fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
8
juli

MR nieuwsbrief

Beste ouder(-s), verzorger(-s),

Bericht van de MR
Met het einde van het schooljaar in zicht blikken we als MR terug op het afgelopen
schooljaar. Het grote onderwerp van afgelopen schooljaar was de onderwijsinnovatie
en de voorbereidingen voor de invoering van het unit onderwijs komend schooljaar. Als
MR hebben we actief meegekeken en meegedacht met de directie en als oudergeleding
hebben we goede gesprekken gehad met de personeelsgeleding om vanuit diverse
invalshoeken goed te begrijpen wat de innovatie inhoudt en tegen welke uitdagingen
werd aangelopen. We kijken terug op een geslaagde informatie avond in de Open Hof.
Waar overigens bleek dat de bekendheid met de nieuwsvoorziening via de app wellicht
toch nog niet zo groot is als gehoopt. Daar ligt nog een uitdaging voor de komende tijd.
Dit schooljaar bereikte ons een mooi initiatief van één van de ouders om te onderzoeken
in hoeverre we binnen de Sabina van Egmond invulling kunnen geven aan het thema
duurzaamheid via bijvoorbeeld het hergebruiken van spullen. Denk dan aan
bijvoorbeeld gymschoenen waar kinderen sneller uitgroeien dan dat ze slijten. We
hebben hier als MR over gesproken en er lopen nu een aantal actiepunten om een en
ander verder uit te werken. Wij waarderen dergelijke initiatieven zeer, dus blijf ons
vooral benaderen met jullie ideeën en suggesties.
Het einde van dit schooljaar betekent ook dat we afscheid gaan nemen van twee ouders
uit de oudergeleding. Lennart Zwijnenburg en Jolanda Brussaard zullen de MR per het
einde van dit schooljaar verlaten. Wij bedanken Lennart en Jolanda voor hun inzet voor
de belangen van de leerlingen van de Sabina.
Door omstandigheden draaiden we dit jaar al met 4 OMR leden (oudergeleding) en 3
PMR leden (personeelsgeleding) terwijl formeel OMR en PMR uit een gelijk aantal leden
dient te bestaan. Omdat een MR met 6 leden ook prima functioneert en er binnen school
heel veel neventaken moeten worden ingevuld, hebben we besloten komend schooljaar
met een MR bestaande uit 6 leden door te gaan. Dat betekent dat de twee vertrekkende
ouders door één nieuwe ouder zullen worden vervangen. De MR bestaat dan weer uit
een gelijk aantal OMR en PMR leden. Inmiddels hebben we 4 kandidaatstellingen binnen
en worden de verkiezingen voorbereid zodat we die hopelijk nog voor de vakantie af
kunnen ronden.


Afgelopen vrijdag was de laatste dag van de ouderraadpleging over het eventueel
wijzigen van de schooltijden. Toen de directie het plan voorlegde om de schooltijden te
wijzigen leidde dat tot een lastig dilemma voor de OMR. Enerzijds realiseren wij ons dat
vier dagen extra vrij voor veel gezinnen gedoe betekent omdat extra opvang moet
worden geregeld. Anderzijds maakte de PMR het heel duidelijk dat deze wijziging een
significant verschil maakt qua werkdruk. Vijf minuten langer les maakt naar onze
mening niet meteen heel veel verschil qua onderwijskwaliteit. Stabiliteit gedurende het
schooljaar en meer rust tijdens de cito periode in het team van onderwijzers draagt naar
onze mening wel positief bij aan de kwaliteit van onderwijs. Wij waren dan ook heel
benieuwd naar de uitslag van de enquête om te zien hoe ouders hiertegen aan kijken. Er
zijn veel stemmen uitgebracht, 173 in totaal. Van alle uitgebrachte stemmen heeft
70,52% voor de aanpassing van de schooltijden gestemd. Wetende hoe een ruime
meerderheid van de ouders hier tegenaan kijkt hebben wij ons als OMR hierbij
aangesloten en hebben wij ingestemd met de wijziging van de onderwijstijden.
Sommigen van jullie hebben bij het uitbrengen van de stem ook een anonieme 

toelichting geschreven. Een aantal positieve toelichtingen maar ook een aantal kritische
toelichtingen waar we graag wat meer mee zouden willen doen. Het beeld dat opkomt is
dat bij een aantal ouders het gevoel leeft niet gehoord te worden door school. Naast zelf
het gesprek aangaan met school kun je je altijd tot de OMR richten. Komend schooljaar
zullen wij actief de implementatie van het unit onderwijs en alle andere veranderingen
blijven volgen. En uiteraard alle nieuwe nog onbekende uitdagingen die op ons pad
komen op gaan pakken. Laat ons vooral uw vragen, zorgen of suggesties weten zodat we
hier wat mee kunnen doen vanuit de MR. Hoe meer wij van u horen hoe beter wij als
OMR uw belangen kunnen behartigen. Onze contactgegevens staan op de website van de
Sabina.

Voor nu wensen wij iedereen alvast een heel goede zomervakantie toe.

(O)MR Sabina van Egmond

U kunt de (P)MR bereiken via het e-mailadres: mr.sabvanegmond@csgdewaard.nl