fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2022/2023

1. Voorwoord

Geachte ouder(-s), verzorger(-s),

 

U hebt een keuze gemaakt, of gaat dit binnenkort doen, voor de basisschool van uw kind(eren). In deze schoolgids leest u hoe het onderwijs op CBS Sabina van Egmond wordt georganiseerd. Ook vindt u er informatie over praktische zaken.

 

De keuze voor een school is iets dat u als ouder weloverwogen doet. De school is een plek waar uw kind zich op sociaal-emotioneel, maar ook op cognitief gebied zal ontwikkelen. Een veilige leeromgeving is daarvoor heel belangrijk!  

 

Wat maakt dan dat u kiest voor CBS Sabina van Egmond? Belangrijke uitgangspunten onze school worden hieronder kort genoemd. 

 

Identiteit

Vanuit onze christelijke identiteit, geven we vorm en inhoud aan het onderwijs. We laten ons inspireren door de bijbel, in het bijzonder de woorden en daden van Jezus. Ieder kind is uniek door God geschapen. We vinden het daarom belangrijk dat ieder kind zichzelf kan ontwikkelen tot een zelfbewust en zelfstandig individu.

Alle kinderen, ongeacht hun geloofsachtergrond, zijn welkom, waarbij ieder onze christelijke identiteit respecteert. We bidden, zingen en vieren de christelijke feesten.  

 

 

Veilig leeromgeving

Wij willen graag dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt. Dat lukt het beste in een groepsklimaat, waarin kinderen zich veilig en verbonden voelen. Aan het begin van ieder schooljaar maken de leerkrachten een groepmissie met de leerlingen. In deze missie staat wat de leerlingen en leerkrachten belangrijk vinden. Vervolgens werken de leerlingen en leerkrachten heel het jaar aan het realiseren van deze groepsmissie. Dit gebeurt door spel, klassikale en individuele gesprekken waarin de kinderen en leerkrachten reflecteren op de doelen uit de groepsmissie. Door deze gericht werkwijze ontstaat er  een gezonde werksfeer en een houding van respect voor ieders eigenheid.

Dankzij onze intensieve samenwerking met Kivido en SDK voor kinderopvang en peutergroepen is er de mogelijkheid dat uw kind, al voordat hij/zij naar school gaat, zijn/haar juffen en meesters leert kennen.

 

Unitonderwijs                                                                                               

Sinds schooljaar 2019/20 werkt de Sabina van Egmond met unitonderwijs. Het is de afgelopen vijf jaar gefaseerd geïmplementeerd. Unitonderwijs is een vernieuwend onderwijs systeem welke beter tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van de huidige generatie kinderen. Onderwerpen zoals ''kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken'' krijgen meer ruimte op de Sabina van Egmond dan op scholen met een traditioneel jaarklassensysteem. De leerlingen worden daardoor beter voorbereid op het vervolg onderwijs.

Bent u benieuwd naar het unitonderwijs op CBS Sabina van Egmond?

Kijk dan in ons Handboek unitonderwijs (klik op Handboek unitonderwijs)

                                                                                            

Samen                                                                                                                                                      

U als ouder(s)/opvoeder(s) kent uw eigen kind het beste. Daar willen we als school graag op aansluiten. Het contact met de leerkracht is laagdrempelig. Naast de gereguleerde contactmomenten kunt u buiten schooltijd een afspraak maken met de leerkracht. 

 

Belangrijke waarden van onze school                                                                            

Ontdekken, groeien en verantwoordelijk zijn de drie kernwaarden die passen bij ons onderwijs. Vanuit deze overtuiging stimuleren wij uw kind de wereld te ontdekken. We bieden het mooiste onderwijs!

 

Als bovenstaande uitgangspunten aansluiten bij uw opvoedingsvisie dan hoop ik u binnenkort te ontmoeten op de Sabina van Egmond! 

 

Tot ziens, met hartelijke groeten,

Jeffrey van der Veeken

Directeur

2. Sabina van Egmond een eerste indruk

De Sabina van Egmond is een christelijke basisschool en maakt deel uit van christelijke scholengroep ‘De Waard’. In de bijlage vindt u hierover verdere bestuurlijke informatie. De Sabina heeft twee vestigingen, aan de Sportlaan en in Poortwijk. Deze laatste locatie wordt ook wel ‘de school met de glijbaan’ genoemd en is gevestigd aan de Polderlaan 13. Het multifunctionele gebouw in Poortwijk is toekomstgericht en voorziet in vele onderwijskundige mogelijkheden. Het gebouw aan de Sportlaan is de hoofdvestiging. Het is een zeer ruim gebouw waarin het moderne onderwijs tot zijn recht komt.

 

 

2.1. Christelijke identiteit

Op de Sabina van Egmond werken wij vanuit een christelijk identiteit. We laten ons inspireren door de bijbel, in het bijzonder de woorden en daden van Jezus. Ieder kind is uniek door God geschapen. We vinden het daarom belangrijk dat ieder kind zichzelf kan ontwikkelen tot een zelfbewust en zelfstandig individu. We leren de kinderen zichzelf en elkaar te respecteren en om te gaan met de verschillen. Respect, geborgenheid, hulpvaardigheid en rechtvaardigheid zijn begrippen die we de kinderen bijbrengen. 

 

Wat merkt u van de christelijke identiteit op onze school? 

We beginnen en eindigen de dag met gebed. Dit doen we vaak met een lied, zodat alle kinderen mee kunnen doen. We bidden en danken voor onderwerpen die bij de kinderen leven. We bidden ook voor de lunch als de kinderen op school blijven. We vieren de christelijke feesten uitbundig. Dit doen we enerzijds zodat de kinderen de betekenis van het feest goed weten en anderzijds omdat het ontzettend gezellig is met de kinderen en soms ook met ouders erbij. De christelijke identiteit komt het meest naar voren in de manier hoe we met elkaar en met de kinderen omgaan. We nemen een voorbeeld aan de zorgvuldigheid en liefdevolle manier waarmee Jezus met zijn discipelen en de mensen omging. We krijgen van ouders terug, kerkelijk of niet kerkelijk, dat zij de sfeer in de school erg prettig vinden. We hopen dat u dit ook ervaart als u een bezoek brengt aan één van onze locaties. 

 

2.2. Missie en visie

Missie CBS Sabina van Egmond biedt uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Wij doen er alles aan, om samen met u, uw kind op te laten groeien tot een gelukkig en evenwichtig mens. 

Het unitonderwijs daagt het team uit zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van uw kind. Wij bieden onderwijs waarbij de leerkrachten in een unit veel samenwerken. Hierdoor ontstaat er een breder beeld op de ontwikkeling van uw kind. Door de intensieve samenwerking binnen het team creëren we een veilige en voorspelbare omgeving waardoor uw kind met plezier naar school komt om te leren en met leeftijdsgenoten samen te zijn.

De bouwstenen om deze missie te laten slagen  - ontdekken, groeien, verantwoordelijk zijn - vormen een stevig fundament voor het onderwijs dat wij bieden.

Ontdekken

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen op onderzoek uit. Wij helpen hen op hun zoektocht naar het ´hoe´ en het ´waarom´. Door het bieden van een rijke leeromgeving probeert het team de kinderen uit te dagen om te leren. Een voortdurende reflectie en feedback helpen de kinderen stappen in hun ontwikkeling te zetten.

Groeien

Wij bieden uw kind uitdagend onderwijs dat past bij zijn/haar persoonlijke groei op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Wij zien de kwaliteiten van uw kind en streven ernaar om zijn/haar individuele talenten optimaal te ontwikkelen. De cyclus van ´oefenen-fouten maken-opnieuw beginnen´ is daarbij ons uitgangspunt.

Verantwoordelijk zijn 

Het innovatieve unitonderwijs helpt de leerlingen om passende keuzes te maken voor hun persoonlijke ontwikkeling. Er wordt gewerkt met weekplanningen, leerpleinen en 21e-eeuwse technologie. Uw kind leert verantwoordelijkheid te dragen en zijn eigen ontwikkeling in beweging te houden!

Visie De leerlingen van CBS Sabina van Egmond zijn mede-eigenaar van hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Door kwalitatief goede instructies, passende coaching en 21e-eeuwse technologie bevordert het team de doorlopende lijn van zelfstandigheid van de leerlingen. Het team streeft er naar om het onderwijs zo te organiseren dat de kinderen ontdekkend kunnen leren. 

 

 

 

2.3. Motto

Jij bent de baas van je eigen groei

Op de Sabina van Egmond is het kind de baas van zijn/haar eigen groei. Natuurlijk bieden wij het kader waarin uw kind optimaal tot zijn/haar recht kan komen. Door het unitonderwijs wordt uw kind gestimuleerd mee te denken over de doelen die hij/zij wil en kan behalen. Deze afstemming met uw kind maakt dat de kinderen een comitment aangaan die zij zelf ook haalbaar vinden.

Stap voor stap worden onze leerlingen steeds vaardiger op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied  waardoor zij beter met nieuwe en/of andere situaties om kunnen gaan. 

De meeste leerlingen nemen niet uit zichzelf regie over hun werk. Daarom leren we de kinderen  vaardigheden als plannen, denkstragiën, reflecteren en het nemen van verantwoordelijkheid.

 

 

3. CSG De Waard

CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS. 

Onze school maakt deel uit van stichting christelijke scholengroep de Waard.Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 3000 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs! Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

3.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel. 0186-621461, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

3.2. Klachtenprocedure

Een klacht over onze school kunt u indienen bij de leraar van uw kind of de directeur van de school. Ook kunt u de klacht voorleggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, Jeffrey van der Veeken die u kan adviseren over de te volgen procedure. Als een gesprek met de leraar of directeur geen oplossing biedt, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op onze website https://www.csgdewaard.nl/over-de waard/klachtenprocedure/

3.3. Veilig thuis

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

 

3.4. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden

3.5. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een nieuwe vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep.

Afhankelijk van de vraag van de leerkracht worden door een geregistreerde beeldcoach korte video-opnames gemaakt. Met behulp van de filmbeelden wordt een situatie geanalyseerd en besproken. Dit ondersteunt de leerkracht bij het reflecteren op het eigen handelen. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan.

Met deze beelden wordt zorgvuldig omgegaan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

3.6. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl.

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook www.facebook.com/csgdewaard

4. Eigentijds Onderwijs

CBS Sabina van Egmond is in 1993 opgericht als gevolg van een fusie tussen de Lamoraal van Egmondschool en de Sabina van Beijerenschool. In 2010 is CBS De Vlinderboom (jenaplanonderwijs) opgegaan in CBS Sabina van Egmond. De Vlinderboom was gevestigd in Poorwijk. Zo zijn de twee locatie van onze school ontstaan. In 2018 hebben we het 25 jarig bestaan van de school gevierd.  

De Sabina van Egmond staat bekend om haar goede en vernieuwende onderwijs. Om als school te blijven ontwikkelen heeft het team van de Sabina van Egmond haar kernwaarden in 2017 opnieuw bepaald (zie paragraaf 2.2.)  waarna er contact is gelegd met Slimfit om de implementatie van het unitonderwijs (zie paragraaf 4.1) te begeleiden.

Met het unitonderwijs beoogt de Sabina van Egmond blijvend passend onderwijs (maatwerk) te kunnen bieden voor elk kind. De leerlingen wordt geleerd al op jonge leeftijd met 21st century technologie (chromebooks) te werken. Daarbij wordt de leerling uitgedaagd eigenaar van zijn/haar eigen ontwikkeling te zijn door  te werken met een weekplanning, instructie op niveau en zelfstandige verwerking.

Door te werken met units kunnen leerlingen met verschillende talenten en van leeftijden beter van en met elkaar leren. Persoonlijke leerlijnen kunnen uitgezet worden omdat er meerdere niveaus binnen een groep aanwezig zijn. Door een andere organisatie van onderwijs volgen meerdere “ogen” dagelijks onze leerlingen. Zo ontstaat er een breder beeld van een leerling.

 

 

 

 

 

4.1. Unitonderwijs

Bij unit-onderwijs worden reguliere klassen vervangen door ‘units’. Er is niet meer één leerkracht verantwoordelijk voor de groep leerlingen, maar er wordt per unit gewerkt met verschillende expertises. Dit zijn in principe mensen van binnen de school, zoals leerkrachten,onderwijsassistenten en specialisten, maar ook mensen van buiten de school, zoals stagiaires en vrijwilligers. Er wordt dus gewerkt met meer mensen, die hun kwaliteiten inzetten om de leerlingen optimaal te laten ontwikkelen en passend onderwijs bieden.

 

Hoe ziet het unitonderwijs eruit in de praktijk? 

 

Leerjaar 1 t/m 4

In leerjaar 1 t/m 4 werken de leerlingen in de ochtend met hun eigen leerkracht in hun basisgroep. In de middag zijn er momenten dat de jongens en meisjes samenwerken met kinderen uit de andere basisgoep van de unit. Bijvoorbeeld door een creatieve carrousel. We kiezen er bewust voor om de leerlingen van leerjaar 1 t/m 4 veel met hun eigen leerkracht te laten werken. De kinderen zijn nog jong en moeten nog leren leren. 

We werken er naartoe dat we instructies geven aan kleine groepen. Dit noemen we niveaugroepen (aanpak 1, 2 en 3). Vanaf leerjaar 3 zit de groep die instructie heeft aan de instructietafel en de kinderen die geen instructie hebben werken aan de leerlingtafels. We werken er ook naartoe dat de kinderen leren werken op het leerplein. Dit is nodig voor de overstap naar unit 5-6. 

Vanaf leerjaar 3 leren we de kinderen een strategie wat zij kunnen doen als zij iets niet begrijpen. Een vinger steken we alleen op tijdens een instructie (als de leerkracht geen beurtstokjes gebruikt). Wat kan ik doen als ik iets niet begrijp en hoe zorg ik ervoor dat mijn vraag een gevolg wordt van een denkproces en een kind niet meer zegt 'ik snap het niet', maar zegt "ik snap dit stukje niet'? Alle kinderen hebben een vragenblokje. Een vragenblokje is een blokje waarop verschillende kleuren staan en een vraagteken. Alle vlakken hebben een eigen betekenis. 
 
We leren de kinderen hun werk te plannen en te reflecteren op hun werk. Bij de kleutergroepen begint dit al door het plannen van vier opdrachten en het aftekenen van een opdracht als je klaar bent. Halverwege leerjaar 3 gaan de kinderen met een weekplanning werken. Op de weekplanning staat het werk dat moet en waaruit je mag kiezen. De kinderen weten hierdoor altijd wat zij kunnen doen als zij met hun werk klaar zijn. 

 

Leerjaar 5 t/m 8 

In leerjaar 5 t/m 8 werken de leerlingen in basis- en niveaugroepen. 

Werken in de basisgroep

Aan het begin van de dag beginnen de kinderen in hun basisgroep. Voordat zij het lokaal van hun basisgroep in gaan pakken zij hun bak en chromebook. Vervolgens zoeken zij een plekje in de klas. 

Op het digibord staat meestal een startopdracht. Deze bestaat vaak uit een raadsel en een startopdracht. De leerkracht begint de dag met een gebed. Daarna maakt de leerkracht een praatje met de leerlingen over het weekend, vertelt de meester of juf een bijbelverhaal en/ of zingt met de leerlingen een aantal christelijke liedjes.

 

Vakken in de basisgroep

Dit zijn de vakken die we in de basisgroep geven: Wereld oriëntatie, Topografie, Nieuwsbegrip, Engels, Expressie, Lezen, Schrijven, Gym en het bespreken van huiswerk. 

De kinderen sluiten de dag af in de basisgroep. Dan is er nog ruimte voor evaluatie, een spelletje, voorlezen en de dagafsluiting. 

 

Werken in een niveaugroep

Na de start van de dag in de basisgroep komen rond 9.15 uur alle leerlingen van de unit in beweging. De jongens en meisjes gaan naar een lokaal voor instructie in een niveaugroep (unit 5-6: leerjaar 5 of 6, unit 7-8: leerjaar 7 of 8) of gaan werken aan de planning voor die dag / week. De weekplanning staat klaar in Classroom. De instructiegroepen voor de vakken rekenen, spelling en taal zijn op niveau en relatief klein (10 - 14 leerlingen).  Na 20 minuten instructie of zelfstandig werken krijgen alle leerlingen een berichtje dat er gewisseld gaat worden. De kinderen van instructie 1 gaan dan naar een andere leerkracht waar ze verlengde instructie kunnen krijgen. We leren de leerlingen om tijdens het eerste instructiemoment als scherp te krijgen met welk deel ze nog extra ondersteuning nodig hebben. De leerlingen maken de les van die dag en gaan daarna aan het werk met hun planning. Instructiegroep 2  krijgt nu instructie op hun niveau en instructiegroep 3 is nog steeds aan het werk aan de planning op het leerplein of in hun klas. Na opnieuw 20 minuten krijgen de jongens en meisjes opnieuw een berichtje dat er weer gewisseld gaat worden. Instructiegroep 2 gaat op het leerplein of in een klas beginnen met de verwerking van de les onder toeziend oog van een leerkracht/ leerkrachtondersteuner. Instructiegroep 3 krijgt nu instructie op hun niveau.  

Door het unitonderwijs volgen meerdere ´ogen´ dagelijks de leerlingen. Zo heeft het team een breder beeld op de ontwikkelingen van een kind. CBS Sabina van Egmond biedt haar leerlingen het mooiste onderwijs om hen het beste voor te bereiden op de overstap naar het middelbaar onderwijs. 

 

4.1.1. Sabina van Egmond - Slimfit

Slimfit is de organisatie die de Sabina van Egmond heeft begeleid bij de implementatie van het unit onderwijs. De ontwikkeling van het unitonderwijs is ontstaan vanuit de behoefte vernieuwingen van de 21e eeuw door te kunnen voeren op scholen om de kinderen beter klaar te stomen voor de toekomst.

Vanuit deze behoefte aan vernieuwing is er tussen 2010 en 2015 in opdracht van het ministerie van Onderwijs en  Cultuur en Wetenschap een project, ́InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) ́, gestart met het experimenteren van beter passend onderwijs. Er zijn binnen de genoemde periode 5 scholen met innovatieprojecten gaan experimenteren, waaronder ook  ́Slimfit ́.

Bij al deze experimenten lag de nadruk op innovatieve maatregelen, die zorgen dat het onderwijs op een andere manier en met minder leerkrachten, georganiseerd kan worden zonder dat de werkdruk toeneemt of de onderwijskwaliteit daar onder lijdt. Dit IIO project werd ondersteund door de Primair Onderwijs-Raad, Voortgezet Onderwijs-Raad, Algemeen Onderwijs Bond en het CNV Onderwijs.

Na 5 jaar van experimenteren komen de onderzoekers tot vier hoofdconclusies

(bron: www.innovatieimpulsonderwijs.nl/over-iio/iio-de-resultaten/effectenonderzoek/) :

1 Resultaten van leerlingen stijgen, in termen van hogere cito-scores. Gemiddeld liggen de scores 3%

hoger wanneer scholen groepsoverstijgend onderwijs combineren met differentiatie van het onderwijs naar leertempo. Volledig groepsoverstijgend onderwijs leidt zelfs tot gemiddeld 4% hogere cito-scores op Taal en Rekenen. 

2 Invoering van groepsoverstijgend onderwijs, gedifferentieerd naar leertempo, zorgt voor een hogere tevredenheid van ouders van gemiddeld 4%. 

3 Bij het volledig invoeren van groepsoverstijgend onderwijs is sprake van minder zittenblijvers.

4  De werkdruk van leraren blijft gelijk en het werkplezier neemt toe.

Vanuit het Slimfit-onderwijs wordt er gewerkt met de slimfit-box als hulpmiddel om inzicht te krijgen in het ontwikkelproces van innovatief onderwijs. Het helpt de school om zich integraal te verantwoorden voor het onderwijs dat zij biedt.

 

4.1.2. Theoretische achtergrond - Slimfit box

De Slim Fit Box is een model waarin negen verschillende manieren staan beschreven om het onderwijs anders te organiseren. Er wordt uitgegaan van twee componenten (afbeelding 2); de visie op/ organisatie van het leren van de school (horizontaal) en de verschillende manieren waarop kinderen gegroepeerd kunnen worden (verticaal). Afbeelding 2 is het bovenaanzicht van afbeelding 1 op pagina 7.

 

 

afbeelding 1: De slimfit box

 

afbeelding 2: Negen ontwikkelvelden

 

De Sabina van Egmond heeft met behulp van Slimfit haar innovatie-route bepaald, namelijk 2>5>6. Al sinds 2017 is het innovatieproces van de Sabina van Egmond ingezet. Sinds schooljaar 2019/20 werkt de gehele school met verticale units (afbeelding 2 - verticaal). De organisatie van leren bevindt zich in de transitiefase van 4 naar 6. Units kunnen een eigen ontwikkeling doormaken, maar de route blijft schoolbreed hetzelfde.

De gekleurde velden van afbeelding 1 verantwoorden integraal het onderwijs van de Sabina van Egmond. De ontwikkeling van de verschillende velden loopt parallel, maar niet altijd synchroon. Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld de ICT al naar de criteria van veld 6 functioneert, maar dat de differentiatie zich nog in stap 4 bevindt.

4.1.3. Veelgebruikte 'nieuwe' termen

Binnen het unitonderwijs werken we met termen die wellicht nog niet zo vertrouwd voelen. Daarom hier wat woorden met hun uitleg op een rij: 

                     

leerjaar    Een leerjaar is de groep kinderen die qua leeftijd bij elkaar horen.
basisgroep  Een basisgroep is een groep met  verschillende leerjaren.
unit  Een unit zijn de verschillende basisgroepen bij elkaar.
instructie-groepen 

Binnen een leerjaar zijn er verschillende niveuas van leren. De instructies worden opdeze niveaus aangepast, zodat ieder kind een instructie krijgt die hij/zij nodig heeft. 

caroussel De wereld orientatievakken worden soms binnen de unit georganiseerd. Dat betekent dat binnen een bepaald project de basisgroepen met elkaar rouleren en geamenlijk aan opdrachten werken. 
leerplein Het leerplein is een ruimte buiten de klas. De leerlingen werken daar aan hun werkplanning. Deze ruimte heeft verschillende soorten werkplekken. 
werkbak De leerlingen vanaf leerjaar 3 krijgen van school een werkbak. In deze bak bewaren de leerlingen al de materialen die zij nodig hebben. De leerlingen nemen de werkbak mee naar de plek waar zij werken. 

 

 

 

 

 

4.1.4. Leren door ervaring

In 2019 heeft de Sabina van Egmond een locatiebrede start gemaakt met unitonderwijs. Tijdens dit schooljaar is er gewerkt met verticale basisgroepen. Dat houdt in dat 3 leerjaren met elkaar in een basisgroep onderwijs volgen. De ervaring heeft ons tot een aantal voortschrijdende inzichten gebracht die ons tot de volgende aanpassingen hebben doen komen.

- De units worden kleiner. Er zal gewerkt gaan worden met twee leerjaren* binnen een basisgroep (zie ook 4.1.5). De leerlingen zullen blijven werken op de leerpleinen en onderwijs volgen bij de verschillende leerkrachten binnen de unit. We hopen hierdoor meer overzicht te creeren voor de leerlingen en leerkrachten.

- Leerjaar 3 en 4 vormen een samen unit, maar hebben een basisgroep 3 en een basisgroep 4. Beide leerjaren vragen meer specifieke aandacht. Er wordt in deze jaren een fundament gelegd voor het schoolse leren en ook de vaardigheden die horen bij het unitonderwijs zullen extra getraind worden. Het omgaan met uitgestelde aandacht, het praten met de pinkstem en het werken op het leerplein zijn daar voorbeelden van. De leerlingen zullen respectievelijk in de middag aansluiten bij unit 1/2.

 

 

* Uitgezonderd unit 3-4

4.1.5. Indeling units 2022/2023

Unit 1-2 Sportlaan 

basisgroep 1-2 a

basisgroep 1-2 b

 

Unit 3-4 Sportlaan 

basisgroep 3

basisgroep 4

 

Unit 5-6 Sportlaan 

basisgroep 5/6 a

basisgroep 5/6 b

 

Unit 7-8 Sportlaan

basisgroep 7/8 a

basisgroep 7/8 b

basisgroep 7/8 c

 

Unit 1-2-3 Poortwijk

basisgroep 1-2 

basisgroep 3

 

Unit 4-5 Poortwijk

basisgroep 4-5

5. Een rondje Sabina

De Sabina van Egmond heeft twee locaties, waar het onderwijs op eenzelfde wijze wordt aangeboden. Wel kan het zijn dat er verschillen zijn in de dagelijkse praktijk van de organisatie of in het gebruik van het gebouw.

Momenteel telt de school 350 leerlingen.

5.1. De inhoud van ons onderwijs

De kernvakken van het basisonderwijs zijn taal, (begrijpend) lezen en rekenen. Wij hanteren een hoge standaard en zorgen voor kwaliteit in ons taal- en rekenonderwijs door gebruik te maken van digiborden en chromebooks, door in te spelen op persoonlijke talenten en grenzen en door te werken met leerdoelen, waarbij we moderne lesmethodes als bronmateriaal gebruiken.  

We monitoren de vorderingen van elk kind nauwgezet in een zogenaamd leerlingvolgsysteem (zie 6.1). Daarnaast hebben we oog voor de totale ontwikkeling van het kind: lichamelijke ontwikkeling, creativiteit, moreel kompas, sociaal-emotionele vaardigheden en motoriek krijgen op geijke momenten in de week de volle aandacht en zorgen ervoor dat uw kind zich in alle aspecten van het leven ontplooit.

5.2. Unit 1-2 en unit 3-4

In unit 1-2 wordt de basis gelegd voor de schoolontwikkeling van de kinderen. De aandacht richt zich bij deze kinderen voornamelijk op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verwerven van kennis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende ontwikkelingsmaterialen en de methode van ‘Kleuteruniversiteit". De leerkrachten maken per kind een portfolio waar belangrijke werkjes in bewaard worden.

De schooldag begint en eindigt in de kring. Vanuit de kring vinden activiteiten plaats die passen bij de ontwikkeling van de individuele leerling. Zoals bijvoorbeeld:

- Het kind luistert naar een verhaal

- Het kind maakt muziek

- Het kind speelt met een klasgenootje

- Het kind maakt werkjes of speelt in één van de 'hoeken'.

- Het kind werkt met expressie materiaal

- Het kind is bezig met fonemisch bewustzijn (kleine groepjes)

 

In unit 3-4 houden de leerlingen zich steeds meer bezig met de zaak vakken. Er wordt gewerkt met werkboeken, maar ook met chromebooks om de kinderen voor te bereiden op het zelfstandig werken.

Rekenen (leerjaar 3 en 4): Methode >‘De Wereld in getallen 5’. Dit is een realistische rekenmethode waarbij de kinderen leren vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit herkenbare situaties maken ze kennis met de wiskundige begrippen en leren ze verschillende vaardigheden op rekengebied. De methode biedt ruimte voor individuele benadering. De leerlingen vanaf leerjaar 4 verwerken digitaal.

Lezen (leerjaar 3): Methode Veilig leren lezen.

Lezen (leerjaar 4): Methode ´Estafette´ en ´Nieuwsbegrip XL´.  De nadruk ligt in groep 4 op het begrijpend en technisch lezen. Ook bij het lezen werken we met verschillende ontwikkelingsniveaus.  De kinderen leren een boek-bespreking voor te bereiden en te presenteren.

Taal (groep 3 en 4): Methode ‘Taal op Maat’. Aan de hand van aansprekende thema’s passeren alle activiteiten die met taal te maken hebben de revue (zoals: luisteren, spreken, spellen, spreekwoorden, creatief schrijven).

Unit 1-2 en unit 3-4

Engels: Vanaf leerjaar 1 bieden we de wereldtaal  engels aan. Het oefenen van de vaardigheden om tot communicatie te komen met mensen die deze taal gebruiken en het gebruik als internationaal communicatiemiddel wordt op speelse wijze bij de jongste leerlingen aangeboden. We maken gebruik van de methode 'Take it easy'.

Schrijven: Op de Sabina van Egmond gebruiken we een schrijfmethode die de ontwikkelen van een goed en verzorgd handschrift stimuleert (methode Pennenstreken). Er wordt gebruik gemaakt van een goede vulpen - een stabilo viltschrijver.

Creatieve vakken: Tekenen, handvaardigheid en muziek vormen de creatieve vakken. Voor muziek gebruiken we de methode “Muziek moet je doen” die een veelzijdig muzikaal programma biedt met een doorlopende ontwikkelingslijn voor de leerjaren 1 t/m 8. Leerjaar 1 en 2 krijgen les van een vakdocent Muziek, Jaco van de Lugt.

Voor handvaardigheid en tekenen werken we niet strak volgens een methode. We maken daarbij gebruik van bronnenboeken, waarbij de aandacht uitgaat naar het gebruik van verschillende technieken en materialen. 

Lichamelijke oefening: In leerjaar 1 en 2 wordt het speellokaal regelmatig gebruikt. We doen spelletjes en gebruiken we de klim- en klautertoestellen. In het speellokaal kunnen we ook fijn bewegen op muziek. Vrij buitenspelen hoort er natuurlijk ook bij. Er zijn springtouwen, karren, fietsen, klein spelmateriaal, een zandbak, kortom alles om je buiten te vermaken.

Vanaf leerjaar 3 krijgen alle leerlingen 2 lesuren lichamelijke oefening per week van een vakleerkracht. Tijdens het schooljaar worden er diverse clinics aangeboden om de kinderen vertrouwd te maken met verschillende sporten.

Cultuur educatie: Binnen de algehele ontwikkeling van kinderen is ons doel een juiste balans te bewerkstelligen tussen alle vak- en vormingsgebieden. Hierin staat de kennis over onze cultuur en de maatschappij waar wij allemaal deel van uitmaken centraal.

Voor cultuureducatie ontwikkelen wij jaarlijks een aanbod van beeldende vorming, muziek, dans en drama tot literatuur, media en cultureel erfgoed. Onder dit laatste vallen musea, archieven, archeologie en monumenten.

 

 

 

 

5.3. Unit 5-6 en unit 7-8

In de units 5-8 komt de nadruk te liggen op de leervakken. Natuurlijk blijft er ook genoeg aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. 

Lezen: De nadruk ligt bij het begrijpend en technisch lezen. We gebruiken in de leerjaren 4 t/m 8 voor het technisch lezen de methode “Estafette”. Voor begrijpend lezen wordt de methode ‘Nieuwsbegrip XL’ gebruikt. Ook bij het lezen werken we met verschillende ontwikkelingsniveaus. Naast het leren lezen proberen we de kinderen ook plezier in het lezen te laten beleven. De jaarlijkse kinderboekenweek krijgt daarom op de Sabina van Egmond veel aandacht. Verder leren de kinderen een boek-bespreking voor te bereiden en te presenteren.

Schrijven: Op de Sabina van Egmond gebruiken we een schrijfmethode die de ontwikkelen van een goed en verzorgd handschrift stimuleert (methode Pennenstreken). Er wordt gebruik gemaakt van een goede vulpen - een stabilo viltschrijver. In de hoogste leerjaren leren we de kinderen met gebruik van de methode een eigen handschrift te ontwikkelen.

Rekenen: We gebruiken de vernieuwde methode ‘De Wereld in getallen 5’. Dit is een realistische rekenmethode waarbij de kinderen leren vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit herkenbare situaties maken ze kennis met de wiskundige begrippen en leren ze verschillende vaardigheden op rekengebied. De methode biedt ruimte voor individuele benadering.

Taal: We werken met de methode ‘Taal op Maat’. Aan de hand van aansprekende thema’s passeren alle activiteiten die met taal te maken hebben de revue (zoals: luisteren, spreken, spellen, spreekwoorden, creatief schrijven).

Wereldorientatie: We werken met de methode Faqta. Faqta is een methode voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. De methode sluit aan bij de beleveningswereld van de kinderen en is interactief. 

Verkeer: Onze school vindt verkeerseducatie belangrijk omdat zelfstandig verantwoord verkeersgebruik essentieel is voor de veiligheid van onze leerlingen. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen, zoals die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd. Onze school heeft zich verbonden aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF en werkt samen met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV), de gemeente Oud-Beijerland en de ouders. Daarnaast nemen leerlingen deel aan het theoretisch verkeersexamen en het praktijkexamen.

Engels: We werken met de methode 'Take it easy'. In de hogere groepen komen naast de spreekvaardigheden ook de schrijf-, leesvaardigheden en grammatica aan de orde. We gebruiken een digitale methode waarin de native speakers zorgen voor een juiste overdracht van uitspraak, woord- en zinsbouw.

Creatieve vakken: Tekenen, handvaardigheid en muziek vormen de creatieve vakken. Voor muziek gebruiken we de methode “Muziek moet je doen” die een veelzijdig muzikaal programma biedt met een doorlopende ontwikkelingslijn voor de groepen 1 t/m 8. 

Voor handvaardigheid en tekenen werken we niet strak volgens een methode. We maken daarbij gebruik van bronnenboeken, waarbij de aandacht uitgaat naar het gebruik van verschillende technieken en materialen. Creatieve lessen worden in de units in carrouselvorm aangeboden aan de kinderen. 

Lichamelijke oefening: Vanaf leerjaar 3 krijgen alle leerlingen 2 lesuren lichamelijke oefening per week van een vakleerkracht. Tijdens het schooljaar worden er ook diverse clinics aangeboden om de kinderen vertrouwd te maken met verschillende sporten.

Cultuur educatie: Binnen de algehele ontwikkeling van kinderen is ons doel een juiste balans te bewerkstelligen tussen alle vak- en vormingsgebieden. Hierin staat de kennis over onze cultuur en de maatschappij waar wij allemaal deel van uitmaken centraal.

Voor cultuureducatie ontwikkelen wij jaarlijks een aanbod van beeldende vorming, muziek, dans en drama tot literatuur, media en cultureel erfgoed. Onder dit laatste vallen musea, archieven, archeologie en monumenten.

 

 

5.4. ICT

Het gebruik van ICT is bij ons op school gemeengoed. Chromebooks worden gebruikt om te verwerken, oefenen en om sommige toetsen digitaal af te nemen. De kinderen gebruiken chromebooks enerzijds als middel ter ondersteuning bij hun werkzaamheden als lezen, taal en rekenen; anderzijds als middel om informatie te verwerven bij wereldoriëntatie.

Het doel van dit medium is kinderen vertrouwd te maken met de moderne technologie als middel om kennis te vergaren en te communiceren. Voor een veilig gebruik van internet is een internetprotocol opgesteld. De school beschikt over een eigen website, waar alle (actuele) informatie over de school te vinden is en waar elke groep een eigen pagina heeft. Tevens vindt u er foto’s van allerlei activiteiten. Bezoek ook eens onze facebookpagina!

De leerlingen van leerjaar 1 t/m maken met regelmaat gebruikt van chromenbooks. De kinderen werken het grooste deel op papier. Vanaf leerjaar 5 hebben alle leerlingen een eigen chrombook. Het grootste deel van hun werk verwerken zij digitaal. 

5.5. Digiborden

Alle groepen zijn uitgerust met digitale schoolborden of touchscreens. Niet alleen de software van de methodes wordt erop gebruikt, maar ook extra materiaal is hierdoor binnen no time beschikbaar. Tevens ondersteunt het de leerkracht met bv filmpjes bij onderwerpen die voorkomen in de dagelijkse praktijk. Ook bij de muzieklessen is het een waardevolle aanvulling. De kinderen gebruiken het digibord bij hun presentaties en boekbesprekingen. Kortom, het digibord is niet meer weg te denken uit ons moderne onderwijs.

5.6. De sociaal emotionele vorming

We vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en zich thuis voelen in de groep. Dit zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren. We besteden daarom dagelijks tijd aan de sociaal emotionele vorming van de kinderen. We willen de kinderen motiveren voor goed gedrag en we vinden het belangrijk dat de kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. We willen onze kinderen voorbereiden op deelname aan de maatschappij.

Door het gebruik van de methode “Klassenkracht” ondersteunen we de sociaal-emotionele vorming van de kinderen en wordt de sociale veiligheid op school versterkt. Groepsproblemen zoals pesten willen we op deze manier voorkomen.

Op onze school geldt voor iedereen: Een fijne schooltijd begint bij jezelf! Om dit op school zichtbaar te maken, hebben we de drie gouden regels opgesteld:

 • We zijn rustig in de school
 • We zijn aardig voor elkaar
 • We zijn netjes op alle spullen

Er zijn soms kinderen die toch nog een andere benadering nodig hebben. Per situatie wordt gekeken wat nodig is voor het kind. Belangrijk daarbij is, dat het voor iedereen helder is dat het gaat om een speciale benadering geldig voor dat ene kind. Kinderen waar we ons zorgen om maken voor wat betreft hun sociaal emotionele ontwikkeling krijgen extra aandacht. Indien nodig raden we sociale vaardigheidstrainingen aan, waarbij de school u naar de juiste instanties kan doorverwijzen.

6. De ontwikkeling van uw kind

ONZE AANDACHT VOOR ONTWIKKELING

Hoe doet mijn kind het op school? Voelt het zich er prettig? Is het betrokken bij de activiteiten en zijn de resultaten naar verwachting? Vragen die u zich als ouder zult stellen. De leerkrachten van de Sabina houden de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig bij en proberen het onderwijsaanbod af te stemmen op de mogelijkheden van uw kind. We doen dat op verschillende manieren.

6.1. Het leerlingvolgsysteem

Met ons leerlingvolgsysteem kunnen we de ontwikkeling van uw kind volgen. We volgen van uw kind zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling. Sinds schooljaar 2019/20 hebben wij ervoor gekozen om twee keer per jaar een beschrijvend stukje over uw kind vast te leggen. Hierbij observeren de leerkrachten het welbevinden, de betrokkenheid, de werkhouding en het gedrag in de groep van uw kind. Voorheen gebruikten we gestandaardisserde vragenlijsten om de ontwikkeling van uw kind te volgen. De leerkrachten van de Sabina van Egmond voelden bij dit soort vragenlijsten te weinig ruimte voor eigen inbreng.

Naast de sociaal-emotionele ontwikkeling volgen wij de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Bij de kleuters doen we dit d.m.v. observatielijsten, waarop de leerkracht bijhoudt welke vaardigheden uw kind al beheerst en welke nog niet.                                                                                                  Tevens nemen we aan het einde van groep 1 en op de helft van groep 2 de CITO-toetsen taal en rekenen voor kleuters af. Hiermee wordt gekeken welke vaardigheden uw kind volgens deze toets beheerst. Ook toetsen we hiermee, op een objectieve manier, of we alle leerstof voldoende hebben aangeboden.

Vanaf groep 3 maken we gebruik van methode gebonden toetsen. Hiermee controleren we of de kinderen beheersen wat er in de voorgaande periode in de klas is behandeld. Naast de methodetoetsen nemen we in deze groepen ook twee keer per jaar de CITO-toetsen af. Deze toetsen gebruiken we om te signaleren of uw kind meer of minder instructie nodig heeft, welke leerstof aansluit bij uw kind en op welk niveau uw kind voor een bepaald vakgebied functioneert.

We gebruiken de resultaten ook  van deze om te analyseren of we bepaalde leerstof op groeps- of schoolniveau voldoende hebben aangeboden. Al deze gegevens worden opgeslagen ons administratiesysteem. Dit systeem maakt het ons mogelijk de ontwikkeling van een kind, de groep en de school door de jaren heen te volgen.

6.2. Onderwijs op maat

Kinderen ontwikkelen zich van nature en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren wij de kinderen en dagen ze daartoe uit. Ieder kind volgt daarin zijn/haar eigen ontwikkeling. Om ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op het niveau van het kind, geven we in iedere groep op de Sabina les op 3 niveaus.

Wanneer de leerkracht instructie geeft, stemt hij/zij deze instructie af op het gemiddelde niveau van de groep (wij noemen dit aanpak 2). Voor sommige kinderen is deze instructie veel te uitgebreid of te makkelijk. Deze kinderen mogen aan het begin van de les (al dan niet na een korte instructie) al zelfstandig aan het werk. Als zij klaar zijn, is er extra materiaal (verdiepend of uitdagend) waarmee zij verder aan de slag kunnen. Deze kinderen zitten in aanpak 3.

Wanneer de leerkracht klaar is met het geven van de (basis-)instructie, gaan de meeste kinderen zelfstandig aan het werk. Sommige kinderen hebben meer uitleg en begeleiding nodig om zich de leerstof eigen te maken. De leerkracht neemt deze kinderen apart en helpt hen extra bij het maken van het werk. Deze hulp kan bestaan uit het geven van extra uitleg, herhaling, stap-voor-stap-plannen en extra oefenstof. Deze kinderen noemen wij ‘aanpak 1’.  

Wanneer een kind binnen deze 3 niveaus onvoldoende tot zijn recht kan komen, of wanneer er andere zorgen zijn omtrent een leerling, kunnen de leerkrachten en ouders een beroep doen op één van onze twee Intern Begeleiders. Zij zijn speciaal opgeleid om leerkrachten te adviseren en ondersteunen als er zorgen zijn omtrent een kind.

Soms zijn er echter ook problemen die hardnekkiger van aard zijn en die niet door de deskundigen op onze school verholpen kunnen worden. Hoe het traject rond deze extra zorg verloopt staat verderop beschreven onder “passend onderwijs”.

6.3. Plusklas

Wanneer een leerling in de reguliere groep onvoldoende uitdaging heeft aan het verdiepende en uitdagende programma van “aanpak 3”, kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing in onze plusklas.

De plusklas wordt gevormd door een groep leerlingen uit verschillende groepen. Er is een plusklas voor groep (4)-5-6 en een voor groep (6)-7-8. Deze leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Meer- en hoogbegaafde kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Plusklas

wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Tijdens deze uren doen de leerlingen activiteiten waar in de eigen klas

geen gelegenheid voor is. Ook krijgen zij naar behoefte werk mee om in de eigen groep verder aan te werken.

6.4. Een leerjaar opnieuw

Af en toe komen we tot de conclusie, dat alle extra inzet en begeleiding onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan met de ouders het besluit om een leerjaar over te doen. Dit gebeurt als een kind op veel punten, vaak ook op sociaal-emotioneel gebied achterblijft bij de meeste klasgenootjes. De begeleiding van de leerkracht in aanpak 1 is voor deze leerling onvoldoende. Doel van het zittenblijven is dat het kind het volgende schooljaar met aanpak 1 of 2 zich de leerstof kan eigen maken en vervolgens de basisschool op de reguliere manier kan afronden.

Voor het versnellen geldt in principe hetzelfde. Als een leerkracht het onderwijs met aanpak 3 niet meer kan afstemmen op de behoeften van de leerling en ook de plusklas in deze behoefte niet kan voorzien, kan met ouders het besluit worden genomen om een leerling een groep te laten versnellen. Doel van het versnellen is, dat het kind het volgende schooljaar met aanpak 2 of 3 voldoende uitdaging heeft en zich verder kan ontwikkelen. Bij het versnellen wordt altijd gekeken of het voor deze leerling ook op sociaal-emotioneel gebied wenselijk is.

6.5. Extra zorg op school

Op de Sabina zijn twee intern begeleiders werkzaam. Zij coördineren de zorgbreedte, geven adviezen aan leerkrachten, ondersteunen hen bij het maken van hulpplannen, voeren gesprekken met ouders en instanties. Tijdens de toetsperiodes analyseren zij de gegevens en houden alle leerlingdossiers bij. Zij zijn betrokken bij de totale onderwijsontwikkeling van de kinderen.

Naast deze intern begeleiders hebben we een aantal gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van taal, rekenen, gedrag en hoogbegaafdheid en een onderwijsassistent voor het geven van extra hulp buiten de klas.

Via de gemeente worden de kinderen van groep 2 tijdens het schooljaar gescreend. Als hier reden voor is, wordt u doorverwezen naar een praktijkhoudende logopediste.

6.6. De groepsgrootte in de praktijk

We beginnen de schooldag in de basisgroep, de vaste groep van ongeveer 20 à 30 kinderen. Daarna gaan de kinderen aan het werk. Dit kan in de eigen basisgroep, in een andere groep of op een zelfstandige werkplek zijn. Pauze en lunch worden in de basisgroep doorgebracht. Ieder jaar wordt er zorgvuldig naar de samenstelling van de basisgroepen gekeken.

Het kan zijn dat u door veranderende omstandigheden in de loop van de basisschool, gevraagd wordt om het jaar daarop over te stappen naar de andere locatie. Een eventuele overstap gebeurt altijd in goed overleg met u en uw kind.

 

6.7. Sociale veiligheid op school

Binnen Christelijke Scholengroep De Waard is een sociaal veiligheidsplan opgesteld. Het doel ervan is om de sociale en fysieke veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders / verzorgers te waarborgen. Het plan bestaat uit 2 delen:

Het eerste deel gaat over de sociaal-emotionele veiligheid van alle bij de school betrokkenen, d.w.z. leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierbij moet gedacht worden aan alle maatregelen die genomen zijn om het welbevinden van betrokkenen te bevorderen, zoals gedragsregels, afspraken tegen pesten, strafmaatregelen tegen overtreders, het instellen van een vertrouwenspersoon en dergelijke.

Het tweede deel gaat over de fysieke veiligheid van de betrokkenen. Hierbij moet worden gedacht aan veiligheidsmaatregelen, ontruimingsplannen, maatregelen die genomen zijn als gevolg van ARBO wetgeving, onderhoud, incidentregistratie en dergelijke. Het plan is op school of op het kantoor van De Waard voor iedereen in te zien.

6.8. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

6.8.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

6.8.2. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:

 1. De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes.
 4. Gedrag. Uw kind verstoort de les of is sterk terug getrokken of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?  We onderscheiden de volgende stappen:

-Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever. 

-Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.

- Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande  stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag.

-Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft  zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben  niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteunings commissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u. Daaruit komt een van de volgende adviezen:1. een pre ambulant medewerker gaat de school ondersteunen.2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.4. plaatsing van uw kind op een speciale school.Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV:

M.L. Strootman
Maseratilaan 14
3261 NA Oud-Beijerland  
Tel.: 0186 - 62 14 61
E-mail:r.strootman@csgdewaard.nl

M.P. den Hartog
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
Tel: 078 - 629 59 94
E-mail: denhartog@acishw.nl 

6.9. De Kangoeroeklas

Ook het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken.

In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.Ook het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/ dochter. In september 2015 verschijnt er een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken. Zoals u op blz. 10 heeft kunnen lezen, verzorgen wij dit stukje onderwijs bij ons op school in de plusklas.

7. De resultaten van ons onderwijs

DE SABINA LANGS DE MEETLAT
In de samenleving is steeds meer aandacht voor de opbrengst van ons onderwijs. Schoolresultaten vloeien niet alleen voort uit het leren en de gevolgde werkwijze, maar worden mede bepaald door de mogelijkheden van elk kind en in hoeverre hij / zij zich daar prettig bij voelt. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen goed voorbereid en met een goed advies aan het voortgezet onderwijs (VO) beginnen. Door middel van een zorgvuldige procedure wordt het advies, in overleg met ouders, bepaald. Sinds 2015 is hiervoor een instrument in gebruik, de zg. Plaatsingswijzer, die samen met informatie over werkhouding, motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling zorgt voor een bij het kind passend advies. De Sabina wil geen “leerfabriek” zijn waarin slechts kennis en vaardigheden worden overgedragen. Begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen vinden wij even belangrijk.

7.1. Vorderingen

Bij de lesmethoden die wij hanteren, horen toetsen die de vorderingen meten. Voorbeelden hiervan zijn rekentoetsen, dictees en leestoetsen. Voorts worden twee keer per jaar methode onafhankelijke toetsen afgenomen. In groep 7 wordt de cito-entreetoets gemaakt.
Deze toets attendeert de leerkracht en leerlingen op onderwerpen die nog extra aandacht nodig hebben. Ook geeft het een indicatie voor een mogelijke keuze voor het vervolgonderwijs. Tenslotte wordt aan het eind van groep 8 de cito-eindtoets afgenomen.

7.2. Naar het voortgezet onderwijs

Advisering Voortgezet onderwijs en de Plaatsingswijzer.


Sinds cursusjaar 2014-2015 is de CITO Eindtoets niet meer leidinggevend voor het advies voor Voortgezet Onderwijs. De afname van de Eindcito vindt nu plaats na de advisering en aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Hierbij is de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar is in het leerlingvolgsysteem van de school.

Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. De resultaten van de Cito-M(idden) toetsen in de groepen 6, 7 en 8 tellen mee. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij de 4 hoofdvakken: begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spelling. De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. De Plaatsingswijzer wil meer recht doen aan de ontwikkeling van kinderen. Het advies is niet meer gebaseerd op een foto van een paar dagen (de CITO Eindtoets) maar op een film van 3 jaar (het Leerlingvolgsysteem).

De doorslaggevende betekenis van de Eindtoets is verleden tijd. Bij het opstellen van het advies is daarnaast meer informatie betrokken, bijvoorbeeld over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle beschikbare informatie gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind leidt zo tot het uiteindelijke advies. Bij het geven van het advies worden 4 profielen onderscheiden: 
1. Basisprofiel: Er is geen enkele twijfel. Uw kind past precies in dit profiel. Bijvoorbeeld: Uw kind gaat naar de Havo.
2. Plusprofiel: Er is meer potentie. Bijvoorbeeld: We adviseren Havo maar VWO is op termijn wellicht mogelijk. Dit wordt met het VO besproken tijdens de overdracht.
3. Bespreekprofiel: Het is niet nog niet duidelijk. Bijvoorbeeld: er zijn omstandigheden waardoor het kind niet goed laat zien wat hij/zij aankan. We bespreken het kind met het VO.
4. Ondersteuningsprofiel: het advies is duidelijk maar er is bepaalde ondersteuning nodig voor uw kind. Bijvoorbeeld: dyslexie kan van invloed zijn op de totale prestaties.
De Plaatsingswijzer wil garant staan voor een goed onderbouwd advies en daarmee een adequate plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Onderzoek heeft uitgewezen
dat er hierdoor minder doublures plaatsvinden, minder afstroom is en uw kind dus betere kansen tot slagen heeft.

 

 

 

7.3. Scores Eindtoets van de afgelopen 5 jaar

 

     

7.3. Scores Eindtoets van de afgelopen 5 jaar 

CITO Eindtoets (schaal 500-550)
correctiefactor leerlinggewicht 6%

Inspectienorm

2015

536,1

534,9

2016

533,6

534,6

 

IEP Eindtoets (schaal 50-100)

correctiefactor leerlinggewicht 6%

 

2017

79.2

79.1

2018

 84,6

79,4

2019

86,7

79,4

2020

 Eindtoets niet doorgegaan door Covid-19

 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2020

Totaal      
42 lln 5 x basis 12 %  
  9 x kb 21,5 %  
  1 x gl 2 %  
  9 x mavo 21,5 %  
  13 x havo 31 % 2x TTO
  5 x vwo 12 % 5x TTO
 

8. Kwaliteitszorg

DE WET EN DE SABINA VAN EGMOND
De Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) vraagt van elke school het opstellen en uitvoeren van eigen beleid met betrekking tot een systeem van kwaliteitszorg. Dit systeem moet stelselmatig meten welke prestaties de school levert en deze prestaties ook evalueren tegen de achtergrond van gestelde kwaliteitsnormen. In de WOT krijgt de aansluiting van het inspectietoezicht bij de zelfevaluatie van de school veel aandacht.

8.1. Interne kwaliteitszorg

In het schoolplan van de Sabina van Egmondschool is vastgelegd welke kwaliteit we nastreven, op welke wijze wordt bewaakt dat de gewenste kwaliteit wordt gerealiseerd en welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit noodzakelijk zijn.

Tevens maken we gebruik van het systeem: Werken met Kwaliteitskaarten - Primair Onderwijs. Met dit systeem kunnen we stelselmatig meten welke prestaties er geleverd zijn en deze ook evalueren tegen de achtergrond van de zelf vastgestelde kwaliteitsnormen.

Een tweede systeem is de ouderenquête. Middels deze enquête wordt de mening van ouders over het onderwijs, de organisatie en de schoolcultuur gevraagd. Het spreekt vanzelf dat de uitkomst van deze enquête wordt meegenomen bij de bepaling van de schoolontwikkeling.

8.2. Externe kwaliteitsbeoordeling

Omdat bij zelfbeoordeling sprake kan zijn van een subjectieve invloed mag een externe kwaliteitsbeoordeling niet ontbreken. De overheid zet daarom het onafhankelijke inspectietoezicht in, om na te gaan of scholen inderdaad in voldoende mate de ‘goede dingen doen’. Afhankelijk van de bevindingen van de inspectie wordt een PKO (periodiek kwaliteitsonderzoek) verricht. Dit gebeurt eens in de vier jaar of kan eens per jaar plaatsvinden een JO (jaarlijks onderzoek). In juni 2014 heeft het laatste vierjaarlijkse inspectie-onderzoek plaatsgevonden. De inspecteur heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van de Sabina goed tot zeer goed is. U kunt het verslag terugvinden op de site van de
inspectie van het onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl

9. De handen ineen

DE OUDERS EN DE SABINA VAN EGMOND
Als team van de Sabina hechten wij grote waarde aan het contact met u: de ouders en/of verzorgers. Een goede relatie tussen thuis en school is belangrijk voor de optimale ontwikkeling van uw zoon of dochter. We proberen u daarom zo goed mogelijk te informeren over het wel en wee van uw kind op onze school. Daarnaast houden wij u op de hoogte van de gebeurtenissen en activiteiten binnen en buiten de school.

9.1. Informatieavond, nieuwsbrief en website

Aan het begin van het schooljaar is er in alle groepen een algemene kennismakingsavond. Op deze avond krijgt u van de leerkracht o.a. uitleg over de leerstof die dat jaar aan de orde komt. Tevens kunt u de materialen en methodes inzien. Eens per maand ontvangt u een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes. Deze wordt digitaal verzonden. Op verzoek ontvangt u een papieren versie.

Inmiddels is ook onze website een drukbezochte informatiebron. Er is een algemeen gedeelte en elke groep heeft een eigen pagina. Hierop staan vaak foto’s van evenementen en activiteiten. Kijk hiervoor ook eens op onze facebookpagina.

9.2. Oudergesprekken en rapportage

Gesprekkencyclus

Graag blijven we met u als ouders in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. De volgende gesprekkencycles volgen wij in schooljaar 2020/21

- Startgesprekken in september met alleen de kinderen. De leerkrachten bespreken met uw kind zaken zoals: waar denk je dat je goed in bent? Wat vind je moeilijk?Hoe kunnen wij jou daarbij helpen? enzovoorts. 

- Informatieavond september Ouders worden uitgenodigd om informatie te krijgen over het komende schooljaar.

- Spreekavond november facultatief. Alle ouders van de kinderen van groep 8 hebben een gesprek met de leerkracht over de schoolkeuze. Ook de ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben worden uitgenodigd door de leerkracht.  

- Spreekavond in maart. Alle ouders en/of opvoeders worden uitgenodigd. Het rapport, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind zal onderwerp van gesprek zijn.

- Kindgesprek april tussen leerkracht en leerkracht ( met uitzondering van de kleuters)

- Spreekavond juni facultatief. De ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben worden uitgenodigd voor een gesprek.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er voor ouders en leerkrachten. De raad komt op voor de belangen van alle kinderen, ouders en leerkrachten van de Sabina van Egmond. De MR geeft adviezen aan de directie inzake het beleid op school, toetst de gang van zaken op school aan het eerder bepaalde beleid en heeft instemmingsbevoegdheid bij onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school of van het schoolbestuur. De MR op onze school bestaat uit leerkrachten en ouders, die allemaal gekozen zijn.

Om ervoor te zorgen dat alle scholen binnen de CSG De waard op hoofdlijnen eenzelfde beleid hanteren, bestaat er ook een bovenschoolse gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR).

9.4. Activiteitencommissie

Op de Sabina is een groep ouders die zeer actief meehelpt bij het organiseren van schoolactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn: de organisatie van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paasviering, de playbackshow en het zomerfeest. Elk jaar treedt een deel van de AC af en komen er nieuwe leden bij. De ouders van de AC zijn actief voor alle kinderen van de Sabina en op beide locaties inzetbaar.

9.5. Klassenouder

Iedere klas heeft een zogenaamde klassenmoeder of -vader. Deze ouder assisteert de leerkracht en/of activiteitencommissie wanneer er hulp voor die groep nodig is. Bijvoorbeeld met feesten of buitenschoolse activiteiten. Deze ouder zorgt er ook voor dat er voor de groep voldoende hulp is door andere ouders om hulp te vragen. Het klassenouderschap wisselt per jaar.

9.6. Ouderbijdrage

Veel van onze uitgaven worden niet gesubsidieerd. Daarom vraagt de Sabina een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken van bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering, sporttoernooien, excursies en speldagen. De ouderraad beheert deze ouderbijdrage. Het wordt jaarlijks vastgesteld en na akkoord van de Medezeggenschapsraad geïnd.

Dit jaar is het bedrag €28,50 per kind. Per gezin wordt voor maximaal drie kinderen per jaar de ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is niet verplicht maar wel zeer gewenst. U begrijpt dat wij deze bijdrage van harte bij u aanbevelen.

9.7. Sponsoring

Om diverse activiteiten te kunnen bekostigen, maken we soms gebruik van sponsoring. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van advertenties of het sponsoren van feesten, uitstapjes, school T-shirts maar ook het ondersteunen door bedrijven voor de aanschaf van bijv. computerapparatuur. Wij willen op een verantwoorde en zorgvuldige manier omgaan met sponsoring. Als uitgangspunt nemen we de afspraken zoals die landelijk zijn gemaakt met de diverse organisaties. Deze afspraken zijn neergelegd in een zogenaamd
convenant. De afspraken luiden als volgt:

 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school.
 • Er mag geen schade worden berokkend aan de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de leerlingen.
 • Sponsoring mag niet de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijs aantasten.
 • Sponsoring mag niet de inhoud en de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden.
  (Een exemplaar van het convenant over sponsoring is op school ter inzage aanwezig.)

9.8. Buitenschoolse opvang door Villa Sabina - locatie Sportlaan

Voor het combineren van werk en kinderen is er op de Sabina verantwoorde opvang door stichting KIVIDO. U kunt dan met een gerust gevoel naar uw werk gaan. In de uren buiten schooltijd, in vakanties en op andere vrije dagen (bijvoorbeeld studiedagen) bieden wij uw kind een tweede thuis op deze BSO-locatie.

Hier vangen wij hem/ haar op in een groep van ongeveer twintig kinderen die door twee beroepskrachten wordt gerund. De nadruk ligt op het (individuele) vrijetijdskarakter. Uw kind heeft tenslotte de leeftijd om zelf te kiezen.
Buiten spelen behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Wij bieden de kinderen een afwisselend activiteitenprogramma aan en u kunt met een goed gevoel naar uw werk.

U kunt uw kind vanaf 07.00 ‘s morgens brengen, onze leidsters zullen ervoor zorgen dat de kinderen veilig en op tijd in de groep zijn. Aan het einde van de schooldag wordt uw kind weer opgehaald door onze leidsters. Lekker uitblazen na een intensieve lesdag. Limonade met fruit erbij, en even verhaal doen, stoom afblazen of zich juist even terugtrekken. Dat kan in villa Sabina. Wij zijn tot 18.00 uur geopend. Voor meer informatie belt u met KIVIDO op nummer: 0186 - 62 03 42

9.9. Buitenschoolse opvang door SDK Klimboom - locatie Poortwijk

SDK kinderopvang verzorgt al ruim 25 jaar professionele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
De BSO is een gezellige plek om buiten schooltijd, in vakanties en op studiedagen lekker te ontspannen en te spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Samen met uw kind wordt er invulling gegeven aan een leuke maar ook leerzame vrije tijd met een afwisselend activiteitenprogramma die de pedagogisch medewerkers organiseren.

Er wordt aan het begin van de middag fruit gegeten en aan het eind van de middag een groentesnack aangeboden. Alle kinderen krijgen de ruimte om over hun belevenissen te vertellen. Op de Klimboom zullen de kinderen zich niet snel vervelen, er is altijd wel iets wat de kinderen leuk vinden. Kinderen kunnen worden opgevangen van ‘s ochtends 7.00 uur tot ‘s avonds 18.00 uur.

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers gehaald en gebracht. De kinderen aan de Sportlaan worden met de Stint (elektronische bolderkar) gebracht en gehaald. Indien u vragen heeft of vrijblijvend een kijkje wilt komen nemen, kunt u contact opnemen met SDK kinderopvang centraal bureau: 078-6226199 en SDK Klimboom:
0186-745410

9.10. Peutergroep Villa Bien

Op de locatie Sportlaan is er op de dinsdag en donderdag een peuterspeelgroep van 8.45 uur tot 12.15 uur (schooltijden). De peuters spelen en leren (ook) samen met de kleuters van de school. De begeleidsters en kleuterjuffen hebben structureel overleg. Villa Bien maakt deel uit van een samenwerking tussen CSG De Waard en Kivido. Voor meer informatie kunt u kijken op kivido.nl (info@kivido) of www.dekinderwaard.nl

10. De leerplicht in vogelvlucht

DE RECHTEN EN PLICHTEN IN EEN NOTENDOP

TOELATING:
De Sabina is een school, die openstaat voor alle leerlingen en hun ouders. De Sabina is wel een school, die werkt vanuit een duidelijke, christelijke identiteit. Deze identiteit komt tot uiting in de waarden en normen van onze school. Het kleurt de manier waarop we met elkaar omgaan. Wij vinden het dan ook belangrijk dat ouders en leerlingen op school deze uitgangspunten respecteren. Bij de toelating zal dit nadrukkelijk kenbaar gemaakt worden.

Tevens zal in het toelatingsgesprek gevraagd worden naar de ontwikkeling van het kind tot dat moment.De gegevens worden ingevuld op het inschrijfformulier en door de ouders/ verzorgers ondertekend. Indien onjuiste informatie is gegeven, kan de toelating teniet worden gedaan.

10.1. Vier en vijf jaar

Nieuwe leerlingen mogen voordat ze vier jaar zijn gedurende vijf dagdelen komen kennismaken. Als uw kind vier jaar is, mag het naar school. Op de Sabina beginnen de kinderen de dag na hun vierde verjaardag. De kinderen van vier jaar zijn nu nog niet leerplichtig. Pas vanaf hun vijfde verjaardag gaat de leerplichtwet gelden. Wij gaan er wel vanuit dat de vierjarige kinderen de school dagelijks bezoeken, maar ziekte, vermoeidheid e.d. zijn redenen om uw kind thuis te houden.

10.2. Ziek

Als uw zoon of dochter ziek is en niet naar school kan, verwachten we dat u ons dat voor schooltijd meldt, bij de juiste locatie. Dit om ongerustheid te voorkomen.

Locatie Sportlaan: 0186 - 614018

Locatie Poortwijk:  0186 - 621011

Door de school wordt dagelijks een overzicht gemaakt van alle afwezige leerlingen. Aan het einde van elk schooljaar wordt dit overzicht verstuurd naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

10.3. Verlof

Alleen in bijzondere gevallen of onder gewichtige omstandigheden kunnen de kinderen buiten de vakantieregeling om vrij krijgen. Bijvoorbeeld als u door de specifieke aard van uw beroep genoodzaakt bent buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Wij mogen pas vrij geven wanneer we in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van uw werkgever. Indien het verlof langer dan 10 schooldagen duurt of wanneer er twijfel is bij de reden van het verzoek, wordt de leerplichtambtenaar om advies ofwel toestemming gevraagd. Het is niet toegestaan dat de leerlingen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar verzuimen door vakantie. De exacte richtlijnen kunt u op school krijgen.

Met klem wijzen we erop dat de volgende redenen niet vallen onder gewichtige omstandigheden:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • Door anderen betaalde vakantie
 • Uitnodiging van familie of vrienden voor een vakantie
 • Eerder vertrek of latere thuiskomst i.v.m. verkeersdrukte
 • Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 • Verjaardag van een familielid
 • Een nationale feest- of gedenkdag in een ander land

Ouders, die een afwijzing hebben gekregen voor een verlofaanvraag kunnen hiertegen in beroep gaan. Hiervoor is een formulier op school aanwezig. Natuurlijk zijn er omstandigheden zoals een bruiloft of begrafenis waardoor uw kind niet naar school kan. Wij horen dat graag van te voren. Voor alle soorten van verlofaanvragen zijn op school standaard formulieren aanwezig.

10.4. Verwijdering en schorsing van leerlingen

Op school kunnen er situaties ontstaan, waarin het gedrag van een leerling lichamelijk dan wel geestelijk gevaar oplevert voor hemzelf en/of voor de andere leerlingen op school. Het bestuur van onze Stichting kan, in overleg met de schooldirectie, in dergelijke uiterste gevallen overgaan tot schorsing dan wel verwijdering van de school.

Bij schorsing wordt de leerling voorlopig, maar wel met onmiddellijke ingang van school gestuurd.

Bij verwijdering gaat het om een definitieve maatregel, de leerling kan en mag niet meer terugkeren op school. Het besluit tot definitieve verwijdering mag pas ingaan na een periode van acht weken. Binnen dit tijdsbestek zal er in overleg met alle betrokkenen gezocht worden naar een andere, vaak meer passende school voor de leerling.

Vanzelfsprekend hopen wij en werken wij er aan dat deze vaak pijnlijke maatregelen binnen onze school niet hoeven voor te komen.

11. Praktische en algemene zaken

.

11.1. Aanmelden nieuwe leerlingen

U kunt een nieuwe leerling aanmelden door een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek zal de directeur u vragen beantwoorden en uw rondleiding door de school.


Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het vijf ochtenden op school komen wennen.
Ongeveer drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt nemen we contact met u op voor een intakegesprek. U kunt dan over de specifieke kenmerken van uw kind praten en de wenochtenden afspreken. 
Kinderen die van een andere basisschool komen, krijgen van de school waar de leerling vandaan komt een onderwijskundig rapport. Op grond van dat rapport en het oriënterend gesprek wordt bekeken of een leerling toegelaten kan worden. Er wordt in alle gevallen met de directeur van de vorige school contact opgenomen voordat een leerling wordt ingeschreven. De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen.

Hierbij wordt gekeken naar:

 • De groepsgrootte
 • De groepssamenstelling
 • De omvang van de extra ondersteuning die al wordt verleend binnen de groep

Oudere kinderen die geplaatst worden, kunnen in overleg een dag of een dagdeel komen meedraaien.

11.2. Culturele activiteiten

De vergoeding voor cultuureducatie wordt volledig gebruikt om de leerlingen een gevarieerd programma aan te bieden. Tijdens de gehele schoolperiode komen alle facetten van cultuureducatie aan de orde. Muziek, drama, literatuur, film, beeldende kunst worden aangeboden door gerenommeerde instituten, zoals de muziekschool, het kunstgebouw en het centrum voor beeldende kunst. Via de nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

11.3. Fotograaf

Ieder jaar komt de schoolfotograaf om portret- en groepsfoto’s te maken. Alle kinderen worden gefotografeerd. Ook is het mogelijk om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. Ouders zijn niet verplicht de foto’s af te nemen. U wordt hier tijdig over geïnformeerd. De activiteiten commissie verzorgt de organisatie en financiële afwikkeling.

11.4. Gymnastiek benodigdheden

Voor alle kinderen is het erg belangrijk, dat ze een paar gymschoenen (liefst met geribbelde witte zolen) hebben. Dit in verband met voetwratten en veiligheid.

De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen les in de speelzaal op school.

Vanaf groep 3 wordt lesgegeven in een gymnastiekzaal buiten de school. Zij gaan daar onder begeleiding van hun leerkracht naar toe. Zorg dat uw kinderen hun gymkleding en gymschoenen bij zich hebben op de dagen dat zij gymnastiek hebben.

 

 

11.5. Hoofdluis

De Sabina van Egmond heeft er voor gekozen te stoppen met luizencapes. Het RIVM heeft door onderzoek aangetoond dat luizen zich alleen verspreiden door van het ene hoofd naar het andere hoofd te lopen. Er zijn geen aanwijzingen voor verspreiding via beddengoed of jassen. 

Tevens zorgen de (gelijkuitziende) capes voor onrust bij  de kapstokken bij units 5-6 en 7-8, omdat de kinderen moeten zoeken naar hun eigen cape. Unit 1-2 en 3-4 overweegt de capes nog wel te houden, omdat het de kleuters helpt hun spullen te ordenen. 

 

 

 

11.6. Huiswerk

Huiswerk wordt maar zelden leuk gevonden, maar is onvermijdelijk met school verbonden. In de lagere groepen zal dit niet of nauwelijks voorkomen.

Vanaf groep 6 zal uw kind regelmatig een huiswerkopdracht meekrijgen. Ziet u erop toe dat het huiswerk gedaan wordt?

11.7. Onderwijskundig rapport

De kinderen die tijdens hun schooltijd de Sabina verlaten, krijgen van ons een onderwijskundig rapport mee voor hun nieuwe school, zodat men op die school weet hoe de ontwikkeling van het kind is verlopen. Andersom krijgen wij van de ‘oude’ school van de kinderen een onderwijskundig rapport wanneer het kind al een schoolperiode achter de rug heeft. Ook de voorschoolse voorzieningen verstrekken bij de overgang naar de basisschool een rapport over de ontwikkeling van het kind als peuter.

11.8. Overblijven op school ofwel TSO, tussenschoolse opvang

In schooljaar 2020/21 is de organisatie van het TSO rooster aangepast. Om zo min mogelijk wisselende volwasssenen op school te ontvangen die de tussenschoolse opvang verzorgen geeft de Sabina van Egmond de voorkeur aan vast ouders die aanwezig zijn op vaste dagen. 

Momenteel is het personeel genoodzaakt de tussenschoolse opvang te organseren met een aantal vaste ouders. Een gevolg hiervan is dat de pauze niet gegarandeerd kan worden en dat is geen wenselijke situatie. Mocht u de school willen ondersteunen in de opvang tijdens de pauzes dan vernemen we dat graag!

11.9. Overname leerlingen

Leerlingen die reeds eerder een school hebben bezocht, kunnen alleen geplaatst worden indien zij beschikken over een bewijs van uitschrijving van de vorige school. Meestal zal hierover door de beide scholen contact met elkaar worden opgenomen. Herplaatsing tijdens het schooljaar kan plaatsvinden als hier sprake is van een duidelijke aanleiding. Dat kan een verhuizing zijn maar ook wanneer ouders niet tevreden zijn over de ontwikkeling van hun zoon / dochter. Maar in alle gevallen gebeurt overplaatsing na overleg met de school vanwaar men vertrekt.

11.10. Schoolarts

In de periode dat uw kind op school zit wordt er twee keer een preventief gezondheidsonderzoek door de CJG uitgevoerd. In groep 2 wordt uw kind uitgebreid onderzocht door de jeugdarts en de assistente. U wordt schriftelijk uitgenodigd bij dit onderzoek aanwezig te zijn.

Als uw kind in groep 7 zit voert de jeugdverpleegkundige het onderzoek uit. Er wordt dan niet alleen naar de lichamelijke ontwikkeling van het kind gekeken maar ook zal er gevraagd worden naar onder meer eetgewoontes, vriendjes en hobby’s. Ook bij dit onderzoek kunt u aanwezig zijn. Antwoord op veel gestelde vragen over gezondheid en welbevinden kunt u vinden op de website www.cjghw.nl

11.11. Schoolreisje

De kinderen van de Sabina gaan elk jaar op schoolreisje. Dit vindt plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar. Hierdoor beleven de kinderen een gezamenlijke activiteit waarop ingespeeld kan worden in het vervolg van het jaar. Groep 8 gaat in het begin van het schooljaar op kampweek. De kosten van beide activiteiten vallen buiten de ouderbijdrage en worden jaarlijks vast gesteld.

11.12. Schoolverzekering

De leerlingen en vrijwilligers zijn collectief verzekerd voor ongevallen. De verzekering geldt als de kinderen op school zijn of onderweg van en naar school. De verzekering geldt ook tijdens buitenschoolse activiteiten mits de leerlingen onder toezicht staan.

De verzekering is een aanvullende verzekering. Als uw verzekering de kosten van een medische en/of tandheelkundige behandeling niet vergoedt, kunt u een beroep doen op de schoolverzekering (hierbij geldt een eigen risico van €100,-).

In geval van schade zijn er op school schadeformulieren. Tevens heeft het bestuur een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor nalatigheid van al diegenen die in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten werkzaamheden voor de school verrichten.

11.13. Stage

Om aankomende leerkrachten de gelegenheid te bieden zich te bekwamen in de onderwijspraktijk zijn wij stageschool van de Hogeschool In-Holland, afdeling PABO.
Elk schooljaar bieden wij ‘onderdak’ aan een aantal studenten van de PABO. Een andere personeelsgeleding op de scholen is de onderwijsassistente en schoolassistente. Deze medewerkers volgen een MBO opleiding, richting Sociaal Pedagogisch Werk of een opleiding Helpende Welzijn. Ook aan deze beroepsgroep geven wij de gelegenheid stage te lopen op onze school.

11.14. Trakteren op school

Wanneer uw kind jarig is, mag het op school trakteren. In de keuze hiervan laten wij u geheel vrij. Natuurlijk vinden wij het wel fijn als u uw kind ‘gezond’ laat trakteren. Het kan voorkomen dat er kinderen in de klas zitten die niet alles mogen (i.v.m. een allergie of om medische redenen). Informeert u hiervoor even bij de leerkracht en probeert u
er zo mogelijk rekening mee te houden.

11.15. Solidariteitsactie

Vanuit de Sabina willen we graag een bijdrage geven aan hen die het met veel minder moeten doen of door hun handicap speciale zorg en onderwijs behoeven, zowel in binnen- als buitenland. Uw bijdrage wordt hiervoor jaarlijks gevraagd door een bijzondere actie. 'Het vergeten kind' en 'De voedselbank' zijn daar enkele voorbeelden van.

12. Belangrijke tijden

Sportlaan

maandag, dinsdag en donderdag : 8.40 uur - 15.05 uur (45 min. pauze)

woensdag en vrijdag : 8.40 uur - 12.35 uur

 

Poortwijk

maandag, dinsdag en donderdag 8.25 uur- 15.50 uur (45 min. pauze)

woensdag en vrijdag 8.25 uur - 12.20 uur

 

Gymnastiektijden

Deze tijden krijgt u jaarlijks in een apart informatiebulletin

12.1. Studiedagen

Maandag 26 oktober

Woensdag 25 november

Maandag 1 februari

Woensdag 16 juni

Donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli (deze twee dagen zijn achter elkaar gepland met instemming van de MR. Deze zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de school).

 

12.2. Schoolvakanties

Vakantie Periode
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag en paasvakantie 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 t/m 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 19 t/m 27 augustus 2021

12.3. School- en gymtijden

Sportlaan

maandag, dinsdag en donderdag : 8.40 uur - 15.05 uur (45 min. pauze)

woensdag en vrijdag : 8.40 uur - 12.35 uur

 

Poortwijk

maandag, dinsdag en donderdag 8.25 uur- 15.50 uur (45 min. pauze)

woensdag en vrijdag 8.25 uur - 12.20 uur

13. Taken en functies

DIRECTEUR:
Dhr. J. van der Veeken (Jeffrey)

(alleen voor noodgevallen) 0186 79 60 00

j.vanderveeken@csgdewaard.nl

ADJUNCT DIRECTEUR
Mevr. G. Stok
(alleen voor noodgevallen) 06  51 46 09 60
Aanwezig: ma, di, wo, vr
g.stok@csgdewaard.nl

ACTIVITEITEN COMMISSIE
De contactpersoon wordt jaarlijks in het informatiebulletin vermeld.
Bankrekeningnummer AC: NL50RABO 011 15 73 017
Vermeld u bij betalingen altijd de naam en het groepsnummer van uw kind(eren).

MR (MEDEZEGGENSCHAPSRAAD):

Oudergeleding:

Andries Eeltink, voorzitter Tel.: 0186 - 627495

Anita Gaillard

Dirk Zegel

Peroneelsgeleding:

Mevr S. Rosendaal (Sabine)
schooljaar 2020/21 > nog vacant

Adviserend lid:
Dhr. J. van der Veeken ( Jeffrey) directeur

VERTROUWENSPERSONEN:
Evelien van der Geer, leerkracht unit 3-4, leerjaar 4

LEERKRACHTEN/ONDERWIJSASSISTENTEN:

Voor leerkrachten en onderwijsassistenten verwijzen er u naar de website. Onderaan de pagina vindt u alle leerkrachten met hun foto erbij.

SCHOOL:
Dhr. J. van der Veeken (Jeffrey) directeur

Klachtencommissie:
Dhr. A. Berger
Bereikbaar via het CSG De Waard in Oud-Beijerland

STICHTING CSG DE WAARD
Maseratilaan 14
3261 NA Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 62 14 61

14. Onze groepen

Sportlaan Ma Di Woe Do Vrij
Basisgroep   1-2 A SL juf Agatha juf Agatha juf Agatha juf Heleen juf Heleen
Basisgroep   1-2 B SL juf Ineke juf Ineke juf Ineke / juf Danique juf Danique juf Danique
Basisgroep     3 SL  juf Agaath juf Agaath juf Agaath juf Agaath juf Gerda
Basisgroep     4 SL juf Evelien juf Evelien juf Evelien /   juf Barbara juf Barbara juf Barbara
Basisgroep   5-6 A SL meester Jurrian meester Jurrian meester Jurrian meester Jurrian meester Jurrian
Basisgroep   5-6 B SL juf Lieke juf jorinde juf Jorinde juf Hanneke juf Hanneke
Basisgroep   7-8 A SL juf Trea juf Trea juf Gerda juf Trea juf Trea
Basisgroep 7-8 B SL meester Ernst-Jan meester Ernst-Jan meester Ernst-Jan meester  Ernst-Jan meester Ernst-Jan
Basisgroep 7-8 C SL juf Inez juf Inez Juf Inez/Chiela juf Jovanka juf Jovanka

 

Poortwijk Ma Di Woe Do Vrij
Basisgroep    1-2 A PW juf Danique /   juf Yvonne juf Anneke /    juf Yvonne juf Anneke juf Anneke juf Anneke
Basisgroep    1-2 B PW juf  juf  juf  juf  juf  
Basisgroep       3 PW juf Marienke juf Marienke juf Roosmarijn / juf Dorine  juf Roosmarijn juf  Roosmarijn
Basisgroep       4 PW juf Dorine juf Dorine juf Sylvia juf Dorine juf Dorine
Basisgroep       5/6 A PW juf Esther juf Esther juf Wilna juf Wilna juf Wilna
Basisgroep       5/6 B PW juf Corine juf Corine juf Nicole juf Nicole juf Nicole

 

15. Externe contacten

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld
0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Leerplicht
Bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten
Postbus 365 - 3300 AJ Dordrecht
Tel.: 078 -63 98 0 90

Centrum voor jeugd en gezin CJG/Jeugdteam
De Vriesstraat 2 - 3261PC Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 578 400

Logopedie
Wietske Stout Logopediepraktijk Oud-Beijerland
Van Goyenstraat 16, 3262 VL Oud-Beijerland
Tel: 0186-625312

Peuterspeelzalen
Stichting peuterspeelzaal Het Drempeltje
Postbus 1303 - 3260 AH Oud-Beijerland

Buitenschoolse kinderopvang
KIVIDO (Kinder Villa Dorp) www.kivido.nl
Maseratilaan 14a, 3261 NA Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 62 03 42 info@kivido.nl
Locatie: Villa Sabina
Sportlaan 1b, 3261 AT Oud-Beijerland
Tel.: 06-13179863

SDK “De Klimboom”
Polderlaan 11
3261 ZA Oud-Beijerland
Tel: 0186 - 64 10 40

Peuterpeelgroep
KIVIDO 
Locatie: Villa Bien
Sportlaan 1b, 3261 AT Oud-Beijerland
info@kivido.nl

Tot slot …..
In deze schoolgids hebben wij geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de Sabina van Egmondschool. Nieuwe ouders ontvangen een gedrukt exemplaar, ouders van wie de kinderen onze school reeds bezoeken, kunnen deze informatie terugvinden op onze site. Op verzoek kunnen zij een gedrukt exemplaar aanvragen. Voor de actuele jaarlijkse informatie ontvangt ieder gezin een schoolbulletin. Dit bulletin is ook te vinden op onze site. Opmerkingen en suggesties zijn altijd van harte welkom.

16. Visiedocument Christelijke scholengroep De Waard

INLEIDING
Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren.

De scholen van de stichting zijn ingericht voor het geven van:

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus.

De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

16.1. Levensbeschouwelijke identiteit

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van
levensbeschouwing met iedereen die bij de school betrokken is.

16.2. Onderwijskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

 • cognitieve
 • sociaal-emotionele
 • fysieke
 • creatieve

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.
De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatieindicatoren vastgesteld.

Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel mogelijk op de eigen basisschool maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van de stichting. 

16.3. Opvoedings- en vormingskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door middel van werkvormen dragen zij bij aan de zelfstandigheidontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

16.4. Missie

De scholen van stichting Christelijke Scholengroep De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie:

‘CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD: VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS’

TENSLOTTE:
Van ouders, medewerkers en bestuurders wordt verwacht dat zij instemmen met dit visiedocument