieden.

Ontdekken

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen op onderzoek uit. Wij helpen hen op hun zoektocht naar het hoe en het waarom. Door het bieden van een rijke leeromgeving probeert het team de kinderen uit te dagen om te leren. Door reflectie en feedback helpen we de kinderen om stappen te zetten in hun ontwikkeling. 

Groeien

Wij bieden uw kind uitdagend onderwijs dat past bij zijn/haar persoonlijke groei op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Wij zien de kwaliteiten van uw kind en streven ernaar om zijn/haar individuele talenten optimaal te ontwikkelen. De cyclus van leren van fouten is daarbij ons uitgangspunt.

Verantwoordelijk zijn 

Het innovatieve unitonderwijs helpt de leerlingen om passende keuzes te maken voor hun persoonlijke ontwikkeling. Er wordt gewerkt met weekplanningen, leerpleinen en 21e-eeuwse technologie. Uw kind leert verantwoordelijkheid te dragen en zijn eigen ontwikkeling in beweging te houden!

Visie De leerlingen van CBS Sabina van Egmond zijn mede-eigenaar van hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Door kwalitatief goede instructies, passende coaching en 21e-eeuwse technologie bevordert het team de doorlopende lijn van zelfstandigheid van de leerlingen. Het team streeft er naar om het onderwijs zo te organiseren dat de kinderen ontdekkend kunnen leren. 

 

 

 

2.3. Motto

Jij bent de baas van je eigen groei

Op de Sabina van Egmond wordt uw het kind uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen groei. Natuurlijk bieden wij het kader waarin uw kind optimaal tot zijn/haar recht kan komen. Door het unitonderwijs wordt uw kind gestimuleerd mee te denken over de doelen die hij/zij wil en kan behalen. Deze afstemming met de kinderen maakt dat de kinderen een commitment aangaan die zij zelf ook haalbaar vinden.

Stap voor stap worden onze leerlingen steeds vaardiger op zowel sociaal-emotioneel- als op cognitief gebied waardoor zij beter met nieuwe en/of andere situaties om kunnen gaan. 

De meeste leerlingen nemen niet uit zichzelf regie over hun werk. Daarom leren we de kinderen vaardigheden als plannen, denkstrategieën, reflecteren en het nemen van verantwoordelijkheid.

 

 

3. CSG De Waard

CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS. 

Onze school maakt deel uit van stichting christelijke scholengroep de Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 3000 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs! Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer J. Winters is benoemd als interim voorzitter van het College van Bestuur.

3.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel. 0186-621461, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

3.2. Klachtenprocedure

Een klacht over onze school kunt u indienen bij de leraar van uw kind of de directeur van de school. Als een gesprek met de leraar of directeur geen oplossing biedt, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op onze website https://www.csgdewaard.nl/over-de waard/klachtenprocedure/

Als u het prettig vindt om vertrouwelijk met iemand te spreken over een situatie op school, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een ouder van de oudergeleding van de MR.

voor leerlingen en medewerkers: Mvr. E. Baars e.baars@csgdewaard.nl

voor ouders: Mvr. A. Anita Gaillard vertrouwenspersoon-ouders.sabvanegmond@csgdewaard.nl

3.3. Veilig thuis

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

 

3.4. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden

3.5. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een nieuwe vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep.

Afhankelijk van de vraag van de leerkracht wordt door een geregistreerde beeldcoach korte video-opnames gemaakt. Met behulp van de filmbeelden wordt een situatie geanalyseerd en besproken. Dit ondersteunt de leerkracht bij het reflecteren op het eigen handelen. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan.

Met deze beelden wordt zorgvuldig omgegaan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. Wij gaan ervan uit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

3.6. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl.

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook www.facebook.com/csgdewaard

4. Eigentijds Onderwijs

CBS Sabina van Egmond is in 1993 opgericht als gevolg van een fusie tussen de Lamoraal van Egmondschool en de Sabina van Beijerenschool. In 2010 is CBS De Vlinderboom (jenaplanonderwijs) opgegaan in CBS Sabina van Egmond. De Vlinderboom was gevestigd in Poortwijk. Zo zijn de twee locatie van onze school ontstaan. In 2018 hebben we het 25 jarig bestaan van de school gevierd.  

De Sabina van Egmond staat bekend om haar goede en vernieuwende onderwijs. Om als school te blijven ontwikkelen heeft het team van de Sabina van Egmond haar kernwaarden in 2017 opnieuw bepaald (zie paragraaf 2.2.)  waarna er contact is gelegd met Slimfit om de implementatie van het unitonderwijs (zie paragraaf 4.1) te begeleiden.

Met het unitonderwijs beoogt de Sabina van Egmond blijvend passend onderwijs (maatwerk) te kunnen bieden voor elk kind. De leerlingen wordt geleerd al op jonge leeftijd met 21 st eeuw vaardigheden en  technologie (o.a. chromebooks) te werken. Daarnaast is de leerling eigenaar van zijn eigen leerproces door een weekplanning, instructies op niveau en zelfstandig werken op het leerplein.

Door te werken met units kunnen leerlingen met verschillende talenten en van verschillende leeftijden beter van en met elkaar leren. Persoonlijke leerlijnen kunnen uitgezet worden omdat er meerdere niveaus binnen een groep aanwezig zijn. Door een andere organisatie van onderwijs volgen meerdere “ogen” dagelijks onze leerlingen. Zo ontstaat er een breder beeld van een leerling.

 

 

 

 

 

4.1. Unitonderwijs

Bij unit-onderwijs worden reguliere klassen vervangen door ‘units’. Er is niet meer één leerkracht verantwoordelijk voor de groep leerlingen, maar er wordt per unit gewerkt met verschillende expertises. Dit kunnen leerkrachten, specialisten, of onderwijsassistenten zijn, maar ook stagiaires of vrijwilligers, die hun kwaliteiten inzetten om de leerlingen optimaal te laten ontwikkelen en passend onderwijs te bieden.

 

Hoe ziet het unitonderwijs eruit in de praktijk? 

 

Leerjaar 1 t/m 4

In leerjaar 1 t/m 4 werken de leerlingen in de ochtend met hun eigen leerkracht in hun basisgroep. In de middag zijn er momenten dat de leerlingen samenwerken met leerlingen uit de andere basisgroepen van de unit. Bijvoorbeeld door een creatieve carrousel. We kiezen er bewust voor om de leerlingen van leerjaar 1 t/m 4 veel met hun eigen leerkracht te laten werken. De kinderen zijn nog jong en moeten nog leren leren. 

We werken er naartoe dat we instructies geven aan kleine groepen. Dit noemen we niveaugroepen (aanpak 1, 2 en 3). Vanaf leerjaar 3 zit de groep die instructie heeft aan de instructietafel en de kinderen die geen instructie hebben werken aan de leerlingtafels. We werken er ook naartoe dat de kinderen leren werken op het leerplein. Dit is nodig voor de overstap naar unit 5-6. 

Vanaf leerjaar 3 leren we de kinderen werken met het vragenblokje. Dit kunnen ze inzetten als ze iets niet begrijpen. Een vragenblokje heeft verschillende kleuren en een vraagteken. Alle vlakken hebben hun eigen betekenis. Wat kan ik doen als ik iets niet begrijp en hoe zorg ik ervoor dat mijn vraag een gevolg wordt van een denkproces en een kind niet meer zegt 'ik snap het niet', maar zegt "ik snap dit stukje niet'? Vingers opsteken mag tijdens de instructies.
 
We leren de kinderen hun werk te plannen en te reflecteren op hun werk. Bij de kleutergroepen begint dit al door het plannen van vier opdrachten en het aftekenen van een opdracht als je klaar bent. Halverwege leerjaar 3 gaan de kinderen met een weekplanning werken. Op de weekplanning staat het werk dat af moet en een aantal taken waaruit je mag kiezen. De kinderen weten hierdoor altijd wat zij kunnen doen als zij met hun werk klaar zijn. 

 

Leerjaar 5 t/m 8 

In leerjaar 5 t/m 8 werken de leerlingen in basis- en niveaugroepen. 

Werken in de basisgroep

Aan het begin van de dag beginnen de kinderen in hun basisgroep. Voordat zij het lokaal van hun basisgroep in gaan pakken zij hun bak en chromebook. Vervolgens zoeken zij een plekje in de klas. 

Op het digibord staat meestal een startopdracht. Deze bestaat vaak uit een raadsel en een startopdracht. De leerkracht begint de dag met een gebed. Daarna maakt de leerkracht een praatje met de leerlingen over het weekend, vertelt de meester of juf een bijbelverhaal en/ of zingt met de leerlingen een aantal christelijke liedjes.

 

Vakken in de basisgroep

Dit zijn de vakken die we in de basisgroep geven: wereldoriëntatie, Topografie, Nieuwsbegrip, Engels, Expressie, Lezen, Schrijven, Gym en het bespreken van huiswerk. 

De kinderen sluiten de dag af in de basisgroep. Dan is er nog ruimte voor evaluatie, een spelletje, voorlezen en de dagafsluiting. 

 

Werken in een niveaugroep

Na de start van de dag in de basisgroep komen rond 9.15 uur alle leerlingen van de unit in beweging. De leerlingen gaan naar een lokaal voor instructie in een niveaugroep (unit 5-6: leerjaar 5 of 6, unit 7-8: leerjaar 7 of 8) of gaan werken aan de planning voor die dag/week. De weekplanning staat klaar in Classroom. De instructiegroepen voor de vakken rekenen, spelling en taal zijn op niveau en relatief klein (10 - 14 leerlingen). Na 20 minuten instructie of zelfstandig werken krijgen alle leerlingen een berichtje dat er gewisseld gaat worden. De kinderen van instructie 1 gaan dan naar een andere leerkracht waar ze verlengde instructie kunnen krijgen. We leren de leerlingen om tijdens het eerste instructiemoment al scherp te krijgen met welk deel ze nog extra ondersteuning nodig hebben. De leerlingen maken de les van die dag en gaan daarna aan het werk met hun planning. Instructiegroep 2  krijgt nu instructie op hun niveau en instructiegroep 3 is nog steeds aan het werk aan de planning op het leerplein of in hun klas. Na opnieuw 20 minuten krijgen de jongens en meisjes opnieuw een berichtje dat er weer gewisseld gaat worden. Instructiegroep 2 gaat op het leerplein of in een klas beginnen met de verwerking van de les onder toeziend oog van een leerkracht/ leerkrachtondersteuner. Instructiegroep 3 krijgt nu instructie op hun niveau.  

Door het unitonderwijs volgen dagelijks meerdere ´ogen´ de leerlingen. Zo heeft het team een breder beeld op de ontwikkelingen van een kind. CBS Sabina van Egmond biedt haar leerlingen het mooiste onderwijs om hen het beste voor te bereiden op de overstap naar het middelbaar onderwijs. 

 

4.1.1. Sabina van Egmond - Slimfit

Slimfit is de organisatie die de Sabina van Egmond heeft begeleid bij de implementatie van het unit onderwijs. De ontwikkeling van het unitonderwijs is ontstaan vanuit de behoefte vernieuwingen van de 21e eeuw door te kunnen voeren op scholen om de kinderen beter klaar te stomen voor de toekomst.

Vanuit deze behoefte aan vernieuwing is er tussen 2010 en 2015 in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een project, ́InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) ́, gestart met het experimenteren van beter passend onderwijs. Er zijn binnen de genoemde periode 5 scholen met innovatieprojecten gaan experimenteren, waaronder ook  ́Slimfit ́. Bij deze experimenten lag de nadruk op innovatieve maatregelen die zorgen dat het onderwijs op een andere manier en met minder leerkrachten, georganiseerd kan worden zonder dat de werkdruk toeneemt of de onderwijskwaliteit daar onder lijdt. Dit IIO project werd ondersteund door de Primair Onderwijs-Raad, Voortgezet Onderwijs-Raad, Algemeen Onderwijs Bond en het CNV Onderwijs. 

Na 5 jaar van experimenteren komen de onderzoekers tot vier hoofdconclusies

(bron: www.innovatieimpulsonderwijs.nl/over-iio/iio-de-resultaten/effectenonderzoek/) :

1 Resultaten van leerlingen stijgen, in termen van hogere cito-scores. Resultaten van de CITO gaan omhoog met gemiddeld 3 % wanneer scholen groepsoverstijgend onderwijs combineren met differentiatie van het leertempo. Volledig groepsoverstijgend onderwijs leidt zelfs tot gemiddeld 4 % hogere cito-scores op Taal en Rekenen. 

2 Invoering van groepsoverstijgend onderwijs, gedifferentieerd naar leertempo, zorgt voor een hogere tevredenheid van ouders van gemiddeld 4%. 

3 Bij het volledig invoeren van groepsoverstijgend onderwijs is sprake van minder zittenblijvers.

4 De werkdruk van leraren blijft gelijk en het werkplezier neemt toe.

Vanuit het Slimfit-onderwijs wordt er gewerkt met de slimfit-box als hulpmiddel om inzicht te krijgen in het ontwikkelproces van innovatief onderwijs. Het helpt de school om zich integraal te verantwoorden voor het onderwijs dat zij biedt.

 

4.1.2. Theoretische achtergrond - Slimfit box

De Slim Fit Box is een model waarin negen verschillende manieren staan beschreven om het onderwijs anders te organiseren. Er wordt uitgegaan van twee componenten (afbeelding 2); de visie op/ organisatie van het leren van de school (horizontaal) en de verschillende manieren waarop kinderen gegroepeerd kunnen worden (verticaal). Afbeelding 2 is het bovenaanzicht van afbeelding 1 op pagina 7.

 

 

afbeelding 1: De slimfit box

 

afbeelding 2: Negen ontwikkelvelden

 

De Sabina van Egmond heeft met behulp van Slimfit haar innovatie-route bepaald, namelijk 2>5>6. Al sinds 2017 is het innovatieproces van de Sabina van Egmond ingezet. Sinds schooljaar 2019/20 werkt de gehele school met verticale units (afbeelding 2 - verticaal). De organisatie van leren bevindt zich in de transitiefase van 4 naar 6. Units kunnen een eigen ontwikkeling doormaken, maar de route blijft schoolbreed hetzelfde.

De gekleurde velden van afbeelding 1 verantwoorden integraal het onderwijs van de Sabina van Egmond. De ontwikkeling van de verschillende velden loopt parallel, maar niet altijd synchroon. Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld de ICT al naar de criteria van veld 6 functioneert, maar dat de differentiatie zich nog in stap 4 bevindt.

4.1.3. Veelgebruikte 'nieuwe' termen

Binnen het unitonderwijs werken we met termen die wellicht nog niet zo vertrouwd voelen. Daarom hier wat woorden met hun uitleg op een rij: 

                     

leerjaar    Een leerjaar is de groep kinderen die qua leeftijd bij elkaar horen.
basisgroep  Een basisgroep is een groep met  verschillende leerjaren.
unit  Een unit zijn de verschillende basisgroepen bij elkaar.
instructie-groepen 

Binnen een leerjaar zijn er verschillende niveuas van leren. De instructies worden op deze niveaus aangepast, zodat ieder kind een instructie krijgt die hij/zij nodig heeft. 

caroussel De wereldoriëntatie vakken worden soms binnen de unit georganiseerd. Dat betekent dat binnen een bepaald project de basisgroepen met elkaar rouleren en gezamenlijk aan opdrachten werken. 
leerplein Het leerplein is een ruimte buiten de klas. De leerlingen werken daar aan hun werkplanning. Deze ruimte heeft verschillende soorten werkplekken. 
werkbak De leerlingen vanaf leerjaar 3 krijgen van school een werkbak. In deze bak bewaren de leerlingen al de materialen die zij nodig hebben. De leerlingen nemen de werkbak mee naar de plek waar zij werken. 
pinkstem De leerlingen leren om zacht te overleggen. Zo dat ze elkaar alleen op korte afstand (pinkafstand) horen en de andere kinderen niet storen. 
vragenblokje

De leerlingen vanaf leerjaar 3 leren gebruik te maken van het vragenblokje. Het vragenblokje heeft verschillende kleuren en een vraagteken. De betekenissen zijn:

groen: Ik ben lekker aan het werk, ik snap het en hoef niet te overleggen.

oranje: Ik ben aan het werk, maar vind het lastig, dus overleg ik soms en gebruik mijn pinkstem. 

rood: Ik vind het moeilijk, maar heb nog geen vraag

? : Ik heb een vraag, maar ga wel door met iets anders

Reflectie

De leerlingen leren te reflecteren op hun werk/ het lesdoel. In de leerjaren 3 en 4 stelt de leerkracht aan het einde van de instructie een controlevraag. Op deze manier leren de kinderen aan te kunnen geven of zij zelfstandig kunnen gaan oefenen of dat zij extra hulp nodig hebben. Tijdens het zelfstandig werken leren de kinderen om smileys in te vullen om aan te duiden hoe zij vinden dat zij het werk hebben gemaakt. Er zijn drie smileys:

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Leren door ervaring

In 2019 heeft de Sabina van Egmond een locatie brede start gemaakt met unitonderwijs. Tijdens dit schooljaar is er gewerkt met verticale basisgroepen. Dat houdt in dat 2 leerjaren met elkaar in een basisgroep onderwijs volgen. De ervaring heeft ons tot een aantal voortschrijdende inzichten gebracht die ons tot de volgende aanpassingen hebben doen komen.

- De units worden kleiner. Er zal gewerkt gaan worden met twee leerjaren* binnen een basisgroep (zie ook 4.1.5). De leerlingen zullen blijven werken op de leerpleinen en onderwijs volgen bij de verschillende leerkrachten binnen de unit. We hopen hierdoor meer overzicht te creëren voor de leerlingen en leerkrachten.

- Leerjaar 3 en 4 vormen een samen unit, maar hebben een basisgroep 3 en een basisgroep 4. Beide leerjaren vragen meer specifieke aandacht. Er wordt in deze jaren een fundament gelegd voor het schoolse leren en ook de vaardigheden die horen bij het unitonderwijs zullen extra getraind worden. Het omgaan met uitgestelde aandacht, het praten met de pinkstem en het werken op het leerplein zijn daar voorbeelden van. De leerlingen zullen incidenteel in de middag aansluiten bij unit 1/2.

 

 

* Uitgezonderd unit 3-4

4.1.5. Indeling units 2023/2024

Sportlaan:

Unit 1-2

basisgroep 1-2

basisgroep 1-2                                                                                              

Unit 3-4 

basisgroep 3

basisgroep 4                                                                                                        

Unit 5-6          

basisgroep 5-6a

basisgroep 5-6b                                                                                               

Unit 7-8

basisgroep 7-8a

basisgroep 7-8b

basisgroep 7-8c  
                                                                                                     

Poortwijk:

Unit 1-2

basisgroep 1-2

basisgroep 1-2                                                                                                 

Unit 3-4    

basisgroep 3

basisgroep 4                                                                                                   

Unit 5-6.      

basisgroep 5-6                                                                                               

5. Een rondje Sabina

De Sabina van Egmond heeft twee locaties, waar het onderwijs op eenzelfde wijze wordt aangeboden. Wel kan het zijn dat er verschillen zijn in de dagelijkse praktijk van de organisatie of in het gebruik van het gebouw. In de dagelijkse praktijk kan er wel verschil zijn in organisatie of het gebruik van het gebouw.

Momenteel telt de school 350 leerlingen.

5.1. De inhoud van ons onderwijs

De kernvakken van het basisonderwijs zijn taal, (begrijpend) lezen en rekenen. Wij hanteren een hoge standaard door te zorgen voor kwaliteit in ons taal- en rekenonderwijs door gebruik te maken van digiborden en chromebooks. Door in te spelen op persoonlijke talenten en grenzen en door te werken met leerdoelen, waarbij we moderne lesmethodes als bronmateriaal gebruiken.  

We spelen in op de persoonlijke talenten en grenzen door het stellen van leerdoelen. We gebruiken moderne lesmethodes als bronmateriaal.

We monitoren de vorderingen van elk kind nauwgezet in een zogenaamd leerlingvolgsysteem (zie 6.1). Daarnaast hebben we oog voor de totale ontwikkeling van het kind: lichamelijke ontwikkeling, creativiteit, moreel kompas, sociaal-emotionele vaardigheden en motoriek. We zorgen ervoor dat uw kind zich in alle aspecten van het leven ontplooit.

5.2. Unit 1-2 en unit 3-4

In unit 1-2 wordt de basis gelegd voor de schoolontwikkeling van de kinderen. De aandacht richt zich bij deze kinderen voornamelijk op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verwerven van kennis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende ontwikkelingsmaterialen en de thema's van Kleuteruniversiteit. 

De schooldag begint en eindigt in de kring. Vanuit de kring vinden activiteiten plaats die passen bij de ontwikkeling van de individuele leerling. Zoals bijvoorbeeld:

 • Het kind luistert naar een bijbelverhaal
 • Het kind maakt muziek
 • Het kind speelt met een klasgenootje
 • Het kind maakt werkjes of speelt in één van de 'hoeken'.
 • Het kind werkt met expressie materiaal
 • Het kind is bezig met taal - en rekenactiviteiten

 

In unit 3-4 houden de leerlingen zich steeds meer bezig met de zaak vakken. Er wordt gewerkt met werkboeken, maar ook met chromebooks. We bereiden de kinderen voor op het zelfstandig werken.

Rekenen (leerjaar 3 en 4): Methode De Wereld in getallen 5. Dit is een realistische rekenmethode waarbij de kinderen leren vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit herkenbare situaties maken ze kennis met de wiskundige begrippen en leren ze verschillende vaardigheden op rekengebied. De methode biedt ruimte voor individuele benadering. 

Lezen (leerjaar 3): Methode Veilig leren lezen.

Lezen (leerjaar 4): Methode Estafette en Nieuwsbegrip XL.  De nadruk ligt in groep 4 op het begrijpend en technisch lezen. Ook bij het lezen werken we met verschillende ontwikkelingsniveaus.  De kinderen leren een boekbespreking voor te bereiden en te presenteren.

Taal en Spelling (groep 3 en 4): Methode Taal- en Spelling op Maat. Aan de hand van aansprekende thema’s passeren alle activiteiten die met taal en spelling te maken hebben de revue door: luisteren, spreken, spellen, spreekwoorden, creatief schrijven.

Unit 1-2 en unit 3-4

Engels: Vanaf leerjaar 1 bieden we de wereldtaal engels aan. Het oefenen van de vaardigheden om tot communicatie te komen met mensen die deze taal gebruiken en het gebruik als internationaal communicatiemiddel wordt op speelse wijze bij de jongste leerlingen aangeboden. We maken gebruik van de methode Take it easy.

Schrijven: Op de Sabina van Egmond gebruiken we een schrijfmethode die de ontwikkelen van een goed en verzorgd handschrift stimuleert (methode Pennenstreken). Er wordt gebruik gemaakt van een goede vulpen - een rollerpen.

Creatieve vakken: Muziek, tekenen en handvaardigheid vormen de creatieve vakken.

Voor muziek gebruiken we de methode 123ZING”. De digitale muziekmethode 123ing geven de leerkrachten in de units structureel en met plezier muziek;essem. De methode biedt energieke videolessen, liedjes en interactieve opdrachten die de leerlingen zelf kunnen maken. Leerjaar 1, 2 en 3 krijgen les van een vakdocent Muziek, Jaco van de Lugt, De Muziekmees

Voor handvaardigheid en tekenen werken we niet strak volgens een methode. We maken daarbij gebruik van bronnenboeken, waarbij de aandacht uitgaat naar het gebruik van verschillende technieken en materialen. 

De creatieve vakken geven de leerkrachten, op basis van talent en interesse, vaak in een carrousel. 

Wereldoriëntatie

Voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek, Burgerschap, Digitale Geletterdheid en Talentontwikkeling maken we gebruik van methode Faqta. De lessen van wereldoriëntatie sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en zijn interactief. Op deze manier zetten de leerkrachten met de kinderen een stap van kennis naar vaardigheid. 

Lichamelijke oefening: In leerjaar 1 en 2 wordt het speellokaal regelmatig gebruikt. We doen spelletjes en gebruiken de klim- en klautertoestellen. In het speellokaal kunnen we ook fijn bewegen op muziek. Vrij buitenspelen hoort er natuurlijk ook bij. Er zijn springtouwen, karren, fietsen, klein spelmateriaal en een zandbak. Kortom alles om je buiten te vermaken.

Leerjaar 3 krijgt 1 lesuur gym van een vakleerkracht en speelt extra buiten. 

Leerjaar 4 krijgt 2 lesuren lichamelijke oefening per week van een vakleerkracht van Regiekr8. Tijdens het schooljaar worden er diverse clinics aangeboden om de kinderen vertrouwd te maken met verschillende sporten.

Cultuur educatie: Binnen de algehele ontwikkeling van kinderen is ons doel een juiste balans te bewerkstelligen tussen alle vak- en vormingsgebieden. Hierin staat de kennis over onze cultuur en de maatschappij waar wij allemaal deel van uitmaken centraal.

Voor cultuureducatie ontwikkelen wij jaarlijks een aanbod van beeldende vorming, muziek, dans en drama tot literatuur, media en cultureel erfgoed. Onder dit laatste vallen musea, archieven, archeologie en monumenten.

 

 

 

 

5.3. Unit 5-6 en unit 7-8

In de units 5-8 komt de nadruk te liggen op de leervakken. Natuurlijk blijft er ook genoeg aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. 

Lezen: De nadruk ligt bij het begrijpend en technisch lezen. We gebruiken in de leerjaren 4 t/m 8 voor het technisch lezen de methode “Estafette”. Voor begrijpend lezen wordt de methodeNieuwsbegrip XL’ gebruikt. Ook bij het lezen werken we met verschillende ontwikkelingsniveaus. Naast het leren lezen proberen we de kinderen ook plezier in het lezen te laten beleven. De jaarlijkse kinderboekenweek krijgt daarom op de Sabina van Egmond veel aandacht. Verder leren de kinderen een boekbespreking voor te bereiden en te presenteren.

Schrijven: Op de Sabina van Egmond gebruiken we een schrijfmethode die de ontwikkelen van een goed en verzorgd handschrift stimuleert (methode Pennenstreken). Er wordt gebruik gemaakt van een goede vulpen - een rollerpen. In de hoogste leerjaren leren we de kinderen met gebruik van de methode een eigen handschrift te ontwikkelen. Schrijfles geven we ook in de bovenbouw, zodat de leerlingen leren om goed leesbaar te kunnen schrijven, naast het gebruik van een chromebook. 

Rekenen: We gebruiken de vernieuwde methode ‘De Wereld in getallen 5’. Dit is een realistische rekenmethode waarbij de kinderen leren vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit herkenbare situaties maken ze kennis met de wiskundige begrippen en leren ze verschillende vaardigheden op rekengebied. De methode biedt ruimte voor individuele benadering. De methode Wereld in getallen 5 is de eerste methode die gebruik maakt van artificial intelligence (intelligente software). Dit houdt in dat de software zich aanpast op het niveau van de leerling op basis van de ingevoerde data. 

Taal en Spelling: We werken met de methode ‘Taal - en Spelling op Maat’. Aan de hand van aansprekende thema’s passeren alle activiteiten die met taal te maken hebben de revue (zoals: luisteren, spreken, spellen, spreekwoorden, creatief schrijven).

Wereldoriëntatie

Voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur & Techniek, Burgerschap, Digitale Geletterdheid en Talentontwikkeling maken we gebruik van methode Faqta. De lessen van wereldoriëntatie sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en zijn interactief. Op deze manier zetten de leerkrachten met de kinderen een stap van kennis naar vaardigheid. 

Verkeer: Onze school vindt verkeerseducatie belangrijk omdat zelfstandig verantwoord verkeersgebruik essentieel is voor de veiligheid van onze leerlingen. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen, zoals die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd. Onze school heeft zich verbonden aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF en werkt samen met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV), de gemeente Oud-Beijerland en de ouders. Daarnaast nemen leerlingen deel aan het theoretisch verkeersexamen en het praktijkexamen.

Engels: We werken met de methode 'Take it easy'. In de hogere groepen komen naast de spreekvaardigheden ook de schrijf-, leesvaardigheden en grammatica aan de orde. We gebruiken een digitale methode waarin de native speakers zorgen voor een juiste overdracht van uitspraak, woord- en zinsbouw.

Creatieve vakken: Muziek, tekenen en handvaardigheid vormen de creatieve vakken.

Voor muziek gebruiken we de methode “123ZING”. De digitale muziekmethode 123ing geven de leerkrachten in de units structureel en met plezier muziek;essem. De methode biedt energieke videolessen, liedjes en interactieve opdrachten die de leerlingen zelf kunnen maken.

Voor handvaardigheid en tekenen werken we niet strak volgens een methode. We maken daarbij gebruik van bronnenboeken, waarbij de aandacht uitgaat naar het gebruik van verschillende technieken en materialen. 

De creatieve vakken geven de leerkrachten, op basis van talent en interesse, vaak in een carrousel. 

Lichamelijke oefening: Leerjaar 5 -  8 krijgt 2 lesuren lichamelijke oefening per week van een vakleerkracht van Regiekr8. Tijdens het schooljaar worden er ook diverse clinics aangeboden om de kinderen vertrouwd te maken met verschillende sporten.

Cultuur educatie: Binnen de algehele ontwikkeling van kinderen is ons doel een juiste balans te bewerkstelligen tussen alle vak- en vormingsgebieden. Hierin staat de kennis over onze cultuur en de maatschappij waar wij allemaal deel van uitmaken centraal.

Voor cultuureducatie ontwikkelen wij jaarlijks een aanbod van beeldende vorming, muziek, dans en drama tot literatuur, media en cultureel erfgoed. Onder dit laatste vallen musea, archieven, archeologie en monumenten.

 

 

5.4. ICT

Het gebruik van ICT is bij ons op school gemeengoed. Chromebooks worden gebruikt om te verwerken, oefenen en om sommige toetsen digitaal af te nemen. De kinderen gebruiken chromebooks enerzijds als middel ter ondersteuning bij hun werkzaamheden anderzijds als middel om informatie te verwerven bij wereldoriëntatie.

Het doel van dit medium is kinderen vertrouwd te maken met de moderne technologie, als middel om kennis te vergaren en te communiceren. Voor een veilig gebruik van internet is een internet protocol opgesteld. De school beschikt over een eigen website, waar alle (actuele) informatie over de school te vinden is en waar elke groep een eigen pagina heeft. Tevens vindt u er foto’s van allerlei activiteiten. Bezoek ook eens onze facebookpagina!

De leerlingen van leerjaar 1 t/m 4 maken met regelmaat gebruikt van chromebooks. De kinderen werken het grootste deel op papier. Vanaf leerjaar 5 hebben alle leerlingen een eigen chromebook. Het grootste deel van hun werk verwerken zij digitaal. 

5.5. Digiborden

Alle groepen zijn uitgerust met digitale schoolborden of touchscreens. Niet alleen de software van de methodes wordt erop gebruikt, maar ook extra materiaal is hierdoor binnen no time beschikbaar. Tevens ondersteunt het de leerkracht met filmpjes bij onderwerpen die voorkomen in de dagelijkse praktijk. Ook bij de muzieklessen is het een waardevolle aanvulling. De kinderen gebruiken het digibord bij hun presentaties en boekbesprekingen. Kortom, het digibord is niet meer weg te denken uit ons moderne onderwijs.

5.6. De sociaal emotionele vorming

We vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en zich thuis voelen in de groep. Dit zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren. We besteden daarom dagelijks tijd aan de sociaal emotionele vorming van de kinderen. We willen de kinderen motiveren voor goed gedrag en we vinden het belangrijk dat de kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. We willen onze kinderen voorbereiden op deelname aan de maatschappij.

Op onze school geldt voor iedereen: Een fijne schooltijd begint bij jezelf! Om dit op school zichtbaar te maken, hebben we de drie gouden regels opgesteld:

 • We zijn aardig voor elkaar, dat is fijn voor hem en haar
 • We luisteren goed en werken rustig als het moet
 • We zijn zuinig op ons materiaal, want het is van ons allemaal

Door het gebruik van de methode Klassenkracht ondersteunen we de sociaal-emotionele vorming van de kinderen en wordt de sociale veiligheid op school versterkt. Groepsproblemen zoals pesten willen we op deze manier voorkomen. 

Aan het begin van het schooljaar stellen de leerkrachten samen met de leerlingen een groepsmissie op. Deze groepsmissie is leidend om te werken aan de sfeer in de groep. De leerkrachten stellen met regelmaat 'een regel van de week' centraal om gewenst gedrag te trainen. Mocht het in een groep niet goed lukken om de groepsmissie te realiseren, dan gaan we werken met het stoplicht- of het fichessysteem. Deze methodieken hebben in het verleden bewezen dat ze snel tot het gewenste resultaat leiden. Een uitleg over het stoplicht- of en fichesysteem leest u in het gedragsprotocol

Er zijn soms kinderen die toch nog een andere benadering nodig hebben. Per situatie wordt gekeken wat nodig is voor het kind. Belangrijk daarbij is, dat het voor iedereen helder is dat het gaat om een speciale benadering geldig voor dat ene kind. Kinderen waar we ons zorgen om maken voor wat betreft hun sociaal emotionele ontwikkeling krijgen extra aandacht. Indien nodig raden we sociale vaardigheidstrainingen aan, waarbij de school u naar de juiste instanties kan doorverwijzen.

Alle leerlingen zijn welkom op onze school. Ook leerlingen met een specifieke hulpvraag op het gebied van gedrag. Ons uitgangspunt daarbij is dat leerlingen mogen leren, maar niet ten koste van andere leerlingen. Om duidelijkheid te bieden aan een leerling met een specifieke hulpvraag en aan eventuele slachtoffers hebben wij in ons gedragsprotocol beschreven welke stappen wij nemen.

6. De ontwikkeling van uw kind

Onze aandacht voor ontwikkeling

Hoe doet mijn kind het op school? Voelt het zich er prettig? Is het betrokken bij de activiteiten en zijn de resultaten naar verwachting? Vragen die u zich als ouder zult stellen. De leerkrachten van de Sabina houden de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig bij en proberen het onderwijsaanbod af te stemmen op de mogelijkheden van uw kind. We doen dat op verschillende manieren.

6.1. Het leerlingvolgsysteem

Met ons leerlingvolgsysteem kunnen we de ontwikkeling van uw kind volgen. We volgen van uw kind zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling.

Voordat uw kind start bij ons op school vragen wij u om een vragenlijst in te vullen. Daarnaast hebben wij een overdracht als uw kind naar een peuterspeelgroep of kinderopvang is geweest. vervolgens nodigen we u uit voor een gesprek. Na dit gesprek maken we de volgende 5 notities.

1. Belemmerende factoren: welke uitdagingen zijn er op het gebied an onderwijs, cogintief, didactisch, sociaal-emotionele, spraak-taak, werkhouding, lichamelijke ontwikkeling en opvoeding. 

2. Stimulerende factoren: zie hierboven

3. Specifieke onderwijsbehoeften: De leerling heeft een leerkracht nodig die...

4. Omgevingsfactoren: Relevante feiten in de omgeving van de leerling (o.a. thuissituatie, club, sport, buurt)

5. Medisch: bijv. gehoor, visus, medicatie, logopedie

De sociaal emotionele-ontwikkeling volgen wij met de vragenlijsten van Leerling in beeld. Naast de sociaal-emotionele ontwikkeling volgen wij de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Bij de kleuters doen we dit d.m.v. observatielijsten vanuit de leerlijnen, waarop de leerkracht bijhoudt welke vaardigheden uw kind al beheerst en welke nog niet. We nemen geen Cito-toetsen af in de leerjaren 1 en 2. In de leerjaren 1 en 2 maken gebruiken van een observatie-instrument vanuit de leerlijnen jonge kind.                                                                               

Vanaf groep 3 maken we gebruik van methode gebonden toetsen. Hiermee controleren we of de kinderen beheersen wat er in de voorgaande periode in de klas is behandeld. Naast de methodetoetsen nemen we in deze groepen ook twee keer per jaar de CITO-toetsen af. Deze toetsen gebruiken we om te signaleren of uw kind meer of minder instructie nodig heeft, welke leerstof aansluit bij uw kind en op welk niveau uw kind voor een bepaald vakgebied functioneert.

We gebruiken de resultaten van deze toetsen om te analyseren of we bepaalde leerstof op groeps- of schoolniveau voldoende hebben aangeboden. Al deze gegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem. Dit systeem maakt het ons mogelijk de ontwikkeling van een kind, de groep en de school door de jaren heen te volgen.

Twee keer per jaar maken de intern begeleiders een trendanalyse op schoolniveau. Op deze manier houden we zicht op wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen. Verbeterpunten nemen we mee in ons schoolplan/ jaarplan. 

6.2. Onderwijs op maat

Kinderen ontwikkelen zich van nature en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren wij de kinderen en dagen ze daartoe uit. Ieder kind volgt daarin zijn eigen ontwikkeling. Om ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op het niveau van het kind, geven we in iedere groep op de Sabina les op 3 niveaus.

Wanneer de leerkracht instructie geeft, stemt hij/zij deze instructie af op het gemiddelde niveau van de groep (wij noemen dit aanpak 2). Voor sommige kinderen is deze instructie veel te uitgebreid of te makkelijk. Deze kinderen mogen aan het begin van de les (al dan niet na een korte instructie) al zelfstandig aan het werk. Als zij klaar zijn, is er extra materiaal (verdiepend of uitdagend) waarmee zij verder aan de slag kunnen. Deze kinderen zitten in aanpak 3. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is er een opbouw in het aanbod en begeleiding (zie 6.3). 

   
   
   
   
   

Wanneer de leerkracht klaar is met het geven van de (basis-)instructie, gaan de meeste kinderen zelfstandig aan het werk. Sommige kinderen hebben meer uitleg en begeleiding nodig om zich de leerstof eigen te maken. De leerkracht neemt deze kinderen apart en helpt hen extra bij het maken van het werk. Deze hulp kan bestaan uit het geven van extra uitleg, herhaling, stap-voor-stap-plannen en extra oefenstof. Deze kinderen noemen wij ‘aanpak 1’.  

Wanneer een kind binnen deze 3 niveaus onvoldoende tot zijn recht kan komen, of wanneer er andere zorgen zijn omtrent een leerling, kunnen de leerkrachten en ouders een beroep doen op één van onze twee Intern Begeleiders. Zij zijn speciaal opgeleid om leerkrachten te adviseren en ondersteunen als er zorgen zijn omtrent een kind.

Soms zijn er echter ook problemen die meer hardnekkig zijn en die niet door de deskundigen op onze school verholpen kunnen worden. Hoe het traject rond deze extra zorg verloopt staat verderop beschreven onder “passend onderwijs”.

6.3. Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Wanneer een leerling in de reguliere groep onvoldoende uitdaging heeft dan hanteren we de volgende opbouw in het aanbod. Wij maken gebruik van de Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid (DHH). Dit is een compleet systeem voor de signalering en begeleiding van begaafde leerlingen van het basisonderwijs. 

aanpak 3

Leerlingen waarvoor het reguliere werk te makkelijk is en te weinig uitdaging hebben krijgen ander werk. De leerlingen compacten het gewone werk en maken extra stof die bij de methode hoort

+ rode map Leerlingen die snel klaar zijn met het pluswerk, het werk foutloos maken en niet tot leren komen is er een rode map. De leerkracht stelt samen met de leerling de rode map samen op basis van interesse. Daarnaast werken de leerlingen aan projecten. 
+ Groeilab Leerlingen waarvan het welzijn in het gedrang komt of de executieve functies nog niet voldoende ontwikkeld zijn kunnen met een hulpvraag deelnemen aan het Groeilab. Dit geldt ook voor leerlingen die, ondanks het werken in de rode map, niet tot leren komen. en nog steeds niet tot leren gaan we kijken wat er nog meer nodig is. Eén van de mogelijkheden is dat de leerlingen deel gaan nemen aan het Groeilab. In het Groeilab krijgen zij een programma aangeboden op basis van hun hulpvraag. De leerkracht van het Groeilab vult de rode map en projecten aan.
+ Kangeroeklas Leerlingen die nog steeds vastlopen melden we aan voor de Kangoeroeklas. In de Kangoeroeklas krijgen de leerlingen een aanvullend programma op basis van hun hulpvraag. (Zie 6.9)
Passende school Leerlingen die, ondanks al het extra aanbod, nog steeds vastlopen, melden we aan bij de ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband. De commissie onderzoekt dan welke school het meest passend is voor deze leerling. 

Het Groeilab wordt gevormd door een groep leerlingen uit verschillende groepen. Er is een Groeilab voor basisgroep 4-5, unit 5-6 en een voor unit 7-8. Deze leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Halverwege het schooljaar stopt het Groeilab voor leerjaar 8. Leerlingen in leerjaar 4 die onvoldoende hebben aan extra werk en een rode map gaan dan naar het Groeilab.

We hebben als school de mogelijkheid voor invulling van het Groeilab zoals dit hierboven is beschreven. Mocht er een leerling in leerjaar 3 of 4 zitten die te weinig heeft aan het aanvullende werk en de rode map, dan kijken we of het mogelijk is om eerder aan te sluiten bij het Groeilab van 5-6.

Meer- en hoogbegaafde kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In het Groeilab wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Tijdens deze uren doen de leerlingen activiteiten waar in de eigen klas geen gelegenheid voor is. Ook krijgen zij naar behoefte werk mee om in de eigen groep verder aan te werken.

6.4. Een leerjaar opnieuw

Af en toe komen we tot de conclusie, dat alle extra inzet en begeleiding onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan met de ouders het besluit om een leerjaar over te doen. Dit gebeurt als een kind op veel punten, vaak ook op sociaal-emotioneel gebied achterblijft bij de meeste klasgenootjes. De begeleiding van de leerkracht in aanpak 1 is voor deze leerling onvoldoende. Doel van het zittenblijven is dat het kind het volgende schooljaar met aanpak 1 of 2 zich de leerstof kan eigen maken en vervolgens de basisschool op de reguliere manier kan afronden.

6.5. Versnellen

Voor het versnellen geldt in principe hetzelfde. Als een leerkracht het onderwijs met aanpak 3 niet meer kan afstemmen op de behoeften van de leerling en ook het Groeilab in deze behoefte niet kan voorzien, kan met ouders het besluit worden genomen om een leerling een groep te laten versnellen. Doel van het versnellen is, dat het kind het volgende schooljaar met aanpak 2 of 3 voldoende uitdaging heeft en zich verder kan ontwikkelen. Bij het versnellen wordt altijd gekeken of het voor deze leerling ook op sociaal-emotioneel gebied wenselijk is.

Bij het blijven zitten houden we altijd rekening met de leeftijd waar een leerling de school verlaat. Een leerling die gaat uitstromen mag niet ouder zijn dan 13 jaar. 

6.6. Extra zorg op school

Op de Sabina zijn twee intern begeleiders werkzaam. Zij coördineren de zorg binnen de school. 

Denk hierbij aan; 

 • Het geven van adviezen aan leerkrachten.
 • Ondersteunen bij het maken van hulpplannen
 • Het voeren van oudergesprekken
 • Contacten onderhouden met instanties
 • Analyseren van de cito toets
 • Bijhouden van leerlingdossiers

De intern begeleiders zijn betrokken bij de totale ontwikkeling van de kinderen. 

Naast deze intern begeleiders hebben we een aantal gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van taal, rekenen, gedrag en hoogbegaafdheid. Binnen de school hebben we ook  onderwijsassistenten voor het geven van extra hulp buiten de klas.

Via de gemeente worden de kinderen van groep 2 tijdens het schooljaar gescreend door de logopedist.. Als hier reden voor is, wordt u als ouders geïnformeerd en doorverwezen. .

6.7. De groepsgrootte in de praktijk

In de basisgroep zitten tussen de 25 en 30 leerlingen. De basisgroep maakt onderdeel uit van een unit. In vergelijking met andere scholen zijn onze basisgroepen soms wat groter. Wij kiezen hier bewust voor. Ons motto hierin is "groot als het kan en klein als het moet'. Om beiden te kunnen realiseren werken er in alle units onderwijsassistenten. Deze extra handen maken het mogelijk om de leerlingen in groepjes te begeleiden.

 

 

6.8. Sociale veiligheid op school

Binnen Christelijke Scholengroep De Waard is een sociaal veiligheidsplan opgesteld. Het doel ervan is om de sociale en fysieke veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders/verzorgers te waarborgen. Het plan bestaat uit 2 delen.

Het eerste deel gaat over de sociaal-emotionele veiligheid van alle bij de school betrokkenen,dat wil zeggen. leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierbij moet gedacht worden aan alle maatregelen die genomen zijn om het welbevinden van betrokkenen te bevorderen; gedragsregels, afspraken tegen pesten, strafmaatregelen tegen overtreders en het instellen van een vertrouwenspersoon.

Het tweede deel gaat over de fysieke veiligheid van de betrokkenen. Hierbij moet worden gedacht aan veiligheidsmaatregelen, ontruimingsplannen, maatregelen die genomen zijn als gevolg van ARBO wetgeving, onderhoud, incidentregistratie. Het plan is op school of op het kantoor van De Waard voor iedereen in te zien.

6.9. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

6.9.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door. Samen kijken we of we ons onderwijsaanbod voldoende op uw kind kunnen afstemmen.  met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Bij twijfel volgen we het stappenplan zoals beschreven in paragraaf 5. 2ij niet-plaatsing of verder onderzoek kan de school een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn plaats is.

6.9.2. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:

 1. De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel, te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes.
 4. Gedrag. Uw kind verstoort de les , is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?  We onderscheiden de volgende stappen:

 • Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever. 
 • Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.

 

 •  Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande  stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn , een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag.

Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft  zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteunings commissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u. Daaruit komt een van de volgende adviezen:1. een pre-ambulant medewerker gaat de school ondersteunen.2. Plaatsing van uw kind op een andere basisschool. 3. Plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland. 4. Plaatsing van uw kind op een speciale school. Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV.

6.10. De Kangoeroeklas

Ook het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken.

In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw kind.

7. De resultaten van ons onderwijs

In de samenleving is steeds meer aandacht voor de opbrengst van ons onderwijs. Schoolresultaten vloeien niet alleen voort uit het leren en de gevolgde werkwijze, maar worden mede bepaald door de mogelijkheden van elk kind en in hoeverre hij zich daar prettig bij voelt. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen goed voorbereid en met een goed advies aan het voortgezet onderwijs (VO) beginnen. Door middel van een zorgvuldige procedure wordt het advies, in overleg met ouders, bepaald. Sinds 2015 is hiervoor een instrument in gebruik, de Plaatsingswijzer, die samen met informatie over werkhouding, motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling zorgt voor een bij het kind passend advies. De Sabina wil geen “leerfabriek” zijn waarin slechts kennis en vaardigheden worden overgedragen. Begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen vinden wij even belangrijk.

7.1. Vorderingen

Voor leerjaar één en twee volgen we de leerlingen vanuit leerlijnen. Vanaf leerjaar 3 hanteren wij bij de lesmethoden toetsen die de vorderingen meten. Voorbeelden hiervan zijn rekentoetsen, dictees en leestoetsen. Daarnaast nemen wij vanaf leerjaar 3 twee keer per jaar Citotoetsen af. Citotoetsen zijn methode onafhankelijke toetsen. De Citotoetsen attendeert de leerkracht en leerlingen op onderwerpen die nog extra aandacht nodig hebben. Ook geeft de toets een indicatie voor een mogelijke keuze voor het vervolgonderwijs. Tenslotte wordt in groep 8 de Doorstroomtoets afgenomen.

7.2. Naar het voortgezet onderwijs

Advisering Voortgezet onderwijs en de Plaatsingswijzer.

Het schooladvies van de leerkracht is leiden als het gaat om de plaatsing van de leerlingen op de middelbare school. Hierbij is de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar is in het leerlingvolgsysteem van de school. Naast het schooladvies telt ook de Doorstroomtoets mee. Als een leerling de Doorstroomtoets beter maakt dan op basis van het schooladvies werd verwacht, kan de school besluiten om het schooladvies naar boven aan te passen. het is niet zo dat het schooladvies wordt aangepast als een leerling minder goed scoort op de Doorstroomtoets dan verwacht. Het schooladvies is immers gebaseerd op de algehele prestaties van de leerling en is niet enkel gebaseerd op deze Doorstroomtoets.  

Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. De resultaten van de Cito-M(idden) toetsen in de groepen 6, 7 en 8 tellen mee. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij de 4 hoofdvakken: begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spelling. De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. De Plaatsingswijzer wil meer recht doen aan de ontwikkeling van kinderen. Het advies is niet meer gebaseerd op een foto van een paar dagen (Doorstroomtoets) maar op een film van 3 jaar (het Leerlingvolgsysteem).

De doorslaggevende betekenis van de Eindtoets is verleden tijd. Bij het opstellen van het advies is daarnaast meer informatie betrokken, bijvoorbeeld over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle beschikbare informatie gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind leidt zo tot het uiteindelijke advies. Bij het geven van het advies worden 4 profielen onderscheiden: 
1. Basisprofiel: Er is geen enkele twijfel. Uw kind past precies in dit profiel. Bijvoorbeeld: Uw kind gaat naar de Havo.
2. Plusprofiel: Er is meer potentie. Bijvoorbeeld: We adviseren Havo maar VWO is op termijn wellicht mogelijk. Dit wordt met het VO besproken tijdens de overdracht.
3. Bespreekprofiel: Het is niet nog niet duidelijk. Bijvoorbeeld: er zijn omstandigheden waardoor het kind niet goed laat zien wat hij/zij aankan. We bespreken het kind met het VO.
4. Ondersteuningsprofiel: het advies is duidelijk maar er is bepaalde ondersteuning nodig voor uw kind. Bijvoorbeeld: dyslexie kan van invloed zijn op de totale prestaties.
De Plaatsingswijzer wil garant staan voor een goed onderbouwd advies en daarmee een adequate plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Onderzoek heeft uitgewezen
dat er hierdoor minder doublures plaatsvinden, minder afstroom is en uw kind dus betere kansen tot slagen heeft.

 

 

 

7.3. Scores Eindtoets van de afgelopen 5 jaar

 

     

7.3. Scores Eindtoets van de afgelopen 5 jaar 

CITO Eindtoets (schaal 500-550)
correctiefactor leerlinggewicht 6%

Inspectienorm

2015

536,1

534,9

2016

533,6

534,6

 

IEP Eindtoets (schaal 50-100)

correctiefactor leerlinggewicht 6%

 

2017

79.2

79.1

2018

 84,6

79,4

2019

86,7

79,4

2020

 Eindtoets niet doorgegaan door Covid-19

 

2021

85,5

geen norm

2022

85,2

geen norm

2023

82,9

geen normUitstroom naar het voortgezet onderwijs 2023

Totaal      
49 lln 4 x basis 8,2   %  
  2 x kb 4,1   %  
  5 x kader 10,2 %  
  8 x vmbo 16,3 %  
  21 x havo 42,9 % 2x TTO
  2 x havo/vwo 4,1   % 2x TTO
  7 x vwo 14,3 % 1x TTO
 

8. Kwaliteitszorg

DE WET EN DE SABINA VAN EGMOND
De Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) vraagt van elke school het opstellen en uitvoeren van eigen beleid met betrekking tot een systeem van kwaliteitszorg. Dit systeem moet stelselmatig meten welke prestaties de school levert en deze prestaties ook evalueren tegen de achtergrond van gestelde kwaliteitsnormen. In de WOT krijgt de aansluiting van het inspectietoezicht bij de zelfevaluatie van de school veel aandacht.

8.1. Interne kwaliteitszorg

In het schoolplan van de Sabina van Egmondschool is vastgelegd welke kwaliteit we nastreven, op welke wijze wordt bewaakt dat de gewenste kwaliteit wordt gerealiseerd en welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit noodzakelijk zijn.

We maken gebruik van het systeem: Werken met Kwaliteitskaarten - Primair Onderwijs. Met dit systeem kunnen we stelselmatig meten welke prestaties er geleverd zijn en deze ook evalueren tegen de achtergrond van de vastgestelde kwaliteitsnormen.

Een tweede systeem is de ouderenquête. Middels deze enquête wordt de mening van ouders over het onderwijs, de organisatie en de schoolcultuur gevraagd. Het spreekt vanzelf dat de uitkomst van deze enquête wordt meegenomen bij de bepaling van de schoolontwikkeling.

8.2. Externe kwaliteitsbeoordeling

Omdat bij zelfbeoordeling sprake kan zijn van een subjectieve invloed mag een externe kwaliteitsbeoordeling niet ontbreken. De overheid zet daarom het onafhankelijke inspectietoezicht in, om na te gaan of scholen inderdaad in voldoende mate de ‘goede dingen doen’. Afhankelijk van de bevindingen van de inspectie wordt een PKO (periodiek kwaliteitsonderzoek) verricht. Dit gebeurt eens in de vier jaar of kan eens per jaar plaatsvinden (een JO jaarlijks onderzoek).

In 2020 heeft de inspectie een themabezoek "kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie" afgelegd. 

In juni 2014 heeft het laatste vier jaarlijkse inspectie-onderzoek plaatsgevonden. De inspecteur heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van de Sabina goed tot zeer goed is.

U kunt de verslagen terugvinden op de site van de inspectie van het onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl

9. De handen ineen

DE OUDERS EN DE SABINA VAN EGMOND
Als team van de Sabina hechten wij grote waarde aan het contact met u: de ouder(s) en/of verzorger(s). Een goede relatie tussen thuis en school is belangrijk voor de optimale ontwikkeling van uw kind. We proberen u daarom zo goed mogelijk te informeren over het wel en wee van uw kind op onze school. Daarnaast houden wij u op de hoogte van de gebeurtenissen en activiteiten binnen en buiten de school.

9.1. Informatieavond, nieuwsbrief en website

Aan het begin van het schooljaar is er in alle groepen een informatieavond. Op deze avond krijgt u van de leerkracht(en) o.a. uitleg over de leerstof die dat jaar aan de orde komt. Tevens kunt u de materialen en methodes inzien.

Iedere twee weken ontvangt u via de Parro-app een algemene nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes.

Specifieke informatie uit de unit van uw kind(eren) ontvangt u van de basisgroepleerkrachten ook via de Parro-app. 

 

 

9.2. Oudergesprekken en rapportage

Gesprekkencyclus

We vinden het belangrijk om met de ouder(s) en/of verzorger(s)  de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Dit kan op verschillende manieren:

- Informatieavond september 

- Startgesprek september/ oktober

De leerkrachten voeren voor de herfstvakantie met alle leerlingen een startgesprek. Ouders zijn hierbij niet aanwezig. 

- Gesprekken

Gedurende het schooljaar nemen de leerkrachten contact met u op als er bijzonderheden zijn. Mocht u een vraag hebben, dan kunt u altijd contact opnemen de de leerkracht. 

U ontvangt in februari/ maart een uitnodiging van de basisgroepleerkracht van leerjaar 3 t/m 7 voor een rapportgesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind.

De ouders van de leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en 8 krijgen in november al een uitnodiging voor een gesprek. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. De medezeggenschapsraad en Kind-MR

De medezeggenschapsraad (MR) is er voor ouders en leerkrachten. De MR komt op voor de belangen van alle kinderen, ouders en leerkrachten van de Sabina van Egmondschool. De MR geeft adviezen aan de directie inzake het beleid op school, toetst de gang van zaken op school aan het eerder bepaalde beleid en heeft instemmingsbevoegdheid bij onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school of van het schoolbestuur. De MR op onze school bestaat uit leerkrachten en ouders, die allemaal gekozen zijn.

Om ervoor te zorgen dat alle scholen binnen de CSG De waard op hoofdlijnen eenzelfde beleid hanteren, bestaat er ook een bovenschoolse gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR). 

Leerlingen bepalen mee wat we doen op school. Daarom heeft iedere basisgroep een vertegenwoordiger in de Kinder-MR. Iedere basisgroep kiest een leerling die een heel schooljaar de klas vertegenwoordigd. Een paar keer per jaar vergaderen de leerlingen samen met de directeur. Voorafgaand aan de vergaderingen bespreken de jongens en meisjes de agendapunten in de basisgroep. Daarnaast hebben de kinderen de mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen. Na de vergadering brengt de klassenvertegenwoordiger verslag uit in de basisgroep. Voor de klassenvertegenwoordiger is de Kinder-MR een belangrijke en leerzame taak.

 

9.4. Activiteitencommissie

Op de Sabina is een groep ouders die zeer actief meehelpt bij het organiseren van schoolactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn: de organisatie van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paasviering, de playbackshow en het zomerfeest. Elk jaar treedt een deel van de AC af en komen er nieuwe leden bij. De ouders van de AC zijn actief voor alle kinderen van de Sabina en op beide locaties inzetbaar.

9.5. Klassenouder

Iedere klas heeft een klassenouder. Deze ouder assisteert de leerkracht en/of activiteitencommissie wanneer er hulp voor die groep nodig is. Bijvoorbeeld met feesten of buitenschoolse activiteiten. Deze ouder zorgt er ook voor dat er voor de groep voldoende hulp is door andere ouders om hulp te vragen. Het klassenouderschap wisselt per jaar.

9.6. Ouderbijdrage

Veel van onze uitgaven worden niet gesubsidieerd. Daarom vraagt de Sabina een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken van bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering, sporttoernooien, excursies en speldagen. De ouderraad beheert deze ouderbijdrage. Het wordt jaarlijks vastgesteld en na akkoord van de Medezeggenschapsraad geïnd.

Dit jaar is het bedrag €28,50 per kind. Per gezin wordt voor maximaal drie kinderen per jaar de ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is niet verplicht maar wel zeer gewenst. U begrijpt dat wij deze bijdrage van harte bij u aanbevelen. U ontvangt via de e-mail een bericht over het betalen van de ouderbijdrage. 

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de ouderbijdrage te betalen, verzoeken wij u om dit kenbaar te maken bij de directie. Enerzijds voorkomt dit dat u een betalingsherinnering krijgt. Anderzijds wil de directie graag weten als het voor u lastig is, zodat hier rekening mee gehouden kan worden ook voor andere activiteiten waar om een financiële bijdrage wordt gevraagd, zoals schoolreis of een excursie. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen.

De directie van de school komt graag met u in contact als ouders die het financieel moeilijk hebben wilt helpen. De directie kan dan een beroep op u doen als dit nodig is. 

9.7. Sponsoring

Om diverse activiteiten te kunnen bekostigen, maken we soms gebruik van sponsoring. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van advertenties of het sponsoren van feesten, uitstapjes, school T-shirts, maar ook het ondersteunen door bedrijven voor de aanschaf van bijv. computerapparatuur. Wij willen op een verantwoorde en zorgvuldige manier omgaan met sponsoring. Als uitgangspunt nemen we de afspraken zoals die landelijk zijn gemaakt met de diverse organisaties. Deze afspraken zijn neergelegd in een zogenaamd
convenant. De afspraken luiden als volgt:

 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school.
 • Er mag geen schade worden berokkend aan de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de leerlingen.
 • Sponsoring mag niet de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijs aantasten.
 • Sponsoring mag niet de inhoud en de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden.
  (Een exemplaar van het convenant over sponsoring is op school aanwezig.)

9.8. Buitenschoolse opvang door Villa Sabina - locatie Sportlaan

Op de Sabina is een verantwoorde BSO (Buitenschoolse Opvang) aanwezig van stichting KIVIDO. Kinderen zijn hier voor en na schooltijd, in schoolvakanties en op studiedagen of andere vrije dagen van harte welkom.

De kinderen worden in een groep van ongeveer twintig kinderen opgevangen. Er zijn twee gediplomeerde leidsters aanwezig. De nadruk ligt op het (individuele) vrijetijds karakter, buitenspelen behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Er is bovendien een afwisselend activiteitenprogramma.

U kunt uw kind vanaf 07.00 uur ‘s morgens brengen. Onze leidsters zullen ervoor zorgen dat de kinderen veilig en op tijd in de groep zijn. Aan het einde van de schooldag wordt uw kind weer opgehaald door onze leidsters. Lekker uitblazen na een intensieve lesdag. Limonade met fruit erbij, en even verhaal doen, stoom afblazen of zich juist even terugtrekken. Dat kan in villa Sabina. De BSO is tot 18.00 uur geopend. Voor meer informatie belt u met KIVIDO op nummer: 0186 - 62 03 42

9.9. Buitenschoolse opvang door SDK Klimboom - locatie Poortwijk

SDK kinderopvang verzorgt al ruim 25 jaar professionele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
De BSO is een gezellige plek om buiten schooltijd, in vakanties en op studiedagen lekker te ontspannen en te spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Samen met uw kind wordt er invulling gegeven aan een leuke maar ook leerzame vrije tijd met een afwisselend activiteitenprogramma die de pedagogisch medewerkers organiseren.

Er wordt aan het begin van de middag fruit gegeten en aan het eind van de middag een groentesnack aangeboden. Alle kinderen krijgen de ruimte om over hun belevenissen te vertellen. Op de Klimboom zullen de kinderen zich niet snel vervelen, er is altijd wel iets wat de kinderen leuk vinden. Kinderen kunnen worden opgevangen van ‘s ochtends 7.00 uur tot ‘s avonds 18.00 uur.

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers gehaald en gebracht. De kinderen aan de Sportlaan worden met de Stint (elektrische bolderkar) gebracht en gehaald. Indien u vragen heeft of vrijblijvend een kijkje wilt komen nemen, kunt u contact opnemen met SDK kinderopvang centraal bureau: 078-6226199 en SDK Klimboom: 0186-745410.

9.10. Peutergroep Villa Bien

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (van 8.45 uur tot 12.15 uur) is op de locatie Sportlaan een peuterspeelgroep aanwezig. De peuters van Villa Bien en de kleuters van de Sabina spelen en leren samen. De leidsters en de kleuterleerkrachten hebben structureel overleg met elkaar. Villa Bien maakt deel uit van een samenwerking tussen CSG De Waard en Kivido. Voor meer informatie kunt u kijken op kivido.nl (info@kivido) of www.dekinderwaard.nl

10. De leerplicht in vogelvlucht

De rechten en plichten in een notendop

Toelating
De Sabina is een Christelijke school. Dat betekent, dat we werken vanuit een duidelijke Christelijke identiteit. Dit komt vooral tot uiting in de waarden en normen van onze school en hoe we met elkaar omgaan. Alle kinderen met hun ouder(s) en/of verzorger(s) zijn welkom. Wij verwachten wel dat leerlingen met hun ouders onze uitgangspunten respecteren. Bij de toelating zal dit nadrukkelijk besproken worden.

Daarnaast zal in het toelatingsgesprek gevraagd worden naar de ontwikkeling van het kind. De gegevens worden ingevuld op het inschrijfformulier en door de ouders/ verzorgers ondertekend. Indien onjuiste informatie is gegeven, kan de toelating teniet worden gedaan.

10.1. Vier en vijf jaar

Nieuwe leerlingen mogen voordat ze vier jaar zijn gedurende vijf dagdelen komen kennismaken. Als uw kind vier jaar is, mag het naar school. Op de Sabina beginnen de kinderen de dag na hun vierde verjaardag. Kinderen van vier jaar  zijn niet leerplichtig. Wij gaan ervan uit, dat uw kind wel dagelijks de school bezoekt.  Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig.

10.2. Ziek

Als uw kind ziek is en niet naar school kan, verwachten we dat u ons dat voor schooltijd meldt via de Parro-app. Dit om ongerustheid te voorkomen.

Door de school wordt dagelijks een overzicht gemaakt van alle afwezige leerlingen. Deze gegevens worden doorgegeven aan de consulent leerplicht. 

10.3. Verlof

Alleen in bijzondere gevallen of onder gewichtige omstandigheden kunnen de kinderen buiten de vakantieregeling om vrij krijgen. 

speciaal vakantieverlof

Als u door de specifieke aard van uw beroep genoodzaakt bent buiten de schoolvakanties met vakantie te gaan, dan kunnen we hiervoor verlof geven. Wij mogen pas vrij geven wanneer we in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van uw werkgever. Indien het verlof langer dan 10 schooldagen duurt of wanneer er twijfel is bij de reden van uw verzoek, wordt de leerplichtambtenaar om advies gevraagd. Het is niet toegestaan dat de leerlingen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar verzuimen door vakantie. 

medische afspraak

Als uw kind een afspraak heeft bij de dokter of specialist. 

verhuizing

Hiervoor kunt u één dag verlof krijgen

bijwonen huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad 

Tot maximaal 2 dagen. 

ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad

in overleg

overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad

in overleg

bijwonen 25- en 40 jarige ambtsjubileum of bij het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of groot ouder

één dag

religieuze feestdag

één dag

een andere gewichtige omstandigheid

in overleg

U kunt de aanvraag doen via onze website. 

U krijgt binnen twee weken een reactie. 

10.4. Verwijdering en schorsing van leerlingen

Op school kunnen er situaties ontstaan, waarin het gedrag van een leerling lichamelijk dan wel geestelijk gevaar oplevert voor hemzelf en/of voor de andere leerlingen op school. Het bestuur van onze Stichting kan, in overleg met de schooldirectie, in dergelijke uiterste gevallen overgaan tot schorsing of verwijdering van de school.

Bij schorsing wordt de leerling voorlopig, maar wel met onmiddellijke ingang van school gestuurd. 

Bij verwijdering gaat het om een definitieve maatregel, de leerling kan en mag niet meer terugkeren op school. Het besluit tot definitieve verwijdering mag pas ingaan na een periode van acht weken. Binnen dit tijdsbestek zal er in overleg met alle betrokkenen gezocht worden naar een andere, vaak meer passende school voor de leerling.

Vanzelfsprekend proberen we deze, vaak pijnlijke, maatregelen te voorkomen.

11. Praktische en algemene zaken

.

11.1. Aanmelden nieuwe leerlingen

U kunt een nieuwe leerling aanmelden door een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek zal de directeur u vragen beantwoorden en krijgt u een rondleiding door de school.

Kinderen die van een andere basisschool komen, krijgen van de school waar de leerling vandaan komt een onderwijskundig rapport. Op grond van dat rapport en het oriënterend gesprek wordt bekeken of een leerling toegelaten kan worden. Er wordt in alle gevallen met de directeur van de vorige school contact opgenomen voordat een leerling wordt ingeschreven. De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen.

Hierbij wordt gekeken naar:

 • De groepsgrootte
 • De groepssamenstelling
 • De omvang van de extra ondersteuning die al wordt verleend binnen de groep

Oudere kinderen die geplaatst worden, kunnen in overleg een dag of een dagdeel komen meedraaien.

11.2. Culturele activiteiten

De vergoeding voor cultuureducatie wordt volledig gebruikt om de leerlingen een gevarieerd programma aan te bieden. Tijdens de gehele schoolperiode komen alle facetten van cultuureducatie aan de orde. Muziek, drama, literatuur, film, beeldende kunst worden aangeboden door gerenommeerde instituten, zoals de muziekschool, het kunstgebouw en het centrum voor beeldende kunst. We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief. 

11.3. Activiteitencommissie

De Sabina van Egmond heeft een actieve groep ouders die meehelpen met het organiseren van allerlei activiteiten. 

 • Sinterklaas: de groep ouders bedenkt hoe de Sint dit jaar de school bezoekt en hoe ze kunnen zorgen voor een onvergetelijk feest. 
 • Kinderboekenweek: de groep ouders helpt bij het organiseren van de boekenmarkt. Ieder jaar komt in de kinderboekenweek boekenwinkel "Bij Arie" een avond langs met de nieuwste kinderboeken. 
 • Kerstfeest: de groep ouders denken mee over de invulling van het programma. Eens per vier jaar organiseren we een kerstwandeling. Dit is een hele bijzondere ervaring voor de kinderen. Dit vergeten zij hun leven niet meer. Een ander jaar vieren we kerst met elkaar in de kerk of in de eigen klas met een feestje op het schoolplein. 
 • Voorleesontbijt: de groep ouders helpt met het organiseren van het voorleesontbijt. 
 • Sabine got Talent: na de voorrondes in de klas vinden de finales plaats. De groep ouders organiseren deze geweldige show. 
 • Zomerfeest: een groep ouders pakt uit door een dag te organiseren waar de kinderen nog lang over napraten. 
 • Schoolreis: ouders van de AC, MR of Klankbordgroep hebben voorrang om mee te mogen op schoolreis met de kinderen.

De activiteitencommise wordt voorgezeten door Louise Blijleven. De commissie kan altijd extra hulp gebruiken. Interesse? Neem contact op met Louise: louiseblijleven@hotmail.com

 

11.4. Fotograaf

Ieder jaar komt de schoolfotograaf om portret- en groepsfoto’s te maken. Alle kinderen worden gefotografeerd. Ook is het mogelijk om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. Ouders zijn niet verplicht de foto’s af te nemen. U wordt hier tijdig over geïnformeerd. De activiteitencommissie verzorgt de organisatie en financiële afwikkeling.

11.5. Gymnastiek benodigdheden

Tijdens de gymles is het dragen van gymkleding (vanaf groep 3) en gymschoenen (geen donkere zolen)verplicht. Dit in verband met de veiligheid en hygiëne.

Leerjaar 1 en 2 krijgen gymles in het speellokaal in de school. 

Leerjaar 3 en hoger krijgen gymles in een gymnastiekzaal buiten de school. 

 

 

11.6. Hoofdluis

De Sabina heeft er voor gekozen te stoppen met luizencapes. Het RIVM heeft door onderzoek aangetoond dat luizen zich alleen verspreiden door van het ene hoofd naar het andere hoofd te lopen. Er zijn geen aanwijzingen voor verspreiding via beddengoed of jassen. 

 Unit 1-2 overweegt de capes nog wel te gebruiken, omdat het de kleuters helpt hun spullen te ordenen. 

 

 

 

11.7. Huiswerk

Huiswerk is een belangrijk onderdeel van het onderwijs.

In de lagere groepen zal dit niet of nauwelijks gebeuren. 

Vanaf groep 6 zal uw kind regelmatig een huiswerkopdracht meekrijgen. Ziet u erop toe dat het huiswerk gedaan wordt?

11.8. Onderwijskundig rapport

De kinderen die tijdens hun schooltijd de Sabina verlaten, krijgen van ons een onderwijskundig rapport mee voor hun nieuwe school, zodat men op die school weet hoe de ontwikkeling van het kind is verlopen. Ook de voorschoolse voorzieningen verstrekken bij de overgang naar de basisschool een rapport over de ontwikkeling van het kind als peuter.

11.9. Overblijven op school ofwel TSO, tussenschoolse opvang

CBS Sabina van Egmond heeft een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag op school lunchen. Hiervoor nemen ze hun eigen eten en drinken mee.

Voor ouders is het fijn dat de kinderen op school eten. U hoeft geen oppas te regelen of via een externe partij TSO in te kopen. We verwachten van u, dat u een aantal keren per schooljaar komt helpen. Het aantal keren dat u daadwerkelijk komt helpen hangt af van de grootte van de groep/ unit en de wijze waarop we de TSO organiseren. In de onderbouw vragen we hulp bij het eten en drinken en vanaf groep vijf kunt u ondersteunen met de pleinwacht. 

Waarom vragen we uw hulp?

Wij hebben uw hulp nodig, zodat de leerkrachten pauze hebben. Leerkrachten hebben volgens de CAO primair onderwijs recht op 30 minuten pauze en met uw hulp kunnen we dit realiseren.  

 

Opgave en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Ieder schooljaar maakt de directie samen met de TSO-coördinatoren een TSO-plan op basis van het aantal klassen en leerlingen. Aan het begin van het schooljaar vertellen wij u hoe vaak wij uw hulp nodig hebben per kind. Vervolgens kunt u zich via een link op onze website (het besloten deel) opgeven. Wanneer u gaat lunchen met de kinderen, dan bent u verplicht om ons een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verstrekken. Wanneer u helpt met pleinwacht is het niet nodig een VOG te overleggen. Voor uitgebreide informatie over de manier waarop u een VOG kunt aanvragen verwijs ik u naar onze website (zie kinderopvang - tussenschoolse opvang).

 

 

 

11.10. Overname leerlingen (zij-instroom)

Het kan voorkomen dat u op zoek bent naar een andere basisschool, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen of dat het op de huidige school niet zo goed lukt en u zich afvraagt of de Sabina beter past. U kunt dan contact met ons opnemen. 

Eerst kijken we of we plaats hebben op basis van het leerlingenaantal. Mocht er plaats zijn, dan gaat de directeur met u in gesprek om te spreken over de reden van een mogelijke overstap. De directeur vraagt dan uw toestemming om contact op te nemen met de huidige basisschool om goed zicht te krijgen op de hulpvraag van uw kind(eren). Na contact met de huidige basisschool overleggen de directeur en intern begeleider over de overstap en koppelen dit aan u terug. Leidend hierin is dat we de hulp kunnen bieden die nodig is. Als laatste maken we concrete afspraken over het moment van overstappen. 

 

 

 

 

11.11. Schoolarts

In de periode dat uw kind op school zit wordt er twee keer een preventief gezondheidsonderzoek door de CJG uitgevoerd. In groep 2 wordt uw kind uitgebreid onderzocht door de jeugdarts en de assistente. U wordt schriftelijk uitgenodigd bij dit onderzoek aanwezig te zijn.

Als uw kind in groep 7 zit voert de jeugdverpleegkundige het onderzoek uit. Er wordt dan niet alleen naar de lichamelijke ontwikkeling van het kind gekeken maar ook zal er gevraagd worden naar onder meer eetgewoontes, vriendschappen en hobby’s. Ook bij dit onderzoek kunt u aanwezig zijn. Antwoord op veelgestelde vragen over gezondheid en welbevinden kunt u vinden op de website www.cjghw.nl

11.12. Schoolreisje

De kinderen van de Sabina gaan elk jaar op schoolreisje. Dit vindt plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar. Hierdoor beleven de kinderen een gezamenlijke activiteit waarop ingespeeld kan worden in het vervolg van het jaar. Groep 8 gaat in het begin van het schooljaar op kampweek. De kosten van beide activiteiten vallen buiten de ouderbijdrage en worden jaarlijks vastgesteld.

11.13. Stage

Elk schooljaar bieden wij stageplaatsen aan voor een aantal PABO studenten. Bovendien hebben we ook stageplaatsen voor studenten die studeren voor Onderwijs- of Schoolassistent. Zij volgen een MBO-opleiding richting Sociaal Pedagogisch Werk of een opleiding Helpende Welzijn. 

11.14. Trakteren op school

Als uw kind jarig is, mag het in de eigen groep trakteren. U bent vrij in de keuze wat u laat trakteren, maar geeft u niet meer dan één traktatie mee. 'Gezonde' traktaties hebben natuurlijk de voorkeur. Het kan voorkomen dat er kinderen in de groep zitten, die niet alles mogen, bijv, door een allergie of andere reden. Informeert u hierover bij de leerkracht.

12. Belangrijke tijden

Sportlaan

maandag, dinsdag en donderdag : 8.40 uur - 15.05 uur (45 min. pauze)

woensdag en vrijdag : 8.40 uur - 12.35 uur

 

Poortwijk

maandag, dinsdag en donderdag 8.25 uur- 15.50 uur (45 min. pauze)

woensdag en vrijdag 8.25 uur - 12.20 uur

 

Gymtijden

Deze tijden krijgt u door via Parro.

12.1. Studiedagen

 

Op de onderstaande dagen zijn de leerlingen vrij. De teamleden zijn dan bezig met andere werkzaamheden. 

Woensdag 20-09-2023                                                                                          Maandag 30-10-2023                                                                                        Maandag 12-02-2024                                                                                     Woensdag 06-03-2024                                                                                        Vrijdag 22-03-2024                                                                                       Donderdag 23-05-2024                                                                                        Vrijdag 28-06-2024                                                        

Vrijdag 12-07-2024 Calamiteiten dag

Dinsdagmiddag 5 december vanaf 12.00 uur vrij                             Donderdagmiddag 21-12-2023 vanaf 12.00 uur vrij. Avond kerstviering 

 

12.2. Schoolvakanties

Vakantie Periode
Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag en paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024

13. Taken en functies

Het kan voor u als ouder soms best zoeken zijn: waar moet ik nu terecht met mijn vraag of boodschap? De onderstaande informatie is bedoeld om u duidelijkheid te geven waar u terecht kunt met uw vraag, opmerking of klacht.

LEERKRACHTEN/ONDERWIJSASSISTENTEN:

U kunt bij de basisgroepleerkracht(en) terecht met vragen over uw kind, de basisgroep of het unitonderwijs in de unit. U kunt (na schooltijd) binnenlopen of bellen. U kunt ook een e-mail sturen. De e-mailadressen van de leerkrachten staan op de website bij de foto’s van de medewerkers.

INTERN BEGELEIDERS (IB'ERS)

De Intern begeleiders zijn beschikbaar voor algemene vragen over de zorg. De basisgroepleerkracht is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling van uw kind(eren).

Mvr. C. (Carine) van Schelling, intern begeleider leerjaar 1 -4 c.vanschaijk@csgdewaard.nl

Mvr. E. (Esther) Baars, intern begeleider leerjaar 5-8, ook basisgroep 5-6 PW e.baars@csgdewaard.nl

SECRETARIAAT

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de administratie.

Mvr. S. (Sylvia) Nelemans sabvanegmond@csgdewaard.nl

DIRECTEUR:

De directie is beschikbaar voor specifieke vragen over de school. De directie is ook beschikbaar als u er met de basisgroepleerkracht niet bent uitgekomen. We gaan ervan uit, dat u de basisgroepleerkracht van tevoren inlicht, als u besluit contact op te nemen met de directie.

 K. (Kamal) Assou K.assou@csgdewaard.nl A.I.

ADJUNCT DIRECTEUR
Mevr. G. (Gerda) Stok g.stok@csgdewaard.nl
(alleen voor noodgevallen) 06  51 46 09 60

ACTIVITEITEN COMMISSIE

U kunt bij de AC terecht als u wilt helpen bij het organiseren van festiviteiten. 

Mrv. L. (Louise) Blijleven ac.sabvanegmond@csgdewaard.nl

MR (MEDEZEGGENSCHAPSRAAD):

U kunt met de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (OMR) contact opnemen als algemene zorgen hebt over het beleid van de school.

Oudergeleding:

Mvr. A. (Anita) Gaillard

Dhr. K. (Ken) Uiterwijk

Mvr. M. (Marcella) Sekanyana

Personeelsgeleding:

Mvr. A. (Agaath) van Bennekom

Dhr. J. (Jurrian) Quist

mvr. A. (Anne-Marie) Schipper

VERTROUWENSPERSONEN:

Als u het prettig vindt om vertrouwelijk met iemand te spreken over een situatie op school, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een ouder van de oudergeleding van de MR.

voor leerlingen en medewerkers: Mvr. E. (Esther) Baars e.baars@csgdewaard.nl

voor ouders: Mvr.  A. (Anita) Gaillard vertrouwenspersoon-ouders.sabvanegmond@csgdewaard.nl

COLLEGE VAN BESTUUR

Als u een klacht heeft, dan behoort u dit als eerste te melden bij de directie. Als de gesprekken op schoolniveau niet naar tevredenheid verlopen, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de bestuurder van CSG De Waard.

Dhr. J. (Jan) Winters, a.i. voorzitter College van bestuur bestuur@csgdewaard.nl

STICHTING CSG DE WAARD
Maseratilaan 14
3261 NA Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 62 14 61

KLANKBORDGROEP

Als u het leuk vindt om beschikbaar te zijn voor de directeur als deze wil overleggen met ouders over bijvoorbeeld voorgenomen beleid, dan kunt u  zich opgeven voor de klankbordgroep. Er zijn geen overleggen gepland. De directeur vraagt de groep bijeen te komen als hier aanleiding voor is. U kunt zich opgeven voor de klankbordgroep bij de directeur.

14. Onze groepen

Sportlaan Ma Di Woe Do Vr
Basisgroep 1-2 juf Ingrid juf Ingrid juf Ingrid Juf Heleen Juf Heleen
  juf Agatha juf Agatha Juf Martine Juf Martine Juf Martine
Basisgroep  3 juf Agaath juf Agaath juf Agaath juf Agaath juf Gerda
Basisgroep  4 juf Corine juf Corine juf Anne-Marie/juf Gerda juf Anne-Marie juf Anne-Marie
Basisgroep 5-6a meester Jurrian meester Jurrian meester Jurrian meester Jurrian meester Jurrian
Basisgroep 5-6b juf Esther juf Esther meester Paul juf Jorinde juf Jorinde
Basisgroep 7-8a juf Trea juf Trea juf Trea/juf Cynthia juf Trea juf Trea
Basisgroep 7-8b juf Lieke juf Lieke juf Lieke Juf Hanneke Juf Hanneke
Basisgroep 7-8c meester Ernst-Jan meester Ernst-Jan meester Ernst-Jan meester Ernst-Jan meester Ernst-Jan
           
Poortwijk Ma Di Woe Do Vr
Basisgroep 1-2 juf Jenny juf Anneke juf Anneke juf Anneke juf Jenny
  juf Anita juf Anita juf Anita juf Anita  
  Juf Elise     Juf Elise Juf Elise
Basisgroep 3 juf Danique juf Danique juf Ineke juf Danique juf Danique
Basisgroep 4 juf Nicole juf Nicole juf Nicole juf Lotte juf Lotte
Basisgroep 5-6 meester Ruben meester Ruben meester Ruben meester Ruben meester Ruben

 

15. Externe contacten

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld
0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Leerplicht
Bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten
Postbus 365 - 3300 AJ Dordrecht
Tel.: 078 -63 98 0 90

Centrum voor jeugd en gezin CJG/Jeugdteam
De Vriesstraat 2 - 3261PC Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 578 400

Logopedie
Wietske Stout Logopediepraktijk Oud-Beijerland
Van Goyenstraat 16, 3262 VL Oud-Beijerland
Tel: 0186-625312

Peuterspeelzalen
Stichting peuterspeelzaal Het Drempeltje
Postbus 1303 - 3260 AH Oud-Beijerland

Buitenschoolse kinderopvang
KIVIDO (Kinder Villa Dorp) www.kivido.nl
Maseratilaan 14a, 3261 NA Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 62 03 42 info@kivido.nl
Locatie: Villa Sabina
Sportlaan 1b, 3261 AT Oud-Beijerland
Tel.: 06-13179863

SDK “De Klimboom”
Polderlaan 11
3261 ZA Oud-Beijerland
Tel: 0186 - 64 10 40

Peuterpeelgroep
KIVIDO 
Locatie: Villa Bien
Sportlaan 1b, 3261 AT Oud-Beijerland
info@kivido.nl

 

16. Visiedocument Christelijke scholengroep De Waard

INLEIDING
Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren.

De scholen van de stichting zijn ingericht voor het geven van:

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus.

De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

16.1. Levensbeschouwelijke identiteit

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van
levensbeschouwing met iedereen die bij de school betrokken is.

16.2. Onderwijskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

 • cognitieve
 • sociaal-emotionele
 • fysieke
 • creatieve

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.
De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld.

Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel mogelijk op de eigen basisschool maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van de stichting. 

16.3. Opvoedings- en vormingskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door middel van werkvormen dragen zij bij aan de zelfstandigheidontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

16.4. Missie

De scholen van stichting Christelijke Scholengroep De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie:

‘CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD: VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS’

TENSLOTTE:
Van ouders, medewerkers en bestuurders wordt verwacht dat zij instemmen met dit visiedocument