fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2019/2020

1. Voorwoord

Voorwoord

Geachte ouders, verzorgers,
U heeft een keuze gemaakt, of gaat dit binnenkort doen, voor de basisschool van uw kind(eren). In deze schoolgids leest u hoe het onderwijs op de Sabina wordt gegeven en allerhande praktische zaken. Maar een misschien nog wel belangrijkere factor is het welbevinden van uw kind. De ontwikkeling van een kind heeft twee kanten, de zogenaamde cognitieve kant of wel het ‘leren’ en de sociaal-emotionele kant, de mentale groei. Wat maakt dan dat u kiest voor de Sabina? De diverse onderwerpen worden hieronder kort genoemd.

Aan de schoolgids wordt momenteel gewerkt. Per 1 november is een geheel vernieuwde schoolgids beschikbaar. Ook de website van de school wordt aangepast op basis van de onderwijsinnovatie. Voor vragen kunt u tercht bij de directie van de school.

IDENTITEIT
Vanuit onze christelijke identiteit, geven we vorm en inhoud aan het onderwijs. Dit is te merken aan de dagelijkse gang in de groepen en de normen en waarden die wij nastreven.


De Sabina staat voor innovatief onderwijs in een vertrouwde, veilige omgeving. Wij zijn trots op onze school en ons team, maar het meest op onze leerlingen. Daarom zeggen wij tegen de kinderen: ‘Jóuw inbreng is onze inspiratie!’

Je bent veilig
Wij willen dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt. Dat lukt het beste in een groepsklimaat, waarin kinderen zich veilig en verbonden voelen. Door klassikale en individuele gesprekken waarin we reflecteren op werkhouding, situaties, lessen en leerdoelen ontstaat een gezonde werksfeer en een houding van respect voor ieders eigenheid.

Dankzij onze intensieve samenwerking met Kivido en SDK voor kinderopvang en peutergroepen leren de kinderen al voordat ze naar school gaan de juffen en meesters kennen. We hebben twee locaties: Poortwijk en Croonenburgh. Kinderen voelen zich er heel snel vertrouwd, mede door de indeling in units. Iedereen die de drempel overkomt, voelt: de school ademt het mooiste onderwijs!

Vanuit een christelijke identiteit
Je wordt gezien. Dat geven wij de kinderen mee. Wij zijn een open christelijke school en vanuit onze levensovertuiging laten wij ons leiden door de normen en waarden die ons geleerd zijn in de Bijbel. Alle kinderen, ongeacht hun geloofsachtergrond, zijn welkom, waarbij ieder onze christelijke identiteit respecteert. We bidden, zingen en vieren de christelijke feesten.  

Onderwijsinnovatie  
Als team zijn we bezig ons onderwijs in te richten op de toekomst. Wij leiden kinderen op voor beroepen die mogelijk nog niet eens bestaan…!  Onze leerkrachten overleggen iedere dag met elkaar om het onderwijs beter te krijgen. Hoe wij met elkaar de kinderen kunnen helpen en coachen. Dat is hoe wij bekend staan: om onze zorg voor de kinderen.     
We gaan de komende tijd in een aantal stappen naar een vorm van onderwijs, waarbij niet één leerkracht verantwoordelijk is voor een groep, maar meerdere leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor een grotere groep kinderen.
Een groot verschil. Op deze wijze krijgen kinderen les op eigen niveau en werkt de leerkracht vanuit zijn talent en interesse. Motivatie voor beiden!

Jouw inbreng…   
Goed kunnen samenwerken, kritisch en probleemoplossend denken, goed kunnen presenteren – de kinderen van onze school staan erom bekend. Wij stimuleren hun betrokkenheid bij het leerproces, hun talenten en creativiteit, en willen volop bijdragen aan hun ontwikkeling.

…is onze inspiratie
We oefenen en coachen, geven keuzevrijheid en bewegingsruimte, prikkelen de nieuwsgierigheid, zetten aan tot ontdekken en onderzoeken. We leren de kinderen ‘zichzelf uit te dagen’ en te reflecteren. We vertellen de kinderen over gezond leven, over duurzaamheid en wereldburgerschap.     Ontdekken en ontwikkelen, met als doel verantwoordelijk zijn voor je eigen keuzes om je staande te kunnen houden in een snel veranderende maatschappij.

Samen
ICT-vaardigheden, gebruik van chromebooks, typediploma, plusklas, Engels vanaf groep 1? Vanzelfsprekend, vinden wij. Net als ouderbetrokkenheid. Want u kent uw kind het beste. Wij houden van samenwerking, een groot goed in de opvoeding.

Ontdekken, ontwikkelen, verantwoordelijk zijn. Drie kernpunten die wij als team zeer waardevol vinden en die wij samen met u nastreven. Met die gedachte groet ik u met

                                             ‘Jouw én uw inbreng is onze inspiratie!’

                                                       

                                                            Jeffrey van der Veeken
                                                                      Directeur


    2. Sabina van Egmond een eerste indruk

De Sabina van Egmond is een christelijke basisschool en maakt deel uit van christelijke scholengroep ‘De Waard’. In de bijlage vindt u hierover verdere bestuurlijke informatie. De Sabina heeft twee vestigingen, één aan de Sportlaan en één in Poortwijk. Deze laatste locatie wordt ook wel ‘de school met de glijbaan’ genoemd en is gevestigd aan de Polderlaan 13. Het multifunctionele gebouw in Poortwijk is toekomstgericht en voorziet in vele onderwijskundige mogelijkheden. Het gebouw aan de Sportlaan is de hoofdvestiging. Het is een zeer ruim gebouw waarin het moderne onderwijs tot zijn recht komt.

Het onderwijs op de Sabina is gebaseerd op drie werkwoorden: ontdekken, ontwikkelen en verantwoordelijk zijn.

- Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen leren hoe de wereld in elkaar zit. Daarvoor is het nodig dat zij zelf op ontdekking gaan, keuzes mogen maken en leren van fouten. De Sabina helpt hen hierbij door ze eigenaar te maken van hun eigen leerproces: terugkijken, samen reflecteren en bedenken hoe het beter kan. In een rijke leeromgeving, waarin kinderen in groeiende mate letterlijk en figuurlijk steeds meer bewegingsruimte krijgen, wordt dit proces optimaal begeleid. De uitstekende organisatie van het onderwijs draagt hier in hoge mate aan bij.

- Kinderen ontwikkelen zich het beste in een klimaat van hoge verwachtingen, die passend zijn. Dit houdt in dat de vakbekwame leerkrachten van de Sabina elk kind heel goed in het vizier hebben. Wij willen dat kinderen hun talenten, op welk gebied dan ook, optimaal ontwikkelen, dat zij zichzelf uitdagen om elke dag een beetje beter te worden. Hier hoort oefening, discipline, inslijping en doorzetten bij. De Sabina stelt zich hierbij als coachende school op, waarbij nu eens wordt vastgehouden, dan weer wordt losgelaten, naargelang het individuele kind daarom vraagt.

- Verantwoordelijk zijn betekent steeds meer zorg dragen voor je eigen leven. Wat leren betreft komt het neer op het zelf beantwoorden van de open vraag ‘hoe en waarom’ dingen zijn zoals ze zijn. In een snel veranderende maatschappij is het belangrijk dat kinderen zich staande weten te houden en daarvoor de juiste 21e eeuwse tools aangereikt krijgen. Verstandige keuzes leren maken om gezond te leven en duurzaam met deze aarde om te gaan, hoort hier ook bij.

Naast deze drie pijlers op onderwijsgebied is het contact met ouders van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière van uw kind. Wij werken vanuit de visie dat ouders en leerkrachten samen sterk staan voor het welzijn van het kind. Uw inbreng is daarbij essentieel. De communicatie met de leerkracht is open en constructief. In geval van parttimers vindt dagelijks veel overdracht plaats, zodat iedereen goed op de hoogte is van de actuele zaken.

3. CSG De Waard

CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS. 

Onze school maakt deel uit van stichting christelijke scholengroep de Waard.Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 3000 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs! Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

3.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel. 0186-621461, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

3.2. Klachtenprocedure

Een klacht over onze school kunt u indienen bij de leraar van uw kind of de directeur van de school. Ook kunt u de klacht voorleggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, Jeffrey van der Veeken die u kan adviseren over de te volgen procedure. Als een gesprek met de leraar of directeur geen oplossing biedt, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op onze website https://www.csgdewaard.nl/over-de waard/klachtenprocedure/

3.3. Veilig thuis

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

 

3.4. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden

3.5. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een nieuwe vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Afhankelijk van de vraag van de leerkracht worden door een geregistreerde beeldcoach korte video-opnames gemaakt. Met behulp van de filmbeelden wordt een situatie geanalyseerd en besproken. Dit ondersteunt de leerkracht bij het reflecteren op het eigen handelen. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Met deze beelden wordt zorgvuldig omgegaan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

3.6. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl.

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook www.facebook.com/csgdewaard

4. De Sabina van Egmondschool in vogelvlucht

DE BOUWSTENEN VAN ONS ONDERWIJS
Het uitgangspunt is het Evangelie van Jezus Christus. Deze keuze heeft gevolgen voor het onderwijs en de dagelijkse schoolpraktijk. Het kleurt de manier waarop we met elkaar omgaan. We geven er uiting aan tijdens het vertellen van verhalen uit de Bijbel en spiegelverhalen, Bijbel lezen, zingen en in gebed. Ook de gezamenlijke vieringen van de feestdagen staan in het Licht van de Bijbel.

4.1. Onderwijsontwikkeling

De Sabina is volop in beweging. De komende jaren wordt in uitgekiende stappen een vernieuwing van ons onderwijsconcept doorgevoerd. Onze vernieuwde visie, zoals verwoord onder de kop ‘Een eerste indruk’ is daarvoor de basis. Experts op het gebied van innovatie begeleiden ons daar intensief bij. Studiedagen, cursussen, intervisie en peerreview maken deel uit van onze persoonlijke en teambrede professionalisering.

4.2. Schoolklimaat

Kinderen ontwikkelen zich het beste, als zij zich veilig en verbonden voelen. Onze eerste prioriteit ligt dan ook bij het opbouwen en bevorderen van een klassenklimaat waarin het voor iedereen prettig werken en leren is. Met ieder kind gaan we in gesprek over wat hij of zij nodig heeft of zelf kan bijdragen om te komen tot een goede werksfeer. Dit houdt in dat we regelmatig terugkijken op allerlei situaties, lessen en leerdoelen, zowel individueel als klassikaal. Deze voortdurende reflectie op het eigen leerproces leidt tot verbetering en inzicht en motiveert kinderen intrinsiek om hun werk goed te doen. Door met elkaar na te denken ontstaat een sfeer van wederzijds respect voor zowel ieders mogelijkheden en talenten als ieders grenzen. Discriminatie en pesten krijgen op deze manier weinig voet aan de grond. Op de Sabina geven we dagelijks godsdienstles en besteden we aandacht en tijd aan de christelijke feesten. Alle leerlingen wonen de lessen en de vieringen bij, ook als deze buiten lestijd plaats vinden.

4.3. Groepen op De Sabina

Op de Sabina werken we met stamgroepen in een klassendoorbrekend schoolsysteem. Dit houdt in dat kinderen in een vaste groep zitten, maar tegelijkertijd de leerstof in hun eigen tempo doornemen. Hierdoor kan het voorkomen dat sommige kinderen gedurende de schooldag van verschillende leerkrachten hun instructie ontvangen. Een ander gevolg van klassendoorbrekend werken is dat er meer dynamiek in school is te zien. Kinderen verhuizen regelmatig van werk- en instructieplek om ergens anders aan de slag te gaan. Omdat we sterk inzetten op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, verloopt de schooldag rustig en ordelijk.

4.4. Oudercontact

U kent uw kind het beste. Wij willen graag van uw kennis en ervaring gebruik maken. Dit doen we o.a. door aan het begin van het schooljaar een startgesprek met u te plannen. Gedurende het jaar willen we samen met u optrekken met het welzijn van uw kind als gemeenschappelijk doel. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons mailen of na schooltijd even binnenlopen om een afspraak te maken. Wilt u een actieve bijdrage leveren aan het leven van uw kind op school, dan leest u op blz 15 van deze schoolgids meer informatie over de manier waarop u dat kunt invullen.

5. Een rondje Sabina

De Sabina heeft twee locaties, waar het onderwijs op eenzelfde wijze wordt aangeboden. Wel kan het zijn dat er verschillen zijn in de dagelijkse praktijk van de organisatie of in het gebruik van het gebouw.

5.1. De inhoud van ons onderwijs

De kernvakken van het basisonderwijs zijn taal, lezen en rekenen. Met een goed fundament komen onze kinderen het verst in onze maatschappij. Wij hanteren een hoge standaard en zorgen voor kwaliteit in ons taal- en rekenonderwijs door gebruik te maken van digiborden en chromebooks, door in te spelen op persoonlijke talenten en grenzen en door te werken met leerdoelen, waarbij we moderne lesmethodes als bronmateriaal gebruiken.  We monitoren de vorderingen van elk kind nauwgezet in een zogenaamd leerlingvolgsysteem. Daarnaast hebben we oog voor de totale ontwikkeling van het kind: creativiteit, moreel kompas, sociaal-emotionele vaardigheden en motoriek krijgen op geijkte momenten in de week de volle aandacht en zorgen ervoor dat uw kind zich in alle aspecten van het leven ontplooit.

5.2. Het jonge kind

In unit 1-2-3, leerjaar 1, 2 en 3, wordt de basis gelegd voor de schoolontwikkeling van de kinderen. De aandacht richt zich bij deze kinderen voornamelijk op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verwerven van kennis en in door diverse groepssamenstellingen aan te bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende ontwikkelingsmaterialen en de methode van ‘Kleuteruniversiteit". Natuurlijk zijn deze activiteiten gekoppeld aan het totale onderwijs binnen de school.

5.3. De kleutergroepen

De schooldag van de kleuters begint en eindigt in de kring. Dit schept de sfeer waarin kinderen op een leuke manier kunnen spelen en werken. Vanuit de kring vinden activiteiten plaats die passen bij de ontwikkeling van de individuele kleuter. Ze luisteren naar een verhaal, praten met elkaar, maken muziek, kijken schooltelevisie of werken met expressiemateriaal.

5.4. Actie

Er is ook tijd voor actie. Bewegen is belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. In het speellokaal doen we spelletjes en gebruiken we de klim- en klautertoestellen en klein gymmateriaal. In het speellokaal kunnen we ook fijn bewegen op muziek. Vrij buitenspelen hoort er natuurlijk ook bij. Er zijn springtouwen, karren, fietsen, klein spelmateriaal, een zandbak, kortom alles om je buiten te vermaken.

5.5. In de klas bij groep 1 en 2

In de klas zijn de kleuters zowel vrij als geleid bezig. Zij spelen bijvoorbeeld in de poppenhoek, de bouwhoek, de leeshoek en tijdens de werklessen krijgen de kinderen opdrachten die bij hun ontwikkelingsniveau passen. Hierbij gebruiken we de methode Schatkist. Ook neemt de computer bij de kleuters een belangrijke plaats in. Zo komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde en begeleiden we hen bij hun totale ontwikkeling.

5.5.1. Plakboek/portfoliomap

In de kleutergroepen vinden de meeste activiteiten in projectvorm plaats. Kinderen die hieraan toe zijn beginnen op een speelse manier met voorbereidende reken-, schrijf- en leeswerkjes. In de loop van de kleuterperiode wordt besproken of het kind toe is aan groep 3. Bij deze overstap krijgt u een plakboek / map met een selectie van de kleuter-werkjes van uw kind en de poptekeningen mee. Zo kunt u zien hoe uw kleuter zich heeft ontwikkeld. Een aardige herinnering voor later. (Poptekeningen worden maandelijks gemaakt.)

5.6. In de klas bij groep 3 t/m 8

In groep 3 wordt een start gemaakt met het leren lezen. Lezen is de basis voor al het leren! We werken aan de hand van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. In deze methode is er ruime aandacht voor de verschillen die er zijn bij de kinderen. Er wordt aandacht besteed aan zowel het technisch lezen als het begrijpend lezen. In de hogere jaren gaan we een stap verder. De nadruk verschuift vooral naar het begrijpend lezen en studerend lezen. Maar ook het technisch lezen krijgt volop aandacht. We gebruiken in de groepen 4 t/m 8 voor het technisch lezen de methode “Estafette”. Voor begrijpend lezen wordt de methode ‘Nieuwsbegrip XL’ gebruikt. Ook bij het lezen werken we met verschillende ontwikkelingsniveaus. Naast het leren lezen proberen we de kinderen ook plezier in het lezen te laten krijgen. Hiervoor grijpen we o.a. de jaarlijkse kinderboekenweek en de kinderjury aan en vanaf groep 5 zijn er boekbesprekingen. Niet onvermeld mag blijven dat ook het gebruik van de computer bij het lezen een grote rol speelt.

5.6.1. Lezen met plezier

In groep 3 wordt een start gemaakt met het leren lezen. Lezen is de basis voor al het leren! We werken aan de hand van de nieuwe methode ‘Veilig Leren Lezen’. In deze methode is er ruime aandacht voor de verschillen die er zijn bij de kinderen. Er wordt aandacht besteed aan zowel het technisch lezen als het begrijpend lezen. In de hogere jaren gaan we een stap verder. De nadruk verschuift vooral naar het begrijpend lezen en studerend lezen. Maar ook het technisch lezen krijgt volop aandacht. We gebruiken in de groepen 4 t/m 8 voor het technisch lezen de methode “Estafette”. Voor begrijpend lezen wordt de methode ‘Nieuwsbegrip XL’ gebruikt. Ook bij het lezen werken we met verschillende ontwikkelingsniveaus. Naast het leren lezen proberen we de kinderen ook plezier in het lezen te laten krijgen. Hiervoor grijpen we o.a. de jaarlijkse kinderboekenweek en de kinderjury aan en vanaf groep 5 zijn er boekbesprekingen. Niet onvermeld mag blijven dat ook het gebruik van de computer bij het lezen een grote rol speelt.

5.6.2. Wie schrijft, blijft!

In de kleutergroepen is er al aandacht voor het schrijfonderwijs. Vanaf groep 2 t/m 8 gebruiken we een schrijfmethode voor het ontwikkelen van een goed en verzorgd handschrift. Daarbij stimuleren we het gebruik van een goede vulpen c.q. een stabilo viltschrijver. (Deze wordt eenmalig aan de kinderen verstrekt.) In de hoogste leerjaren leren we de kinderen met gebruik van de methode een eigen handschrift te ontwikkelen.

5.6.3. Rekenen in de praktijk

We gebruiken de vernieuwde methode ‘De Wereld in getallen’, Deze methode is een zgn. realistische rekenmethode. Dat wil zeggen dat de kinderen vanuit de dagelijkse praktijk leren rekenen. Vanuit herkenbare situaties maken ze kennis met de wiskundige begrippen en leren ze verschillende vaardigheden op rekengebied. De methode biedt ruimte voor individuele benadering. Er wordt gebruik gemaakt van oefenmateriaal op de computer (behorend bij de methode) zodat op diverse niveaus gewerkt kan worden. Voor leerlingen die de stof moeilijk vinden, zijn er herhalingsoefeningen. Kinderen die het makkelijk afgaat, krijgen verdiepingslessen.

5.6.4. Taal

Hiervoor gebruiken we de methode ‘Taal op Maat’. Aan de hand van aansprekende thema’s passeren alle activiteiten die met taal te maken hebben de revue: luisteren, spreken, spellen, spreekwoorden, creatief schrijven, enz. Ook bij taal speelt het gebruik van de computer een grote rol.

5.6.5. Een ruime blik: wereldoriƫntatie

Bij deze vakken kijken we verder dan onze directe omgeving. Vanuit de verschillende methodes, in combinatie met de projecttaken uit ‘TopOndernemers’ latenwe de kinderen kennismaken met de wereld om hen heen in alle facetten en leren hen de samenhang tussen heden en verleden zien. Natuurlijk worden diverse media bij deze vakken betrokken. De volgende methoden zijn op school in gebruik:

 • aardrijkskunde: De blauwe planeet.
 • geschiedenis: Speurtocht.
 • natuur en techniek: ‘Naut”. En… ‘de techniektorens’. (In de torens zit materiaal om zelf met techniek bezig te zijn) Daarnaast kijken we schooltelevisie ‘Huisje, boompje beestje’ en ‘Nieuws uit de natuur’. Alle groepen doen mee aan de natuurpaden, georganiseerd door het Hoeksche Waards Landschap.
 • verkeer: Onze school vindt verkeerseducatie belangrijk. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen, zoals die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd. Maar een belangrijkere reden om kwalitatief kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs aan te bieden is, dat dit naar onze overtuiging een belangrijke bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige verantwoordelijke verkeersdeelnemers. Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF. Concreet betekent dit dat onze school jaarlijks veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie, zowel in theorie als praktijk, en zich, samen met gemeente en ouders, inspant voor een verkeersveilige schoolomgeving. Onze school werkt hierin samen met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV), de gemeente Oud-Beijerland en de ouders. Daarnaast nemen leerlingen deel aan het theoretisch verkeersexamen en het praktijkexamen.

5.6.6. Do you speak english?

Vanaf de kleutergroepen willen we de leerlingen een eerste oriëntatie bieden op deze wereldtaal. Het oefenen van de vaardigheden om tot communicatie te komen met mensen die deze taal gebruiken en het gebruik als internationaal communicatiemiddel wordt op speelse wijze bij de jongste leerlingen aangeboden. In de hogere groepen komen naast de spreekvaardigheden ook de schrijf-, leesvaardigheden en grammatica aan de orde. We gebruiken een digitale methode waarin de native speakers zorgen voor een juiste overdracht van uitspraak, woord- en zinsbouw.

5.6.7. ICT

Het gebruik van de computer wordt bij alle lesactiviteiten gestimuleerd. De computer wordt gebruikt om te oefenen en om sommige toetsen digitaal af te nemen. De kinderen gebruiken de computer enerzijds als middel ter ondersteuning bij hun werkzaamheden als lezen, taal en rekenen; anderzijds als middel om informatie te verwerven bij wereldoriëntatie. Ook communicatie met andere kinderen op andere scholen behoort tot de mogelijkheden. Het doel van dit medium is kinderen vertrouwd te maken met de moderne technologie als middel om kennis te vergaren en te communiceren. Voor een veilig gebruik van internet is een internetprotocol opgesteld. De school beschikt over een eigen website, waar alle (actuele) informatie over de school te vinden is en waar elke groep een eigen pagina heeft. Tevens vindt u er foto’s van allerlei activiteiten. Bezoek ook eens onze facebookpagina!

5.6.8. Digiborden

Alle groepen zijn uitgerust met digitale schoolborden. Niet alleen de software van de methodes wordt erop gebruikt, maar ook extra materiaal is hierdoor binnen no time beschikbaar. Tevens ondersteunt het de leerkracht met bv video filmpjes bij onderwerpen die voorkomen in de dagelijkse praktijk. Ook bij de muzieklessen is het een waardevolle aanvulling. De kinderen gebruiken het digibord bij hun presentaties en boekbesprekingen. Kortom, het digibord is niet meer weg te denken uit ons moderne onderwijs.

5.6.9. Creatieve talenten

Tekenen, handvaardigheid en muziek vormen de creatieve vakken. Plezier staat voorop. Natuurlijk verliezen we het resultaat niet uit het oog. Voor muziek gebruiken we de methode “Muziek moet je doen” die een veelzijdig muzikaal programma biedt met een doorlopende ontwikkelingslijn voor de groepen 1 t/m 8. Voor handvaardigheid en tekenen werken we niet strak volgens een methode. We maken daarbij gebruik van bronnenboeken, waarbij de aandacht uitgaat naar het gebruik van verschillende technieken en materialen.

5.6.10. In beweging

Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen 2 lesuren lichamelijke oefening per week, waarvan één lesuur van de vakleerkracht. Tijdens het schooljaar worden er diverse clinics aangeboden om de kinderen vertrouwd te maken met verschillende sporten.

5.6.11. Cultuureducatie

Binnen de algehele ontwikkeling van kinderen is ons doel een juiste balans te bewerkstelligen tussen alle vak- en vormingsgebieden. Hierin staat een geïntegreerde ontwikkeling van vakkennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, alsmede kennis over onze cultuur en de maatschappij waar wij allemaal deel van uitmaken, centraal. Cultuureducatie en het overdragen van ons ‘culturele erfgoed’, strekt zich uit van beeldende vorming, muziek, dans en drama tot literatuur, audio-visuele media en cultureel erfgoed. Onder dit laatste vallen musea, archieven, archeologie en monumenten.

5.6.12. Burgerschap

Onze samenleving wordt gekenmerkt door grote veranderingen en daarmee samenhangende problemen. Als school willen we de kinderen voorbereiden op deze samenleving. Vanuit deze achtergrond willen we de kinderen laten kennismaken met belangrijke normen en waarden en met andere culturen. We willen de kinderen een genuanceerd beeld van de maatschappij aanbieden en hen kritisch laten kijken naar situaties en gebeurtenissen om hen heen. We laten ons daarbij leiden door waarden en normen als respect, begrip en tolerantie. Dit alles vanuit een christelijke levensbeschouwing.

5.6.13. Samen leven

Het leven op school is niet alleen leren maar ook samen zijn! Hiertoe organiseren we gedurende het jaar diverse activiteiten die de onderlinge sfeer bevorderen en het geeft de kinderen de gelegenheid in een andere situatie met elkaar om te gaan. Het gaat om vieringen, o.a. rond de kerkelijke feestdagen, schoolfeesten, verjaardagen, schoolreisjes, excursies etc.

5.6.14. De sociaal emotionele vorming

We vinden het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten en zich thuis voelen in de groep. Dit zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen leren. We besteden daarom dagelijks tijd aan de sociaal emotionele vorming van de kinderen. We willen de kinderen motiveren voor goed gedrag en we vinden het belangrijk dat de kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. We willen onze kinderen voorbereiden op deelname aan de maatschappij.

Door het gebruik van de methode “Klassenkracht” ondersteunen we de sociaal-emotionele vorming van de kinderen en wordt de sociale veiligheid op school versterkt. Groepsproblemen zoals pesten willen we op deze manier voorkomen.

Op onze school geldt voor iedereen: Een fijne schooltijd begint bij jezelf! Om dit op school zichtbaar te maken, hebben we de drie gouden regels opgesteld:

 • We zijn rustig in de school
 • We zijn aardig voor elkaar
 • We zijn netjes op alle spullen

Er zijn soms kinderen die toch nog een andere benadering nodig hebben. Per situatie wordt gekeken wat nodig is voor het kind. Belangrijk daarbij is, dat het voor iedereen helder is dat het gaat om een speciale benadering geldig voor dat ene kind. Kinderen waar we ons zorgen om maken voor wat betreft hun sociaal emotionele ontwikkeling krijgen extra aandacht. Indien nodig raden we sociale vaardigheidstrainingen aan, waarbij de school u naar de juiste instanties kan doorverwijzen.

6. De ontwikkeling van uw kind

ONZE AANDACHT VOOR ONTWIKKELING

Hoe doet mijn kind het op school? Voelt het zich er prettig? Is het betrokken bij de activiteiten en zijn de resultaten naar verwachting? Vragen die u zich als ouder zult stellen. De leerkrachten van de Sabina houden de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig bij en proberen het onderwijsaanbod af te stemmen op de mogelijkheden van uw kind. We doen dat op verschillende manieren.

6.1. Het leerlingvolgsysteem

Met ons leerlingvolgsysteem kunnen we de ontwikkeling van uw kind volgen. We volgen van uw kind zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben wij ervoor gekozen geen gestandaardiseerd programma te gebruiken. Door het gebruik van een dergelijk programma voelden de leerkrachten zich beperkt in het volgen van de ontwikkeling van de kinderen en konden zij hun observaties onvoldoende kwijt in de voorgedefinieerde stellingen. Daarom hebben wij er met ingang van het huidige schooljaar voor gekozen om twee keer per jaar een beschrijvend stukje over uw kind vast te leggen. Hierbij observeren de leerkrachten het welbevinden, de betrokkenheid, de werkhouding en het gedrag in de groep van uw kind.

Naast de sociaal-emotionele ontwikkeling volgen wij ook de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Bij de kleuters doen we dit d.m.v. observatielijsten, waarop de leerkracht bijhoudt welke vaardigheden uw kind al beheerst en welke nog niet. Tevens nemen we aan het einde van groep 1 en op de helft van groep 2 de CITO-toetsen taal en rekenen voor kleuters af. Hiermee wordt gekeken welke vaardigheden uw kind volgens deze toets beheerst, maar ook toetsen we hiermee op een objectieve manier of we alle leerstof voldoende hebben aangeboden. Vanaf groep 3 nemen we de toetsen af, die bij onze methodes horen. Hiermee controleren we of de kinderen beheersen wat er in de voorgaande periode in de klas is behandeld. Naast de methodetoetsen nemen we in deze groepen ook twee keer per jaar de CITO-toetsen af. Deze toetsen gebruiken we om te signaleren of uw kind meer of minder instructie nodig heeft, welke leerstof aansluit bij uw kind en op welk niveau uw kind voor een bepaald vakgebied functioneert. Tevens gebruiken we de resultaten van deze toetsen om de analyseren of we bepaalde leerstof op groeps- of schoolniveau voldoende hebben aangeboden. Al deze gegevens worden opgeslagen ons administratiesysteem. Dit systeem maakt het ons mogelijk de ontwikkeling van een kind, de groep en de school door de jaren heen te volgen.

6.2. Extra zorg, onderwijs op maat

Kinderen ontwikkelen zich van nature en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren wij de kinderen en dagen ze daartoe uit. Ieder kind volgt daarin zijn/haar eigen ontwikkeling. Om ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op het niveau van het kind, geven we in iedere groep op de Sabina les op 3 niveaus. Wanneer de leerkracht instructie geeft, stemt hij/zij deze instructie af op het gemiddelde niveau van de groep (wij noemen dit aanpak 2). Voor sommige kinderen is deze instructie veel te uitgebreid of te makkelijk. Deze kinderen mogen aan het begin van de les (al dan niet na een korte instructie) al zelfstandig aan het werk. Als zij klaar zijn, is er extra materiaal (verdiepend of uitdagend) waarmee zij verder aan de slag kunnen. Deze kinderen zitten in aanpak 3.

Wanneer de leerkracht klaar is met het geven van de (basis-)instructie, gaan de meeste kinderen zelfstandig aan het werk. Sommige kinderen hebben meer uitleg en begeleiding nodig om zich de leerstof eigen te maken. De leerkracht neemt deze kinderen apart en helpt hen extra bij het maken van het werk. Deze hulp kan bestaan uit het geven van extra uitleg, herhaling, stap-voor-stap-plannen en extra oefenstof. Deze kinderen noemen wij ‘aanpak 1’.  

Wanneer een kind binnen deze 3 niveaus onvoldoende tot zijn recht kan komen, of wanneer er andere zorgen zijn omtrent een leerling, kunnen de leerkrachten en ouders een beroep doen op één van onze twee Intern Begeleiders. Zij zijn speciaal opgeleid om leerkrachten te adviseren en ondersteunen als er zorgen zijn omtrent een kind.

Soms zijn er echter ook problemen die hardnekkiger van aard zijn en die niet door de deskundigen op onze school verholpen kunnen worden. Hoe het traject rond deze extra zorg verloopt staat verderop beschreven onder “passend onderwijs”.

6.3. Plusklas

Wanneer een leerling in de reguliere groep onvoldoende uitdaging heeft aan het verdiepende en uitdagende programma van “aanpak 3”, kan een leerling in aanmerking komen voor plaatsing in onze plusklas.

De plusklas wordt gevormd door een groep leerlingen uit verschillende groepen. Er is een plusklas voor groep (4)-5-6 en een voor groep (6)-7-8. Deze leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Meer- en hoogbegaafde kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Plusklas

wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Tijdens deze uren doen de leerlingen activiteiten waar in de eigen klas

geen gelegenheid voor is. Ook krijgen zij naar behoefte werk mee om in de eigen groep verder aan te werken.

6.4. Komt zitten blijven dan niet meer voor?

Af en toe komen we tot de conclusie, dat alle extra inzet en begeleiding onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan met de ouders het besluit om een leerjaar over te doen. Dit gebeurt als een kind op veel punten, vaak ook op sociaal-emotioneel gebied achterblijft bij de meeste klasgenootjes. De begeleiding van de leerkracht in aanpak 1 is voor deze leerling onvoldoende. Doel van het zittenblijven is dat het kind het volgende schooljaar met aanpak 1 of 2 zich de leerstof kan eigen maken en vervolgens de basisschool op de reguliere manier kan afronden.

Voor het versnellen geldt in principe hetzelfde. Als een leerkracht het onderwijs met aanpak 3 niet meer kan afstemmen op de behoeften van de leerling en ook de plusklas in deze behoefte niet kan voorzien, kan met ouders het besluit worden genomen om een leerling een groep te laten versnellen. Doel van het versnellen is, dat het kind het volgende schooljaar met aanpak 2 of 3 voldoende uitdaging heeft en zich verder kan ontwikkelen. Bij het versnellen wordt altijd gekeken of het voor deze leerling ook op sociaal-emotioneel gebied wenselijk is.

6.5. Wie kunt u, wat extra zorg betreft, tegenkomen op de Sabina?

Op de Sabina zijn twee intern begeleiders werkzaam. Zij coördineren de zorgbreedte, geven adviezen aan leerkrachten, ondersteunen hen bij het maken van

hulpplannen, voeren gesprekken met ouders en instanties. Tijdens de toetsperiodes analyseren zij de gegevens en houden alle leerlingdossiers bij. Zij zijn betrokken bij de totale onderwijsontwikkeling van de kinderen.

Naast deze intern begeleiders hebben we een aantal gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van taal, rekenen, gedrag en hoogbegaafdheid en een onderwijsassistent voor het geven van extra hulp buiten de klas.

6.6. De groepsgrootte in de praktijk

We beginnen de schooldag in de stamgroep, de vaste groep van ongeveer 20 à 30 kinderen. Daarna gaan de kinderen aan het werk. Dit kan in de eigen stamgroep, in een andere groep of op een zelfstandige werkplek zijn. Pauze en lunch worden in de stamgroep doorgebracht. Ieder jaar wordt er zorgvuldig naar de samenstelling van de stamgroepen gekeken. Het kan zijn dat u door veranderende omstandigheden in de loop van de basisschool, gevraagd wordt om het jaar daarop over te stappen naar de andere locatie. Dit gebeurt altijd in goed overleg met u en uw kind.

 

6.7. Sociale veiligheid op school

Binnen Christelijke Scholengroep De Waard is een sociaal veiligheidsplan opgesteld. Het doel ervan is om de sociale en fysieke veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders / verzorgers te waarborgen. Het plan bestaat uit 2 delen:

Het eerste deel gaat over de sociaal-emotionele veiligheid van alle bij de school betrokkenen, d.w.z. leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierbij moet gedacht worden aan alle maatregelen die genomen zijn om het welbevinden van betrokkenen te bevorderen, zoals gedragsregels, afspraken tegen pesten, strafmaatregelen tegen overtreders, het instellen van een vertrouwenspersoon en dergelijke.

Het tweede deel gaat over de fysieke veiligheid van de betrokkenen. Hierbij moet worden gedacht aan veiligheidsmaatregelen, ontruimingsplannen, maatregelen die genomen zijn als gevolg van ARBO wetgeving, onderhoud, incidentregistratie en dergelijke. Het plan is op school of op het kantoor van De Waard voor iedereen in te zien.

6.8. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

6.8.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

6.8.2. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:

 1. De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes.
 4. Gedrag. Uw kind verstoort de les of is sterk terug getrokken of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?  We onderscheiden de volgende stappen:

-Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever. 

-Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.

- Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande  stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag.

-Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft  zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben  niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteunings commissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u. Daaruit komt een van de volgende adviezen:1. een pre ambulant medewerker gaat de school ondersteunen.2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.4. plaatsing van uw kind op een speciale school.Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV:

M.L. Strootman
Maseratilaan 14
3261 NA Oud-Beijerland  
Tel.: 0186 - 62 14 61
E-mail:r.strootman@csgdewaard.nl

M.P. den Hartog
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
Tel: 078 - 629 59 94
E-mail: denhartog@acishw.nl 

6.9. De Kangoeroeklas

Ook het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.Ook het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/ dochter. In september 2015 verschijnt er een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken. Zoals u op blz. 10 heeft kunnen lezen, verzorgen wij dit stukje onderwijs bij ons op school in de plusklas.

7. De resultaten van ons onderwijs

DE SABINA LANGS DE MEETLAT
In de samenleving is steeds meer aandacht voor de opbrengst van ons onderwijs. Schoolresultaten vloeien niet alleen voort uit het leren en de gevolgde werkwijze, maar worden mede bepaald door de mogelijkheden van elk kind en in hoeverre hij / zij zich daar prettig bij voelt. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen goed voorbereid en met een goed advies aan het voortgezet onderwijs (VO) beginnen. Door middel van een zorgvuldige procedure wordt het advies, in overleg met ouders, bepaald. Sinds 2015 is hiervoor een instrument in gebruik, de zg. Plaatsingswijzer, die samen met informatie over werkhouding, motivatie en sociaal-emotionele ontwikkeling zorgt voor een bij het kind passend advies. De Sabina wil geen “leerfabriek” zijn waarin slechts kennis en vaardigheden worden overgedragen. Begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen vinden wij even belangrijk.

7.1. Vorderingen

Bij de lesmethoden die wij hanteren, horen toetsen die de vorderingen meten. Voorbeelden hiervan zijn rekentoetsen, dictees en leestoetsen. Voorts worden twee keer per jaar methode onafhankelijke toetsen afgenomen. In groep 7 wordt de cito-entreetoets gemaakt.
Deze toets attendeert de leerkracht en leerlingen op onderwerpen die nog extra aandacht nodig hebben. Deze toets geeft ook een indicatie voor een mogelijke keuze voor het vervolgonderwijs. Tenslotte wordt aan het eind van groep 8 de cito-eindtoets afgenomen.

7.2. Naar het voortgezet onderwijs

Advisering Voortgezet onderwijs en de Plaatsingswijzer.
Sinds cursusjaar 2014-2015 is de CITO Eindtoets niet meer leidinggevend voor het advies voor Voortgezet Onderwijs. De afname van de Eindcito vindt nu plaats na de advisering en aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Het advies wordt met ingang van dit jaar gegeven op basis van de Plaatsingswijzer. Hierbij is de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar is in het leerlingvolgsysteem van de school. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. De resultaten van de Cito-M(idden) toetsen in de groepen 6, 7 en 8 tellen mee. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij de 4 hoofdvakken: begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, technisch lezen en spelling. De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst. De Plaatsingswijzer wil meer recht doen aan de ontwikkeling van kinderen. Het advies is niet meer gebaseerd op een foto van een paar dagen (de CITO Eindtoets) maar op een film van 3 jaar (het Leerlingvolgsysteem). De doorslaggevende betekenis van de Eindtoets is verleden tijd. Bij het opstellen van het advies is daarnaast meer informatie betrokken, bijvoorbeeld over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle beschikbare informatie gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind leidt zo tot het uiteindelijke advies. Bij het geven van het advies worden 4 profielen onderscheiden: 
1. Basisprofiel: Er is geen enkele twijfel. Uw kind past precies in dit profiel. Bijvoorbeeld: Uw kind gaat naar de Havo.
2. Plusprofiel: Er is meer potentie. Bijvoorbeeld: We adviseren Havo maar VWO is op termijn wellicht mogelijk. Dit wordt met het VO besproken tijdens de overdracht.
3. Bespreekprofiel: Het is niet nog niet duidelijk. Bijvoorbeeld: er zijn omstandigheden waardoor het kind niet goed laat zien wat hij/zij aankan. We bespreken het kind met het VO.
4. Ondersteuningsprofiel: het advies is duidelijk maar er is bepaalde ondersteuning nodig voor uw kind. Bijvoorbeeld: dyslexie kan van invloed zijn op de totale prestaties.
De Plaatsingswijzer wil garant staan voor een goed onderbouwd advies en daarmee een adequate plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Onderzoek heeft uitgewezen
dat er hierdoor minder doublures plaatsvinden, minder afstroom is en uw kind dus betere kansen tot slagen heeft.

 

 

7.3. Scores Eindtoets van de afgelopen 5 jaar

 

     

7.3. Scores Eindtoets van de afgelopen 5 jaar 

CITO Eindtoets (schaal 500-550)
correctiefactor leerlinggewicht 6%

Inspectienorm

2013

534,8

537,4

2014

535,3

534,6

2015

536,1

534,9

2016

533,6

534,6

 

IEP Eindtoets (schaal 50-100)
correctiefactor leerlinggewicht 6%

 

2017

79,2

79,1

2018

84,6

79,4Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2017

 • VWO (Gymnasium en Atheneum) 24,4 % waarvan VWO TTO 8,8 %
 • HAVO 24,4 % waarvan HAVO TTO 2,2 %
 • MAVO 26,6 %
 • VMBO GL 2,2 %
 • VMBO BB/KB 22,2%

8. Kwaliteitszorg

DE WET EN DE SABINA VAN EGMOND
De Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) vraagt van elke school het opstellen en uitvoeren van eigen beleid met betrekking tot een systeem van kwaliteitszorg. Dit systeem moet stelselmatig meten welke prestaties de school levert en deze prestaties ook evalueren tegen de achtergrond van gestelde kwaliteitsnormen. In de WOT krijgt de aansluiting van het inspectietoezicht bij de zelfevaluatie van de school veel aandacht.

8.1. Interne kwaliteitszorg

In het schoolplan van de Sabina van Egmondschool is vastgelegd welke kwaliteit we nastreven, op welke wijze wordt bewaakt dat de gewenste kwaliteit wordt gerealiseerd
en welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit noodzakelijk zijn. Tevens maken we gebruik van het systeem: Werken met Kwaliteitskaarten - Primair Onderwijs. Met dit systeem kunnen we stelselmatig meten welke prestaties er geleverd zijn en deze ook evalueren tegen de achtergrond van de zelf vastgestelde kwaliteitsnormen. Een tweede systeem is de ouderenquête. Middels deze enquête wordt de mening van ouders over het onderwijs, de organisatie en de schoolcultuur gevraagd. Het spreekt vanzelf dat de uitkomst van deze enquête wordt meegenomen bij de bepaling van de schoolontwikkeling.

8.2. Externe kwaliteitsbeoordeling

Omdat bij zelfbeoordeling sprake kan zijn van een subjectieve invloed mag een externe kwaliteitsbeoordeling niet ontbreken. De overheid zet daarom het onafhankelijke inspectietoezicht in, om na te gaan of scholen inderdaad in voldoende mate de ‘goede dingen doen’. Afhankelijk van de bevindingen van de inspectie wordt een PKO (periodiek kwaliteitsonderzoek) verricht. Dit gebeurt eens in de vier jaar of kan eens per jaar
plaatsvinden een JO (jaarlijks onderzoek). In juni 2014 heeft het laatste vierjaarlijkse inspectie-onderzoek plaatsgevonden. De inspecteur heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van de Sabina goed tot zeer goed is. U kunt het verslag terugvinden op de site van de
inspectie van het onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl

9. De handen ineen

DE OUDERS EN DE SABINA VAN EGMOND
Als team van de Sabina hechten wij grote waarde aan het contact met u: de ouders en/of verzorgers. Een goede relatie tussen thuis en school is belangrijk voor de optimale ontwikkeling van uw zoon of dochter. We proberen u daarom zo goed mogelijk te informeren over het wel en wee van uw kind op onze school. Daarnaast houden wij u op de hoogte van de gebeurtenissen en activiteiten binnen en buiten de school.

9.1. Informatieavond, nieuwsbrief en website

Aan het begin van het schooljaar is er in alle groepen een algemene kennismakingsavond. Op deze avond krijgt u van de leerkracht o.a. uitleg over de leerstof die dat jaar aan de orde komt. Tevens kunt u de materialen en methodes inzien. Eens per maand ontvangt u een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes. Deze wordt digitaal verzonden. Op verzoek ontvangt u een papieren versie. Inmiddels is ook onze website een drukbezochte informatiebron. Er is een algemeen gedeelte en elke groep heeft een eigen pagina. Hierop staan vaak foto’s van evenementen en activiteiten. Kijk hiervoor ook eens op onze facebookpagina.

9.2. Oudergesprekken en rapportage

Graag blijven we met u als ouders in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Aan het begin van het jaar heeft de leerkracht met iedere leerling (onder begeleiding van de ouder(s)) een startgesprek. In dit gesprek kan de leerling de leerkracht vertellen wat de leerkracht van hem/haar moet weten: wat hij/zij moeilijk of makkelijk vindt, waar het hulp bij nodig heeft, wat de verwachtingen zijn enz.

Tot de rapportenavond in februari zijn er geen vastgestelde gespreksmomenten, maar de leerkracht stelt u in deze periode in ieder geval  één maal (in november) op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Dit kan door een telefoontje, een mailtje of een gesprekje na schooltijd.

In februari krijgen alle kinderen vanaf groep 2 een rapport, waarna u met de leerkracht op de rapportavond in gesprek kan over de ontwikkeling van uw kind. We hebben dan gesprekken met de ouders van alle kinderen.

In de tweede helft van het schooljaar heeft de leerkracht u voor de meivakantie weer minimaal één keer op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van uw kind d.m.v. een telefoontje, mailtje of gesprek.

In juni krijgen alle kinderen een rapport mee. Als u er behoefte aan heeft, kunt u hierna op de rapportavond nog met de leerkracht spreken.

KIJKOCHTEND

Op de kijkochtend wordt u in de gelegenheid gesteld het werk van uw kind in de klas te bekijken. De leerkracht zorgt dat het werk van uw kind op tafel ligt, zodat u dit samen met uw kind kunt bekijken. Ook in de kleutergroepen kunt u binnenlopen. U kunt de werkjes van uw kind en het materiaal waar hij/zij mee speelt bekijken. De data van deze kijkochtenden staan in de nieuwsbrief vermeld.

 

9.3. Een gesprek tussendoor

Als u er tussendoor behoefte aan heeft om iets met de leerkracht te bespreken, dan maken wij daar altijd ruimte voor na schooltijd. Wij vinden het fijn als u van tevoren een afspraak maakt. Met vragen kunt u ook altijd terecht bij de intern begeleiders of de directie van de school. Het initiatief voor een gesprek kan ook van de school uitgaan.

9.4. De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er voor ouders en leerkrachten. De raad komt op voor de belangen van alle kinderen, ouders en leerkrachten van de Sabina van Egmond. De MR geeft adviezen aan de directie inzake het beleid op school, toetst de gang van zaken op school aan het eerder bepaalde beleid en heeft instemmingsbevoegdheid bij onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school of van het schoolbestuur. De MR op onze school bestaat uit leerkrachten en ouders, die allemaal gekozen zijn. Om ervoor te zorgen dat alle scholen binnen de CSG De waard op hoofdlijnen eenzelfde beleid hanteren, bestaat er ook een bovenschoolse gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR).

9.5. Activiteitencommissie

Op de Sabina is een groep ouders die zeer actief meehelpt bij het organiseren van schoolactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn: de organisatie van het sinterklaasfeest, het
kerstfeest, de paasviering, de playbackshow en het zomerfeest. Elk jaar treedt een deel van de AC af en komen er nieuwe leden bij. De ouders van de AC zijn actief voor
alle kinderen van de Sabina en op beide locaties inzetbaar.

9.6. Klassenouder

Iedere klas heeft een zogenaamde klassenmoeder of -vader. Deze ouder assisteert de leerkracht en/of activiteitencommissie wanneer er hulp voor die groep nodig is. Bijvoorbeeld met feesten of buitenschoolse activiteiten. Deze ouder zorgt er ook voor dat er voor de groep voldoende hulp is door andere ouders om hulp te vragen. Het klassenouderschap wisselt per jaar.

9.7. Ouderhulp

Misschien vindt u het leuk om betrokken te zijn bij het schoolgaande leven van uw kind. Er zijn mogelijkheden genoeg en het hoeft geen zeeën van tijd te kosten. Bij het overblijven in de groepen 1 t/m 4 bent u als ouder van harte welkom (jongere kinderen mogen dan meekomen). Lees hierover verder bij het kopje ‘overblijven’. Voor de organisatie van evenementen is de hulp van u als ouder bijvoorbeeld onmisbaar. Jaarlijks zijn ouders betrokken bij sportactiviteiten, handvaardigheid, techniek, computerhulp etc.

9.8. Ouderbijdrage

Veel van onze uitgaven worden niet gesubsidieerd. Daarom vraagt de Sabina een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken van bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering, sporttoernooien, excursies en speldagen. De ouderraad beheert deze ouderbijdrage. Het wordt jaarlijks vastgesteld en na akkoord van de Medezeggenschapsraad geïnd. Dit jaar is het bedrag €28,50 per kind. Per gezin wordt voor maximaal drie kinderen per jaar de ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is niet verplicht maar wel zeer gewenst. U begrijpt dat wij deze bijdrage van harte bij u aanbevelen.

9.9. Sponsoring

Om diverse activiteiten te kunnen bekostigen, maken we soms gebruik van sponsoring. U kunt daarbij denken aan het plaatsen van advertenties of het sponsoren van feesten, uitstapjes, school T-shirts maar ook het ondersteunen door bedrijven voor de aanschaf van bijv. computerapparatuur. Wij willen op een verantwoorde en zorgvuldige manier omgaan met sponsoring. Als uitgangspunt nemen we de afspraken zoals die landelijk zijn gemaakt met de diverse organisaties. Deze afspraken zijn neergelegd in een zogenaamd
convenant. De afspraken luiden als volgt:

 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school.
 • Er mag geen schade worden berokkend aan de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de leerlingen.
 • Sponsoring mag niet de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijs aantasten.
 • Sponsoring mag niet de inhoud en de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden.
  (Een exemplaar van het convenant over sponsoring is op school ter inzage aanwezig.)

9.10. Buitenschoolse opvang door Villa Sabina

Voor het combineren van werk en kinderen is er op de Sabina verantwoorde opvang door stichting KIVIDO. U kunt dan met een gerust gevoel naar uw werk gaan. In de uren buiten schooltijd, in vakanties en op andere vrije dagen (bijvoorbeeld studiedagen) bieden wij uw kind een tweede thuis op deze BSO-locatie. Hier vangen wij hem/ haar op in een groep van ongeveer twintig kinderen die door twee beroepskrachten wordt gerund. De nadruk ligt op het (individuele) vrijetijdskarakter. Uw kind heeft tenslotte de leeftijd om zelf te kiezen.
Buiten spelen behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Wij bieden de kinderen een afwisselend activiteitenprogramma aan en u kunt met een goed gevoel naar uw werk.

U kunt uw kind vanaf 07.00 ‘s morgens brengen, onze leidsters zullen ervoor zorgen dat de kinderen veilig en op tijd in de groep zijn. Aan het einde van de schooldag wordt uw kind weer opgehaald door onze leidsters. Lekker uitblazen na een intensieve lesdag. Limonade met fruit erbij, en even verhaal doen, stoom afblazen of zich juist even terugtrekken. Dat kan in villa Sabina. Wij zijn tot 18.00 uur geopend. Voor meer informatie belt u met KIVIDO op nummer: 0186 - 62 03 42

9.11. Buitenschoolse opvang door SDK Klimboom

SDK kinderopvang verzorgt al ruim 25 jaar professionele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
De BSO is een gezellige plek om buiten schooltijd, in vakanties en op studiedagen lekker te ontspannen en te spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Samen met uw kind wordt er invulling gegeven aan een leuke maar ook leerzame vrije tijd met een afwisselend activiteitenprogramma die de pedagogisch medewerkers organiseren. Er wordt aan het begin van de middag fruit gegeten en aan het eind van de middag een groentesnack aangeboden. Alle kinderen krijgen de ruimte om over hun belevenissen te vertellen. Op de Klimboom zullen de kinderen zich niet snel vervelen, er is altijd wel iets wat de kinderen leuk vinden. Kinderen kunnen worden opgevangen van ‘s ochtends 7.00 uur tot ‘s avonds 18.00 uur. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers gehaald en gebracht. De kinderen aan de Sportlaan worden met de Stint (elektronische bolderkar) gebracht en gehaald. Indien u vragen heeft of vrijblijvend een kijkje wilt komen nemen, kunt u contact opnemen met SDK kinderopvang centraal bureau: 078-6226199 en SDK Klimboom:
0186-745410

9.12. Peutergroep Villa Bien

Op de locatie Sportlaan is er op de dindsdag en donderdag een peuterspeelgroep van 8.45 uur tot 12.15 uur (schooltijden). De peuters spelen en leren (ook) samen met de kleuters van de school. De begeleidsters en kleuterjuffen hebben structureel overleg. Villa Bien maakt deel uit van een samenwerking tussen CSG De Waard en Kivido. Voor meer informatie kunt u kijken op kivido.nl (info@kivido) of www.dekinderwaard.nl

10. De leerplicht in vogelvlucht

DE RECHTEN EN PLICHTEN IN EEN NOTENDOP

TOELATING:
De Sabina is een school, die openstaat voor alle leerlingen en hun ouders. De Sabina is wel een school, die werkt vanuit een duidelijke, christelijke identiteit. Deze identiteit komt tot uiting in de waarden en normen van onze school. Het kleurt de manier waarop we met elkaar omgaan. Wij vinden het dan ook belangrijk dat ouders en leerlingen op school deze uitgangspunten respecteren. Bij de toelating zal dit nadrukkelijk kenbaar gemaakt worden.

Tevens zal in het toelatingsgesprek gevraagd worden naar de ontwikkeling van het kind tot dat moment.De gegevens worden ingevuld op het inschrijfformulier en door de ouders/ verzorgers ondertekend. Indien onjuiste informatie is gegeven, kan de toelating teniet worden gedaan.

10.1. Vier en vijf jaar

Nieuwe leerlingen mogen voordat ze vier jaar zijn gedurende vijf dagdelen komen kennismaken. Als uw kind vier jaar is, mag het naar school. Op de Sabina beginnen de kinderen de dag na hun vierde verjaardag. De kinderen van vier jaar zijn nu nog niet leerplichtig. Pas vanaf hun vijfde verjaardag gaat de leerplichtwet gelden. Wij gaan er wel vanuit dat de vierjarige kinderen de school dagelijks bezoeken, maar ziekte, vermoeidheid e.d. zijn redenen om uw kind thuis te houden.

10.2. Ziek

Als uw zoon of dochter ziek is en niet naar school kan, verwachten we dat u ons dat voor schooltijd meldt, bij de juiste locatie. Dit om ongerustheid te voorkomen.

10.3. Verlof

Alleen in bijzondere gevallen of onder gewichtige omstandigheden kunnen de kinderen buiten de vakantieregeling om vrij krijgen. Bijvoorbeeld als u door de specifieke aard van uw beroep genoodzaakt bent buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Wij mogen pas vrij geven wanneer we in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van uw werkgever. Indien het verlof langer dan 10 schooldagen duurt of wanneer er twijfel is bij de reden van het verzoek, wordt de leerplichtambtenaar om advies ofwel toestemming gevraagd. Het is niet toegestaan dat de leerlingen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar verzuimen door vakantie. De exacte richtlijnen kunt u op school krijgen.

Met klem wijzen we erop dat de volgende redenen niet vallen onder gewichtige omstandigheden:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • Door anderen betaalde vakantie
 • Uitnodiging van familie of vrienden voor een vakantie
 • Eerder vertrek of latere thuiskomst i.v.m. verkeersdrukte
 • Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 • Verjaardag van een familielid
 • Een nationale feest- of gedenkdag in een ander land

Ouders, die een afwijzing hebben gekregen voor een verlofaanvraag kunnen hiertegen in beroep gaan. Hiervoor is een formulier op school aanwezig. Natuurlijk zijn er omstandigheden zoals een bruiloft of begrafenis waardoor uw kind niet naar school kan. Wij horen dat graag van te voren. Voor alle soorten van verlofaanvragen zijn op school standaard formulieren aanwezig.

10.4. Ministerie

Door de school wordt dagelijks een overzicht gemaakt van alle afwezige leerlingen. Aan het einde van elk schooljaar wordt dit overzicht verstuurd naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

10.5. Verwijdering en schorsing van leerlingen

Op school kunnen er situaties ontstaan, waarin het gedrag van een leerling lichamelijk dan wel geestelijk gevaar oplevert voor hemzelf en/of voor de andere leerlingen op school. Het bestuur van onze Stichting kan, in overleg met de schooldirectie, in dergelijke uiterste gevallen overgaan tot schorsing dan wel verwijdering van de school. Bij schorsing wordt de leerling voorlopig, maar wel met onmiddellijke ingang van school gestuurd. Bij verwijdering gaat het om een definitieve maatregel, de leerling kan en mag niet meer terugkeren op school. Het besluit tot definitieve verwijdering mag pas ingaan na een periode van acht weken. Binnen dit tijdsbestek zal er in overleg met alle betrokkenen gezocht worden naar een andere, vaak meer passende school voor de leerling. Vanzelfsprekend hopen wij en werken wij er aan dat deze vaak pijnlijke maatregelen binnen onze school niet hoeven voor te komen.

11. Praktische en algemene zaken van a tot z

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Op de Sabina is veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten. De sportcommissie regelt alle sportactiviteiten zoals: zwemwedstrijden,voetbal- en korfbaltoernooi, avondvierdaagse etc. Maar we bezoeken ook theater, film/muziekvoorstellingen en natuuractiviteiten. Tevens worden er diverse excursies georganiseerd.

11.1. Culturele activiteiten

De vergoeding voor cultuureducatie wordt volledig gebruikt om de leerlingen een gevarieerd programma aan te bieden. Tijdens de gehele schoolperiode komen alle facetten van cultuureducatie aan de orde. Muziek, drama, literatuur, film, beeldende kunst worden aangeboden door gerenommeerde instituten, zoals de muziekschool, het kunstgebouw en het centrum voor beeldende kunst. Via de nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

11.2. Fotograaf

Ieder jaar komt de schoolfotograaf om portret- en groepsfoto’s te maken. Alle kinderen worden gefotografeerd. Ook is het mogelijk om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. Ouders zijn niet verplicht de foto’s af te nemen. U wordt hier tijdig over geïnformeerd. De activiteiten commissie verzorgt de organisatie en financiële afwikkeling.

11.3. Gymnastiek

Voor alle kinderen is het erg belangrijk, dat ze een paar gymschoenen (liefst met geribbelde witte zolen) hebben. Dit in verband met voetwratten en veiligheid. De kinderen
uit groep 1 en 2 krijgen les in de speelzaal op school. Vanaf groep 3 wordt lesgegeven in een gymnastiekzaal. Zij dragen dan gymkleding, dit is hygiënisch en draagt bij aan de veiligheid van uw kind.

11.4. Hoofdluis

Ieder kind krijgt via school één luizenzak. Niet alleen op school maar ook tijdens de gym- en/of zwemlessen is het verplicht deze te gebruiken. Direct na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.

Deze controle wordt gedaan door de ‘luizenbrigade’, dit zijn ouders die instructie van de CJG hebben gehad. Indien bij uw zoon / dochter hoofdluis is geconstateerd, wordt u door de leerkracht gebeld. U wordt verzocht uw kind op te halen voor behandeling. Als uw kind behandeld is, mag het weer naar school. U wordt aangeraden alles te wassen waar uw kind met het hoofd mee in aanraking is geweest. Knuffels die niet gewassen kunnen worden, moeten 14 dagen in een dichtgebonden vuilniszak blijven.

Meer informatie kunt u op school of via de CJG krijgen.

11.5. Huiswerk

Huiswerk wordt maar zelden leuk gevonden, maar is onvermijdelijk met school verbonden. In de lagere groepen zal dit niet of nauwelijks voorkomen. Vanaf groep 6 zal uw kind regelmatig een huiswerkopdracht meekrijgen. Wij stellen het op prijs dat de leerlingen in de hoogste groepen een agenda hebben. Ziet u erop toe dat het huiswerk gedaan wordt?

11.6. Jeugdboeken en jeugdbladen

Via de school kunt u zich abonneren op diverse boekenseries en jeugdbladen. Vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8 zijn er verschillende aanbiedingen. U krijgt hiervoor via uw zoon / dochter de informatie. De school draagt geen verantwoording voor de inhoud ervan.

11.7. Logopedie

Via de gemeente worden de kinderen van groep 2 tijdens het schooljaar gescreend. Als hier reden voor is, wordt u doorverwezen naar een praktijkhoudende logopediste.

11.8. Onderwijskundig rapport

De kinderen die tijdens hun schooltijd de Sabina verlaten, krijgen van ons een onderwijskundig rapport mee voor hun nieuwe school, zodat men op die school weet hoe de ontwikkeling van het kind is verlopen. Andersom krijgen wij van de ‘oude’ school van de kinderen een onderwijskundig rapport wanneer het kind al een schoolperiode achter de rug heeft. Ook de voorschoolse voorzieningen verstrekken bij de overgang naar de basisschool een rapport over de ontwikkeling van het kind als peuter.

11.9. Overblijven op school ofwel TSO, tussenschoolse opvang

De Sabina kent op alle locaties een zogenaamd continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tijdens de lunch op school blijven. In de onderbouwgroepen helpen de ouders tijdens de lunch in de groep van hun eigen kind. In principe is het overblijven zonder kosten wanneer u meehelpt. Mocht u hiertoe niet in staat zijn dan is een familielid (bijv. een oma, opa of tante) ook van harte welkom. Het is voor de kinderen erg leuk wanneer ook van hen iemand ‘mee komt eten’ op school. Indien het voor u niet mogelijk is om uw medewerking te geven, dan vragen we van u een vergoeding. Hiermee bekostigen we de extra inzet van andere ouders.

Sinds 2011 is het verplicht dat er tijdens het overblijven enkele ouders aanwezig zijn die in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag. Deze verklaring is verkrijgbaar bij de gemeente waar men woont en is niet gratis. Deze verklaringen worden door de school uit de overblijfgelden vergoed. Deze nieuwe wijze van het overblijven zorgt ervoor dat alle ouders, hetzij persoonlijk, hetzij financieel, bijdragen aan een prettige lunchpauze. Deze gang van zaken wordt gecoördineerd door ouders die een TSO cursus hebben gevolgd. Voor de financiën leggen zij verantwoording af aan de directie. De leerlingen moeten zelf brood en drinken meebrengen. Het is ook mogelijk om voor de (lunch) pauze schoolmelk te bestellen. 

11.10. Overname leerlingen

Leerlingen die reeds eerder een school hebben bezocht, kunnen alleen geplaatst worden indien zij beschikken over een bewijs van uitschrijving van de vorige school. Meestal zal hierover door de beide scholen contact met elkaar worden opgenomen. Herplaatsing tijdens het schooljaar kan plaatsvinden als hier sprake is van een duidelijke aanleiding. Dat kan een verhuizing zijn maar ook wanneer ouders niet tevreden zijn over de ontwikkeling van hun zoon / dochter. Maar in alle gevallen gebeurt overplaatsing na overleg met de school vanwaar men vertrekt.

11.11. Schoolarts

In de periode dat uw kind op school zit wordt er twee keer een preventief gezondheidsonderzoek door de CJG uitgevoerd. In groep 2 wordt uw kind uitgebreid onderzocht door de jeugdarts en de assistente. U wordt schriftelijk uitgenodigd bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Als uw kind in groep 7 zit voert de jeugdverpleegkundige het onderzoek uit. Er wordt dan niet alleen naar de lichamelijke ontwikkeling van het kind gekeken maar ook zal er gevraagd worden naar onder meer eetgewoontes, vriendjes en hobby’s. Ook bij dit onderzoek kunt u aanwezig zijn. Antwoord op veel gestelde vragen over gezondheid en welbevinden kunt u vinden op de website www.cjghw.nl

11.12. Schoolmelk

Op school stellen we de kinderen in de gelegenheid tijdens de pauze en/of lunch melk te drinken. De melk wordt op school gekoeld bewaard. Er kan een keuze worden gemaakt uit verschillende mogelijkheden. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u op school een
aanmeldingsformulier vragen of u aanmelden via www.schoolmelk.nl. De eerste dag na elke vakantie is er geen schoolmelk. Natuurlijk kunt u uw kind ook zelf drinken (zonder prik) meegeven naar school.

11.13. Schoolreisje

De kinderen van de Sabina gaan elk jaar op schoolreisje. Dit vindt plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar. Hierdoor beleven de kinderen een gezamenlijke activiteit waarop ingespeeld kan worden in het vervolg van het jaar. Groep 8 gaat in het begin van het schooljaar op kampweek. De kosten van beide activiteiten vallen buiten de ouderbijdrage en worden jaarlijks vast gesteld.

11.14. Schoolverzekering

De leerlingen en vrijwilligers zijn collectief verzekerd voor ongevallen. De verzekering geldt als de kinderen op school zijn of onderweg van en naar school. De verzekering geldt ook tijdens buitenschoolse activiteiten mits de leerlingen onder toezicht staan. De verzekering is een aanvullende verzekering. Als uw verzekering de kosten van een medische en/of tandheelkundige behandeling niet vergoedt, kunt u een beroep doen op de schoolverzekering (hierbij geldt een eigen risico van €100,-). In geval van schade zijn er op school schadeformulieren. Tevens heeft het bestuur een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor nalatigheid van al diegenen die in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten werkzaamheden voor de school verrichten.

11.15. Stageschool

Om aankomende leerkrachten de gelegenheid te bieden zich te bekwamen in de onderwijspraktijk zijn wij stageschool van de Hogeschool In-Holland, afdeling PABO.
Elk schooljaar bieden wij ‘onderdak’ aan een aantal studenten van de PABO. Een andere personeelsgeleding op de scholen is de onderwijsassistente en schoolassistente. Deze medewerkers volgen een MBO opleiding, richting Sociaal Pedagogisch Werk of een opleiding Helpende Welzijn. Ook aan deze beroepsgroep geven wij de gelegenheid stage te lopen op onze school.

11.16. Trakteren op school

Wanneer uw kind jarig is, mag het op school trakteren. In de keuze hiervan laten wij u geheel vrij. Natuurlijk vinden wij het wel fijn als u uw kind ‘gezond’ laat trakteren. Het kan voorkomen dat er kinderen in de klas zitten die niet alles mogen (i.v.m. een allergie of om medische redenen). Informeert u hiervoor even bij de leerkracht en probeert u
er zo mogelijk rekening mee te houden.

11.17. Verjaardag familieleden

De kleuters mogen voor jarige vaders, moeders, opa’s en oma’s iets maken op school. Laat u het wel op tijd weten?

11.18. Solidariteitsactie

Vanuit de Sabina willen we graag een bijdrage geven aan hen die het met veel minder moeten doen of door hun handicap speciale zorg en onderwijs behoeven, zowel in binnen- als buitenland. Uw bijdrage wordt hiervoor jaarlijks gevraagd door een bijzondere actie.

12. School- en gymtijden

POORTWIJK:
Maandag dinsdag en donderdag
8.30 uur - 14.50 uur

Woensdag en vrijdag
8.30 uur - 12.20 uur

SPORTLAAN:
Maandag dinsdag en donderdag
8.45 uur - 15.05 uur

Woensdag en vrijdag
8.45 - 12.35 uur

GYMNASTIEKTIJDEN
Deze tijden krijgt u jaarlijks in een apart informatiebulletin

13. Taken en functies

DIRECTEUR:
Dhr. J. van der Veeken (Jeffrey)

(alleen voor noodgevallen) 0186 79 60 00

j.vanderveeken@csgdewaard.nl

ADJUNCT DIRECTEUR
Mevr. G. Stok
(alleen voor noodgevallen) 06  51 46 09 60
Aanwezig ma, di, wo, vr
g.stok@csgdewaard.nl

UNIT LEIDERS:
Mevr. A. Broeders (Anneke) (Poortwijk en Groep 1,2)
Aanwezig: di,wo,do,vr
a.broeders@csgdewaard.nl

Mevr. M. Bijkerk ( Marienke) (Groep 3 t/m 5 )
Aanwezig ma, di
m.bijkerk@csgdewaard.nl

Mevr. T. Hubregtse (Trea) (Groep 6 t/m 8)
Aanwezig: ma, di, wo, vr
t.hubregtse@csgdewaard.nl

ONDERWIJSASSISTENT

Mevr. P. Groenendijk (Pascalle) 

Aanwezig: ma, di, wo, do

INTERN BEGELEIDERS:
Mevr. B. Vermaat (Bianca) onder- en middenbouw
Aanwezig di, wo, do
b.vermaat@csgdewaard.nl

Mevr. C. Plugge (Conny) midden- en bovenbouw
Aanwezig di, wo, do
c.plugge@csgdewaard.nl

ACTIVITEITEN COMMISSIE
De contactpersoon wordt jaarlijks in het informatiebulletin vermeld.
Bankrekeningnummer AC: NL50RABO 011 15 73 017
Vermeld u bij betalingen altijd de naam en het groepsnummer van uw kind(eren).

MR (MEDEZEGGENSCHAPSRAAD):
Oudergeleding:
Dhr. A. Eeltink ( Andries)( Voorzitter) 
Tel.: 0186 - 627495

Mevr. A. Gaillard (Anita)
Tel.: 06-15 90 75 95

Mevr. J. Combrink ( Jolanda)
Tel.: 06-46 12 20 03

Dhr. L. Zwijnenburg (Lennart)
Tel.: 06 - 22 04 70 37

Personeelgeleding:

Mevr. A. van Bennekom ( Agaath)
Mevr. I. van Loo ( Inez)
Mevr. I. Naaktgeboren (Irene) secretaris
(e-mail adressen vindt u in de personeelslijst)

Adviserend lid:
Dhr. J. van der Veeken ( Jeffrey) directeur

VERTROUWENSPERSONEN:
Ouder:
Dhr. A. Eeltink  (Andries)
Tel.: 0186 - 627495

Leerkrachten:
Mevr. E.levering (Els) bovenbouw
Mevr. M. Tuk (Minke) onderbouw

School:
Dhr. J. van der Veeken (Jeffrey) directeur

Klachtencommissie:
Dhr. A. Berger
Bereikbaar via het CSG De Waard in Oud-Beijerland

STICHTING CSG DE WAARD
Maseratilaan 14
3261 NA Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 62 14 61

14. Onze groepen

 

Sportlaan (Croonenburgh)

 

Polderlaan (Poortwijk)

1/2 a

Meester Bertwin

(ma, di)

Juf Minke

(wo, do, vrij)

groep 1/2 c

Juf Ineke Berends

(ma)

Juf Anneke

(di - vrij)

1/2 b

Juf Gerda

(ma, di)

Juf Roosmarijn

(wo, do, vrij)

groep 1/2 d

Juf Agatha

(ma, di, wo)

Juf Heleen

(do, vrij)

3a

juf Agaath

(ma, di, wo, do)

Juf Gerda

(vrij)

groep 3b

Juf Marienke

(ma, di)

Juf Wilna

(wo, do, vrij)

4a

Meester Jurrian

(ma - vrij)

groep 4b

Juf Karin

(ma, vrij)

Juf Ineke Berends

(di, wo, do)

5a

juf Els

(ma, di, wo - om de week)

Juf Corinde

(wo - om de week, do, vrij)

groep 5b

Juf Ingrid

(ma, di, wo)

Juf Barbara

(do, vrij)

6a

Juf Lieke

(ma, di, vrij)

Juf Jorinde

(wo, do) 

   
6b/7b

Juf Esther

(ma, di)

Juf Ineke Vliegenthart

(wo, do, vrij)

Plusklas

Juf Christa

(ma) 

7a

Juf Inez

(ma, di, wo - om de week)

Juf Jovanka

(wo - om de week, do, vrij)

   
8a

Juf Trea

(ma, di, wo, vrij)

Juf Christa

(do)

   
8b

Juf Irene

(ma - vrij)

 

 

 
 

 

 

 

 

15. Externe contacten

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld
0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Leerplicht
Bureau Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten
Postbus 365 - 3300 AJ Dordrecht
Tel.: 078 -63 98 0 90

Centrum voor jeugd en gezin CJG/Jeugdteam
De Vriesstraat 2 - 3261PC Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 578 400

Logopedie
Wietske Stout Logopediepraktijk Oud-Beijerland
Van Goyenstraat 16, 3262 VL Oud-Beijerland
Tel: 0186-625312

Peuterspeelzalen
Stichting peuterspeelzaal Het Drempeltje
Postbus 1303 - 3260 AH Oud-Beijerland

Buitenschoolse kinderopvang
KIVIDO (Kinder Villa Dorp) www.kivido.nl
Maseratilaan 14a, 3261 NA Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 62 03 42 info@kivido.nl
Locatie: Villa Sabina
Sportlaan 1b, 3261 AT Oud-Beijerland
Tel.: 06-13179863

SDK “De Klimboom”
Polderlaan 11
3261 ZA Oud-Beijerland
Tel: 0186 - 64 10 40

Peuterpeelgroep
KIVIDO 
Locatie: Villa Bien
Sportlaan 1b, 3261 AT Oud-Beijerland
info@kivido.nl

Tot slot …..
In deze schoolgids hebben wij geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de Sabina van Egmondschool. Nieuwe ouders ontvangen een gedrukt exemplaar, ouders van wie de kinderen onze school reeds bezoeken, kunnen deze informatie terugvinden op onze site. Op verzoek kunnen zij een gedrukt exemplaar aanvragen. Voor de actuele jaarlijkse informatie ontvangt ieder gezin een schoolbulletin. Dit bulletin is ook te vinden op onze site. Opmerkingen en suggesties zijn altijd van harte welkom.

16. Visiedocument Christelijke scholengroep De Waard

INLEIDING
Christelijke Scholengroep De Waard stelt zich ten doel scholen voor protestants christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die een bijdrage kunnen leveren.

De scholen van de stichting zijn ingericht voor het geven van:

 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden

De stichting gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus.

De visie omvat drie elementen waaraan een gelijke waarde wordt toegekend: de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van opvoeding en vorming. In overdrachtelijke zin kan de grondslag van de stichting worden beschouwd als het fundament, waarop drie pijlers rusten die de scholen dragen.

16.1. Levensbeschouwelijke identiteit

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van
levensbeschouwing met iedereen die bij de school betrokken is.

16.2. Onderwijskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

 • cognitieve
 • sociaal-emotionele
 • fysieke
 • creatieve

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.
De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatieindicatoren vastgesteld.

Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel mogelijk op de eigen basisschool maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van de stichting. 

16.3. Opvoedings- en vormingskwaliteit

De scholen van de stichting bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door middel van werkvormen dragen zij bij aan de zelfstandigheidontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

16.4. Missie

De scholen van stichting Christelijke Scholengroep De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie:

‘CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD: VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS’

TENSLOTTE:
Van ouders, medewerkers en bestuurders wordt verwacht dat zij instemmen met dit visiedocument

17. Ouderkalender

De hieronder genoemde data ontvangt u via het jaarlijkse schoolbulletin dat aan elk gezin aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt. Deze data staan eveneens op onze website.

 • OUDERAVONDEN
 • KINDERBOEKENWEEK
 • SCHOOLKAMP GROEP 8
 • NATIONALE VOORLEESDAGEN
 • SCHOOLREISJE GROEP 1 T/M 7
 • SINTERKLAAS
 • VAKANTIEROOSTER
 • SCHOOLFOTOGRAAF
 • NATIONAAL VOORLEESONTBIJT
 • NATIONALE VOORLEESWEDSTRIJD